Po procedurálních záležitostech následovala obsáhlá zpráva předsedy Výkonného výboru OFS Martina Zbořila o činnosti VV a komisí. Zprávu o hospodaření přednesl Vladan Haleš. Nechyběla ani zpráva revizní komise od Františka Dejnožky.

Volební valná hromada OFS Hradec Králové.Stěžejním bodem byly volby předsedy, členů VV a revizní komise OFS na období 2013 až 2017. Staronovým předsedou byl jednohlasně zvolen Martin Zbořil, členy výkonného výboru se stali Vladan Haleš, Petr Kincl, Jiří Pavlíček a Marcel Tuček, do revizní komise byli zvoleni František Dejnožka, Ladislav Steklý a Jaroslava Široká.

Diskuze a vystoupení hostů

Václav Andrejs (předseda KFS) poblahopřál nově zvolenému VV OFS Hradec, který dlouhodobě patří ke špičce v rámci FAČR. Informoval o činnosti KFS a FAČR Praha. Dále hovořil o dokončující se výměně registračních průkazů a o členství ve FAČR (pro rok 2013 se předpokládá vrácení z FAČR 226 Kč/člen). Královéhradecký KFS v současné době eviduje zhruba 15 tisíc členů, z toho je třetina z OFS Hradec, takže hradecký OFS je stěžejním v rámci KFS. Andrejs dále ocenil práci s mládeží a finanční stabilitu OFS Hradec. Třešničkou na dortu je charitativní akce Den partnerů OFS Hradec, což ocenil KFS na nedávném galavečeru, tato akce je i v povědomí FAČR. Závěrem popřál všem zejména pevné zdraví a radost na zeleném trávníku i mimo něj.

Michal Koťan (komise pro stadiony FAČR) řekl, že na MŠMT je opět aktuální projekt Zelený trávník (většinou se jedná o závlahy) – termín předání podkladů na OFS Hradec je do 28. února. Další projekty: minihřiště, Victor, předpokládá se opětovné uskutečnění školení správců hřišť. V areálu Slavie Hradec (předpoklad dokončení 6/2013) bude řada nových hracích ploch.

Zdeněk Pejcha (Sendražice) upozornil na nesoulad přestupů a hostování se členstvím ve FAČR, dále na nejasnosti v úhradách členských poplatků (zejména neaktivní hráči).

Martin Zbořil (předseda OFS Hradec) uvedl, že v roce 2015 bude OFS Hradec pořadatelem 5. Galavečera KFS Královéhradeckého kraje.   (ld)