Služba pořádkové policie - chrání veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu.

Služba dopravní policie - dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru

Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí doručit na příslušné personální pracoviště policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru a dále musí splňovat následující podmínky:

 • občanství České republiky
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávajípodnikatelskou činnost

V praxi to znamená:

* Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje policie. Uchazeč nesmí být trestán za úmyslný trestný čin nebo trestný čin z nedbalosti, jestližejeho jednání při spáchání tohoto trestného činu je v rozporu s požadavky kladenými na policistu. Uchazeč nesmí mít např. pověst rváče, opilce, způsobit dopravní nehodu pod vlivem alkoholu apod. Policie je dále oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen.

* Minimální stupeň vzdělání - nejméně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

* Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena policejním lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.

Doklady nezbytné pro přijímací řízení

Po registraci žádosti je uchazeč vyzván k osobnímu pohovoru. V rámci pohovoru předloží uchazeč tyto doklady: občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u uchazečů, kteří dříve podléhali branné povinnosti se vyžaduje vojenská knížka z důvodu zápočtu praxe a sociální evidence. V další fázi přijímacího řízení je zájemce o přijetí požádán o napsání životopisu, vyplnění osobního dotazníku a předložení těchto dokladů:

 • rodný list
 • výpis ze zdravotní dokumentace registrujícího lékaře (ve formě vyplněného dotazníku pořídí uchazeč u svého ošetřujícího lékaře)
 • doklad o dosavadní praxi včetně vojenské služby, mateřské dovolené, další mateřské dovolené a rodičovské dovolené, popř. posudek z předchozího zaměstnání
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není členem politické strany nebo politického hnutí a že nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
 • souhlas s poskytováním a zpracováním osobních údajů

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení zahajuje policie s uchazečem, který doručí písemnou žádost o přijetí a splňuje výše uvedené podmínky. V případě, že v policii není volné služební místo, přijímací řízení se nezahájí. S uchazečem je jednáno ústně a písemně. Přijímací řízení obvykle trvá tři měsíce.V průběhu řízení uchazeč obsolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.

Psychologické vyšetření je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby na základních policejních služebních místech. Uchazeči absolvují celodenní vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření provádějí výlučně psychologická pracoviště policie nebo ministerstva vnitra. Pokud uchazeč nesplní kritéria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za dva roky.

Prověrka fyzické zdatnosti se skládá ze čtyř testů: člunkového běhu, běhu na 1 000 m, celomotorického testu a cvičení kliků.

Komplexní zdravotní prohlídka sleduje posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kritéria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby policistů.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku příjímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých uchazečů se archivují ještě další tři roky a poté jsou skartovány. Požádá-li uchazeč o přijetí opakovaně v průběhu následujících tří let od první žádosti o přijetí, zohledňuje se při opětovném přijímacím řízení tento předchozí personální spis. Na přijetí do služebního poměru není právní nárok, proto není vhodné v průběhu přijímacího řízení ukončit stávající pracovní poměr. Přijatí uchazeči jsou dále seznámeni s veškerými podmínkami služby včetně finančních a s pravidly výkonu služby a také textem služebního slibu, který se skládá v den nástupu do výkonu služby.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 974 526 208 nebo 974 52 401.