Z činnosti Severu (napsali o sobě)

"Minulý týden se opět uskutečnila tradiční jarní akce královéhradeckých ochránců přírody – celodenní terénní práce v Přírodní památce Na Plachtě. Díky velmi početné účasti se pracovalo na mnoha frontách: Na ploše vlhkých vřesovišť se vyhrabávala stařina, která dusí nejen vřes, ale i pestrou škálu ohrožených rostlin, jako je vstavač májový, všivec lesní a rosnatka okrouhlolistá. Rýčem se zde i simulovalo rytí a sešlap kopytníků: na čerstvě přeryté půdě mají největší šanci se uchytit právě rosnatky. Náletové dřeviny se vyřezávaly a pálily i v okolí jezírek, aby alespoň jižní břehy vodních ploch byly osluněné a aby je opadávající listí postupně nezanášelo. Dno některých tůní bylo ještě prohloubeno.

Tato jezírka totiž slouží k vývoji mnoha druhů vzácných vážek, žab a čolků (včetně čolka velkého, pro kterého je Přírodní památka Na Plachtě proponována jako evropsky významná lokalita – EVL). Rozšiřovaly se plochy vlhkých lučních porostů v západní části přírodní památky, perspektivně vhodné pro rozšíření výskytu ohrožených druhů modrásků (modráska bahenního a modráska očkovaného). Na suchém vřesovišti v severovýchodní části lokality se pálily pořezané náletové dřeviny, stínící především sluncemilným druhům hmyzu (v osluněné písčité půdě se ze vyvíjejí larvy vzácných a ohrožených brouků - zlatohlávka huňatého a kovaříka Cardiophorus asellus).

Letos již naštěstí odpadla nutnost sbírat cizorodý odpad a odtahovat ohořelé autovraky. Na závěr si zájemci opět prošli naučnou stezku a prohlédli si nalezené rostliny a živočichy. Jako každoročně si vedoucí akce museli před veřejností obhájit používání velmi razantních metod (kácení a pálení dřevin, rozrývání drnů a břehů), jimiž se vlastně z tohoto území vyhání les: zde nejlépe zabírají metafory o pasoucích se a ryjících zubrech či praturech, kteří v pradávnu udržovali bezlesé plošky, postupně rozšiřované lidským osídlením a pastvou domácích zvířat. V nedávné minulosti to byli vojáci, kteří ohněm, polními lopatkami a terénními vozidly udržovali bezlesí.

Po ukončení jejich aktivit zde musí řezat, žhnout a rýt ochranáři – příroda Plachty za to stojí. Letošní akce se pod odborným vedením pracovníků Agentury ochrany přírody a Muzea východních Čech a za materiální podpory SEVERU – střediska ekologické výchovy a etiky ( potřebné finance byly získány z fondu ŽP MMHK) zúčastnílo se více než 100 dobrovolníků! Již tradičně přišli žáci Biskupského gymnázia, ZŠ Předměřice nad Labem a ZŠ Habrmanova. Velkou každoroční posilu tvoří pracovníci ČSOP Jaroměř v čele s Davidem Čípem, a zájmové oddíly dětí a mládeže: Puštíci Jaroměř, klub SVIŽNÍK - fungující již čtyři roky pod SEVERem. Posilou se stalo i 6 členů Strany zelených a nadšení jednotlivci z řad občanů města. Všem zúčastněným patří dík za to, že vkládají svoje úsilí do údržby jedné z nejcennějších a nejzajímavějších lokalit našeho města.

Miroslav Mikát, Muzeum VČ a Lenka Hronešová, SEVER HK