Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory projednává návrh, aby na něm figurovaly také rezervace Krkanka se Strádovským peklem a Strádovka - Hubský. Jak řekl vedoucí správy CHKO František Bárta, většina navrhovaných území je již v současnosti chráněna a místních obyvatel či obcí se vyhlášení evropské ochrany nijak nedotkne.

"Lokalitu Krkanka - Strádovské Peklo jsme již jednou do soustavy Natura 2000 navrhovali, ale byla nám vrácena s tím, že není dostatečně reprezentativní a velká. Proto jsme ji nově vymezili, zařadili do ní obě stávající rezervace a přidali většinu první zóny v těchto místech a část druhé zóny. Víceméně je to překryv s tím, co již dnes existuje," řekl Bárta.

Přírodní rezervaci Krkanka a na ni navazující rezervace Strádovské peklo tvoří kaňonovitá údolí. Vyskytují se tam mrazové sruby, zakleslé meandry a skalní ostrohy, břehy bizarního kamenitého řečiště sledují suťové proudy, kamenné moře i vodopád pod obcí Hradiště. Podle ochránců přírody jsou lokality cenné také díky lesním biotopům skalních sutí s bučinami, reliktním borům, sečeným loukám, níže na řece Chrudimce žije drobná ryba vranka obecná.

Nová evropsky významná lokalita by měla mít rozlohu asi 279 hektarů a leží v katastru sedmi obcí. Další stejně důležitou lokalitou na území CHKO Železné hory by se měla stát rezervace Strádovka - Hubský, kde se nacházejí cenná mokřadní společenstva a lesní bučiny. Obě jsou již dnes součástí CHKO Železné hory a z větší části jsou speciálně chráněny. "Způsob hospodaření nepůjde nad rámec toho, co již dnes je. Pro obyvatele ani obce se nic nemění," uvedl Bárta. Nové lokality spolu s národním seznamem dalších obdobných území by měla podle jeho odhadu vyhlásit vláda příští rok. Konečné slovo bude mít Evropská komise v Bruselu.

V Pardubickém kraji již bylo vyhlášeno 36 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, některé i na území CHKO Železné hory. Největší Evropou sledované území v regionu, 1726 hektarů, zaujímá Králický Sněžník s vzácnými horskými porosty, vřesovišti a jeskyněmi, nejmenší rezervaci tvoří jeskyně u Horního Újezda na Svitavsku s rozlohou pouhého čtvrt hektaru, kde zimují exempláře druhu netopýra vrápence malého. V regionu jsou také dvě evropsky významné ptačí oblasti, Bohdanečské rybníky a Komárov.