Vyjádřili v něm podporu odcházejícímu řediteli Národního památkového ústavu Pavlu Jeriemu a dlouhodobou nespokojenost s vedením instituce nebo se svými platy. „Slova představitelů vlády o hrdosti na kulturní, přírodní a historické dědictví jsou nedůvěryhodná. Péče státu o kulturní dědictví je nedostatečná,“ uvedli například odboráři.

Otevřený dopis

panu Mgr. Václavu Jehličkovi,
ministru kultury České republiky


V Praze dne 17. září 2008


Vážený pane ministře,

protože jsme nedostali možnost komunikovat s Vámi přímo, přestože jsme o to opakovaně písemně žádali, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, abyste se osobně vyjádřil k problémům, které se dotýkají všech zaměstnanců kulturních institucí řízených Ministerstvem kultury ČR. Píšeme tento dopis s pocitem starosti a zodpovědnosti za národní kulturní dědictví, které bylo svěřeno do naší péče. Občané této země mají právo na pravdivé informace, mají tedy právo vědět, že situace v této oblasti je katastrofální a vznikající škody jsou nevratné.

Vládní kulturní politika je zahanbující a je v ostrém protikladu k proklamacím o vyspělé kulturní zemi, ke snaze vlády představit v roce českého předsednictví EU pozitivní obraz České republiky. Slova představitelů vlády o hrdosti na kulturní, přírodní a historické dědictví jsou v tomto světle nedůvěryhodná. Péče státu o kulturní dědictví je nedostatečná.

V našich institucích pracuje téměř 70 % středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a průměrný hrubý plat se tu pohybuje hluboko pod celostátním průměrem. V tabulce srovnávající platy v jednotlivých resortech je náš průměr s velkou ztrátou na posledním místě! Čistý výdělek mnohých našich zaměstnanců se nachází i pod hranicí 10 000 Kč! Letošní navýšení mzdových prostředků o 1,5 % situaci neřeší. Střednědobý výhled státního rozpočtu bude znamenat další pokles reálných mezd a snižování životní úrovně. Právo na spravedlivou odměnu zaručené Listinou základních lidských práv a svobod je porušováno.

Právě Vy, pane ministře, máte možnost péči o národní kulturní bohatství pomoci. Ministrem financí je Váš stranický kolega a Vaše strana deklaruje ve svém volebním programu toto: „… V posledních letech stále klesá podíl výdajů státu na kulturu vzhledem k ostatním výdajům státního rozpočtu. Navrhujeme zastavit tento pokles zavedením následujících opatření: budeme usilovat o to, aby se výdaje státu na kulturu přiblížily k 1 % celkových výdajů státního rozpočtu“.

Ukažte, že máte dostatek politické vůle předvolební sliby splnit. Udělejte konečně jasné a srozumitelné gesto a přesvědčte voliče, že své sliby myslíte vážně!

Co je pravdy na tom, že skutečným důvodem nerozumné a nelogické personální a mzdové politiky je snaha „vyštvat“ zkušené odborníky, „dokázat“ nefunkčnost těchto institucí a naše kulturní dědictví privatizovat? V takovém případě by současné kroky vlády svoji děsivou logiku měly! Primárním úkolem kulturní politiky státu není vytvářet zisk, ale uchovávat a rozmnožovat kulturní dědictví jako obecný statek, který je základem naší národní identity a státnosti. Nemaťte lidem hlavy tvrzením, že instituce spravované státem neumějí hospodařit, a proto je třeba je privatizovat. Chyba je ve způsobu spravování věcí veřejných, nikoli v podstatě státní instituce jako takové. Říká-li vládní úředník, že státní podnik špatně hospodaří, říká tím, že i on osobně je špatným hospodářem svěřeného majetku.
Vyzýváme Vás: Splňte svoji povinnost člena vlády a ústavního činitele a starejte se ze všech svých sil, aby Vám do správy svěřené nevyčíslitelné bohatství státního majetku bylo dobře spravováno. Spravováno institucemi, kterým nebude padat střecha na hlavu, které dostanou prostředky na svůj provoz a činnost, na další rozmnožování kulturního bohatství. Abychom vůbec mohli často skryté poklady představit veřejnosti, aby toto bohatství přinášelo užitek. Aby bylo spravováno odborníky – specialisty, kterým přiznáte právo na spravedlivou odměnu.
Kulturní dědictví kultivuje a vzdělává, ale prostřednictvím cestovního ruchu se rovněž významně podílí na tvorbě národního důchodu. Současným nakládáním s kulturním dědictvím ohrožujete i rozvoj tohoto odvětví!

V této souvislosti od Vás očekáváme jasné odpovědi na tyto otázky:

1. Vláda systémově a systematicky přesouvá vlastnictví národního kulturního dědictví na nestátní subjekty! Co uděláte pro to, aby nedocházelo ke zcizování tohoto bohatství, za něž stát nese zodpovědnost?
2. Jak zajistíte v příštím období povinnou finanční spoluúčast institucí řízených Vaším ministerstvem na evropských projektech?
3. Nařízení vlády o snižování funkčních míst ve státní správě do roku 2010 o 3 % ročně je pro nás likvidační. Jak prosadíte, aby nebylo zcela nesmyslně plošně realizováno v kulturních institucích, které zajišťují veřejnou službu, nikoli státní správu?
4. Jakým způsobem se zasadíte o zastavení propadu reálných platů v resortu kultury?
5. Jakým způsobem se zasadíte o zrušení diskriminační tarifní tabulky č. 1?
6. Kdy dáte ředitelům příspěvkových organizací motivační nástroj v podobě prostředků na posílení nenárokových složek platu?


Všechny problémy resortu kultury se uzavírají do kruhu a je evidentní, že špatná personální a mzdová politika a dramaticky se snižující rozpočty povedou ke kolapsu. Vědomi si své zodpovědnosti nemůžeme o nich mlčet! Žádáme Vás: zabraňte tomuto vývoji!

Očekáváme, že Vaše odpověď umožní vážné projednání situace v resortu. Nedojde-li k tomu, budeme hledat cesty konzultací na úrovni partnerských organizací v Evropské unii, zveřejňovat zprávy o situaci kultury v České republice a zvažovat formy protestu.
Postavte se za své dřívější proklamace a zasaďte se o důstojné podmínky pro činnost Vámi řízeného resortu.
Děkujeme za Vaše odpovědi, které očekáváme v zákonné lhůtě.
S úctou
PhDr. Renata Ferklová
PhDr. Anna Machová
Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.
Bohuslava Obolecká
PhDr. Stanislav Slavík
z pověření účastníků pracovní porady zástupců základních odborových organizací institucí přímo řízených Ministerstvem kultury ČR, konané dne 11. září 2008.
Kontaktní adresa:
Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Senovážné nám. 23
112 82 Praha 1

Tiskové prohlášení

Zástupci Základní odborové organizace NPÚ ÚOP v Pardubicích a v Josefově a Základní odborové organizace NPÚ ÚOP středních Čech v Praze vyjadřují svoji podporu odcházejícímu generálnímu řediteli NPÚ Pavlu Jerie a jeho prohlášení v médiích z 1.12. tohoto roku.

Od počátku ustavení Národního památkového ústavu jako jediné instituce k 1.1. 2003 jsme byli svědky neustálého selhávání vlády a ministerstva kultury jako zřizovatele. Ke sloučení Státních památkových ústavů došlo bez předchozí analýzy jejich odlišnosti v organizačních strukturách a provozních i pracovních podmínkách. Šlo o politické rozhodnutí bez vytvoření patřičných podmínek pro fungování nové jednotné organizace. Stejná situace nastala při delimitaci územních odborných pracovišť do hranic nově vzniklých krajů. Další politický úkol bez patřičného personálního a finančního zajištění. Odvolání všech územních ředitelů koncem roku 2005 novým ministrem Jandákem v rozporu s tehdejším statutem NPÚ.

Na korekci špatně nastaveného statutu NPÚ z dob předchozí vlády jsme skutečně čekali téměř rok a půl. Již rok uplyne od ukončení šetření auditorské firmy najaté ministerstvem kultury k vypracování vnitřního auditu NPÚ. Ze zřizovatelem avizovaných změn způsobu organizace a řízení NPÚ zbylo jen bezmocné gesto generálního ředitele, který už dál nechce působit v tomto dvouletém provisoriu bez jasných pravidel, který nechce být vykonavatelem různorodých zájmů, jež nepovažuje za slučitelné s principy památkové péče a ochrany.

Sdílíme s Pavlem Jerie obavu o osud památky UNESCO, kterou je Státní zámek Litomyšl. Sdílíme s ním obavu o další osudy památek, které se ocitají pod sílícím ekonomickým tlakem bez patřičného respektu ke specifickým potřebám zachování jejich kulturních hodnot rozpoznaných či na rozpoznání stále ještě čekajících.
V zemi, kde moc a peníze vítězí nad morálními zásadami, je těžké uvěřit pouze v čisté úmysly a v hlubokou pokoru realizátorů projektů za stamilióny plynoucí z EU. Za úspěšnou realizaci projektů zahrnujících státní památky by měl nést plnou odpovědnost stát prostřednictvím jím řízených organizací, kterým k tomu vytvoří patřičné podmínky.


Za výbor základní odborové organizace NPÚ ÚOP v Pardubicích a v Josefově
Bohuslava Obolecká, předsedkyně
Mgr. et Mgr. Oldřich Vaňura, jednatel

Za Základní organizaci NPÚ ÚOP středních Čech v Praze Ing. Olga Kettnerová