Tato akce je vhodná pro školní kolektivy i jednotlivce.

Vstupenky je možné zakoupit předem v pokladně muzea nebo zajistit telefonicky na tel. č. 495 512 462, 495 512 391. Počet návštěvníků je omezen. V 18.00 hodin bude přednáška PhDr. Martina Krummholze o vývoji umělcovy tvorby a o originálních ideových konceptech některých jeho pomníkových návrhů. Doplněno promítáním diapozitivů.

STANISLAV SUCHARDA 1866 -1916
Monografická výstava Stanislava Suchardy (1866 – 1916) připomíná tohoto významného českého sochaře a medailéra, který je mj. autorem sochařské výzdoby průčelí královéhradeckého muzea. Cílem této dosud nejúplnější umělcovy výstavy, k níž bylo impulsem jeho loňské dvojité jubileum, je představit hodnotnou a zatím nedostatečně probádanou Suchardovu tvorbu v celé její rozmanitosti. Řada dosud málo známých i neznámých děl zde bude vystavena vůbec poprvé, spolu s mistrovskými kresebnými studiemi a dobovými fotografiemi.


Chronologicky a tématicky je Suchardovo dílo uskupeno do několika sekcí, věnovaných rodinné tradici počínající na sklonku 18. století. Mezi několika generacemi novopackých Suchardů - řezbářů, loutkářů, sochařů, malířů a architektů - nalezneme již v 19. století i ženy-umělkyně. V prostředí rodiny a otcova závodu na výrobu a opravy kostelního vybavení získal mladý Stanislav první řemeslné a umělecké zkušenosti před svým odchodem do Prahy.
Další část je věnována Suchardovým počátkům, jež silně poznamenala tvorba Josefa V. Myslbeka, jehož byl žákem a později asistentem.


Významným bylo Suchardovo působení ve Spolku výtvarných umělců Mánes, který se na přelomu 19. a 20. století rozhodující měrou zasloužil o rozvoj českého moderního umění. Tehdy se Sucharda seznámil s dílem francouzského sochaře Augusta Rodina, jehož okázalá fascinace pohybem, vášní a erotičnem výrazně ovlivnily charakter jeho další tvorby.


Tento stylový posun je patrný i na Suchardově pražském Palackého pomníku (1901 – 1912), který je v kontextu pomníkové tvorby vskutku originálním dílem. Představeny budou i četné návrhy dalších pomníků (Jana Husa, Bílé Hory, Jana Amose Komenského, Bedřicha Smetany ad.). Jako vášnivý sokol obdivoval Sucharda vitalitu antického Řecka a slovanského pohanství. Byl fascinován slovanskými mýty a vytvořil si vlastní, originální repertoár slovanské ikonografie, který se uplatnil na množství návrhů k jeho nerealizovaným monumentům (První Pražané, Pohanství, Vyšehrad).


Stanislav Sucharda je zakladatelem českého medailérství. Byl prvním zdejším umělcem, který se tomuto, u nás do té doby opomíjenému uměleckému odvětví počal systematicky věnovat. Jeho plakety a medaile jsou působivé svou osobitou lyričností a intimitou.
Představeny budou rovněž Suchardovy podobizny.

Organickým vývojem od prvotního myslbekovského realismu přes vrcholné secesní období až k ryze modernímu projevu je Suchardovo celoživotní dílo unikátním příkladem kontinuity starého a nového českého umění.

Muzeum východních Čech Hradec Králové