Dětský denní rehabilitační stacionář je zařízení s dlouholetou tradicí, které nabízí spektrum služeb pro děti (od narození do osmnácti let) se zdravotními komplikacemi nejrůznějšího druhu. Stacionář zajišťuje komplexní rehabilitaci dětem s poruchami pohybového aparátu, kombinovanými vadami, poúrazovými stavy, ale i dětem s opožděným nebo nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. Dále jsou zde diagnostikovány a následně rehabilitovány poruchy řečové, psychického vývoje, jemné motoriky a další.

Pro široké spektrum dětských poruch je zde vytvořen tým odborných zaměstnanců, kteří jsou specialisty ve svém oboru. Péči poskytuje lékařka rizikové poradny, lékař - specialista v oboru rehabilitace a tým zkušených fyzioterapeutek. Ergoterapeutka pomáhá dětem s poruchami jemné motoriky, řečové vady jsou v gesci klinické logopedie a diagnostika psychických nálezů a celkového vývojového hodnocení a náleží péči klinicko-psychologické.

Tréninkovou péči doprovodně zajišťuje speciální pedagožka. Celková péče je zajišťována po stránce preventivní, diagnostické a léčebné se snahami o vysoce individuální, „na míru šitou“ formu pro každé, jednotlivé dítě.

Péče je realizována buď ambulantní formou (za doprovodu rodiče) nebo formou denního pobytu. K docházce přijímáme děti od 1 roku do 5 let, péči o ně zajišťuje na dvou odděleních šest dětských sester. Během pobytu docházejí za dětmi jednotliví specialisté za účelem indikovaných terapií. Komplexnost služeb zahrnuje i poradenství v oblasti sociální.

Jelikož největší zastoupení diagnóz se týká neuro-vývojových nálezů, stacionář zajišťuje pravidelně i vyšetření neurologická, realizovaná konziliární externí lékařkou. Dětští pacienti tak mají péči zajištěnou „pod jednou střechou“, ve známém prostředí.

Život ve stacionáři není pouze o dřině, terapiích a tréninku. Stejně jako režim je nutné vyvažovat potřebu relaxace a odpočinku, proto při stacionáři působí spolek „Heřmánek dětem“, který pro dětské pacienty a jejich rodiče realizuje výlety, ozdravné pobyty, divadelní představení, muzikoterapii, canisterapii a další odpočinkové příjemné aktivity. Tečkou za výčtem jsou návštěvy Zdravotních klaunů a Loutek v nemocnici, které se taktéž svým působením podílejí na zlepšení zdravotního stavu naší klientely.

V uplynulých letech prošly naším stacionářem již tisíce dětských pacientů a stacionář se stal známým zařízením široko daleko, a to zejména pro svou charakterovou jedinečnost, kterou je komplexnost. Proto mu přejeme k 35. narozeninám pevné „zdraví“ a jako dárek mu nadělujeme předvánoční koncert, který se uskuteční 11. prosince 2023 v 17 hodin ve spolupráci s Církví československou husitskou v kostele Sboru kněze Ambrože v Lipkách. Všichni jste srdečně zváni.

PhDr. Kateřina Šimáčková