Rudolfinum Hradec Králové

Původní diecézní ústav pro hluchoněmé založil v roce 1881 královéhradecký biskup Josef Hais. Za vlastní peníze zakoupil dům čp. 181 v Tomkově ulici. Ústav byl pojmenován Rudolfinum na počest sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií.

Zpočátku sloužil pro 24 postižených dětí. V roce 1888 přikoupil biskup Hais dva přízemní domy čp. 190 a 191. Ty nechal zbořit a na jejich místě byla postavena dvoupatrová budova v empírovém slohu. Zde již bylo umístěno 70 dětí. Prvním ředitelem byl kněz P. Josef Beran. Postižené děti zde bydlely a chodily do školy.

V letech 1901 až 1902 byla podle projektu architekta Arnošta Jenšovského postavena nová budova na Pospíšilově ulici, mezi budovou dnešního Gymnázia Boženy Němcové a SPŠ stavební. Nové Rudolfinum vysvětil biskup Eduard Brynych 4. října 1902 a v letošním roce tedy slaví 120 let.

V čele nového ústavu stál téměř čtyřicet let P. Vladislav Sekera, kterého ve funkci ředitele vystřídal v roce 1937 Jiljí Hůlek. Toto zařízení plnilo funkci výchovně vzdělávací a léčebnou. Přijímány byly děti z celých východních a severovýchodních Čech. Počet žáků se pohyboval kolem osmdesáti hluchoněmých dětí a dětí s poruchami sluchu. Ústav měl 6 až 7 tříd a vyučovalo zde 10 učitelů, z toho bylo 8 školských sester Kongregace de Notre Dame. Za I. světové války zde byl umístěn vojenský lazaret.

Po vzniku Československa byly přijímány do ústavu pouze děti české národnosti. Za okupace, obdobně jako v Boromeu, zde byla umístěna německá mládež Hitler jugend. Chovanci ústavu museli být přemístěni do náhradních prostor. Po vzniku lékařské fakulty v Hradci Králové v roce 1945 začala úzká spolupráce s lékaři fakulty, kteří zde zajišťovali odbornou lékařskou péči. V Rudolfinu byla zřízena lékařská ordinace, kde pravidelně ordinoval odborný lékař. V roce 1947 byla v ústavu zřízena ještě mateřská škola pro hluchoněmé děti. Byl také vydáván časopis pod názvem Náš list (ročně 30 čísel).

Pro děti se každoročně pořádala dětská slavnost. O prázdninách byly pro děti z města a okolí pořádány kurzy pro nápravu řeči. Ústav pro hluchoněmé byl zestátněn 7. října 1950. V roce 1952 převzala budovu Vojenská lékařská fakulta v Hradci Králové. Postižené děti byly přestěhovány do bývalého sanatoria v

Hořičkách u České Skalice. V 8O. letech minulého století se pak škola hluchoněmých přestěhovala do nově vybudovaného areálu na Moravském Předměstí v Hradci Králové.

Budova Rudolfina byla od padesátých let minulého století využívána hradeckou nemocnicí. Vedle kožní kliniky zde byla také II. interní klinika. Po dostavbě nové interní kliniky ve fakultní nemocnici byla budova opuštěna a několik let nebyla využívána. Katolická církev se po roce 1989 vzdala restitučního nároku na tuto nemovitost ve prospěch Královéhradeckého kraje. Od listopadu 2011 do roku 2014 po dobu rekonstrukce budovy gymnázia J. K. Tyla se Rudolfinum stalo dočasným domovem této školy. Po následné důkladné opravě budovy se do ní v únoru roku 2016 přestěhovala Obchodní akademie.

Stručný popis stavby

Budovu nového Rudolfina navrhl již výše zmíněný architekt Arnošt Jenšovský. Umístění objektu urbanisticky navazovalo na dobudovanou dívčí a chlapeckou obecnou školu a měšťanskou školu postavenou v novorenesančním stylu. Dnes je sídlem Gymnázia Boženy Němcové.

V místech stavební parcely nově budovaného Rudolfina stával, s největší pravděpodobností, středověký kostel sv. Václava (písemně doložen až na konci 14. století), o čemž by mohly svědčit archeologické nálezy z roku 1907 odkryté na zahradě ústavu. Jednalo se o kostrové hroby a zbytky gotických zdí.

Architekt Jenšovský navrhl Rudolfinum v novobarokním stylu, který se projevuje vedle architektonických prvků především v kompozici průčelí, ale také ve vnitřním uspořádání, především ve schodišťovém prostoru.

Třípodlažní budova má symetrickou fasádu se středovou monumentální částí s venkovním schodištěm, s hlavním vchodem a dvěma křídly budovy. Přízemí má bosovanou fasádu, na kterou navazují vysoké pilastry podpírající profilovanou římsu, nad kterou jsou neobarokní atiky a štíty zakončené vázami.

V interiéru zaujme trojramenné schodiště, které vytváří prostorový dojem barokního paláce. Přispívá k tomu štukatérská výzdoba a také umělecké kovářské prvky.

Původní dispoziční uspořádání budovy obsahovalo vedle učeben a pokojů také dílny, tělocvičnu, kapli, jídelnu s kuchyní a byt ředitele ústavu. Kaple je zaklenuta železobetonovou skořepinou se štukovou výzdobou.

Dispozice budovy doznala změnu úpravami pro zdravotnické účely a v současnosti pro účely školské.

Jiří Němeček

Biskupské gymnázium Hradec Králové

Jedná se o církevní gymnázium, jež poskytuje všeobecné vzdělání v osmiletém (2 třídy) a čtyřletém (obvykle 1 třída) studiu. Gymnázium bylo založeno v roce 1992 biskupem Karlem Otčenáškem a Ing. Václavem Bláhou, který se stal prvním ředitelem. Od počátku sídlí v budově bývalého Borromaea na břehu řeky Orlice. V letošním roce škola slaví 30 let.