Ladislav Hájek byl na návrh děkana fakulty Josefa Hynka jmenován emeritním profesorem Fakulty informatiky a managementu UHK (FIM UHK). Návrh schválila Vědecká rada FIM UHK a následně i Vědecká rada UHK. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo dne 6. června 2023 v kanceláři rektora univerzity, s účinností od 1. září 2023.

Svoji učitelskou dráhu zahájil v roce 1972 po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), a to jako středoškolský profesor na střední ekonomické škole, současné obchodní akademii. Učil „podle potřeby školy“, jak to bylo uvedeno v jeho první pracovní smlouvě, postupně všechny ekonomické předměty, od podnikové ekonomiky přes statistiku až po účetnictví. Po téměř pěti letech přešel do Hradce Králové, kde na Lékařské fakultě UK, Farmaceutické fakultě UK a Pedagogické fakultě učil ekonomii a dějiny ekonomických teorií. Dějiny ekonomických teorií v 80. letech přednášel i jako externí učitel VŠE.

S tradičními písněmi a v krojích vystupuje skupina Džerelo, která se představí i v Hradci.
Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové budou patřit hlavně dětem

V roce 1992, tehdy jako zaměstnanec Pedagogické fakulty, přešel v rámci vysoké školy na nově zakládanou Fakultu řízení a informační technologie (v roce 2000 byla přejmenována na Fakultu informatiky a managementu), kde byl na první období 1993–1996 zvolen předsedou Akademického senátu. „Nová fakulta se rozvíjela ohromným tempem. Zpočátku jsme měli jen okolo dvaceti studentů, v akademickém roce 1993/1994 pak 78 studentů. Bylo málo učitelů a velký počet předmětů, a tak musel každý z nás připravit a učit i několik různých kurzů. Postupně jsem připravoval a učil sociologii, později mikroekonomii a makroekonomii pro bakalářský, později i pro inženýrský studijní program. S růstem počtu studentů a s příchodem nových kolegů jsem se postupně mohl zaměřit jen na makroekonomii. Výuka probíhala nejprve v češtině, od roku 1998 také v angličtině pro zahraniční studenty,“ upřesňuje emeritní profesor.

Do roku 1998 byl Ladislav Hájek tajemníkem Katedry ekonomie a v letech 1998–2012 vedoucím této katedry. V letech 2000–2008 byla z organizačních a personálních důvodů ke Katedře ekonomie dočasně přičleněna Katedra managementu. Katedra ekonomie a managementu byla v roce 2005 zařazena mezi 10 předních ekonomických vědeckých pracovišť v historicky prvním hodnocení výsledků vědy a výzkumu za celou ČR.

Profesor Ladislav Hájek byl jeden ze dvou pracovníků katedry, kteří se umístili v polovině žebříčku Top 100 českých ekonomů z celkového počtu 1 200 českých ekonomů podle publikačního skóre, tj. podle počtu záznamů publikací v mezinárodních databázích WoS – Web of Science a EconLit v letech 1994–2003.

Profesor Hájek publikoval více než 100 příspěvků, především v odborných časopisech a na vědeckých konferencích. Zapojil se do celé řady domácích a zahraničních projektů v Evropě a v USA. V roce 1998 se jako člen redakční rady podílel na vzniku odborného časopisu E+M – Economics & Management, který dnes patří ke čtyřem impaktovaným časopisům ekonomického zaměření v ČR a je indexován v mnoha mezinárodních databázích. Další významnou událostí z hlediska rozvoje FIM UHK bylo založení tradice mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny (HED) v roce 2003. Sborníky konferencí HED jsou pravidelně indexovány na Web of Science.

V průběhu třiceti let existence fakulty měl Ladislav Hájek možnost navštívit desítky zemí při mezinárodních konferencích nebo v rámci spolupráce a přednášek na partnerských univerzitách v zahraničí. „Mezinárodní spolupráce FIM UHK se rozvíjela takovým tempem, že v současnosti má naše fakulta 136 partnerských univerzit z Evropy, Ameriky, Afriky a Asie, kam mohou naši studenti a učitelé vycestovat na studijní pobyty a stáže. Mezinárodní spolupráce byla pro nás důležitá z hlediska přípravy a akreditace nových předmětů a studijních oborů, pro zapojení do mezinárodních grantů a publikování, ale i pro navazování osobních kontaktů a možnost srovnávání se zavedenými zahraničními univerzitami z hlediska organizace, vybavení, obsahu a metod výuky,“ dodává.

Akce pro středoškoláky se zájmem o medicínu se koná v Hradci Králové od 24. do 27. srpna.
Medikem nanečisto. V Hradci začal 5. ročník Medikempu pro středoškoláky

„Mám velkou radost z toho, že návrh pana děkana na udělení tohoto statusu schválila Vědecká rada naší fakulty a potom i Vědecká rada celé univerzity. Velice si toho vážím jako uznání mé více než padesátileté práce učitele, od středoškolského profesora až k univerzitnímu a emeritnímu profesorovi. Těžké bylo moje rozhodování, kdy odejít, když „já tady jsem stále rád“. Udělení tohoto čestného titulu mi umožňuje, abych zůstal i nadále součástí této velké a významné instituce, kde jsem prožil velkou část svého profesního života,“ říká emeritní profesor Ladislav Hájek.

Smyslem udělení statusu emeritní profesor UHK je ocenění celoživotního díla vynikajícího profesora UHK, uznání jeho přínosů v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti UHK a vytvoření nebo posílení tradic a kontinuity ve vynikající tvůrčí a vzdělávací práci na UHK. Nositeli tohoto statusu přísluší vybraná práva a požitky člena akademické obce, zejména právo konat přednášky na fakultě a právo využívat služby specializovaných útvarů UHK.