Dobrý den, jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným a jako takový má ze zákona generální oprávnění jednat za společnost ve všech věcech. Úlohou jednatele je obchodní vedení společnosti a při výkonu funkce je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

Jednateli vyplývá ze zákona řada povinností, například zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, povinnost svolávat valnou hromadu, informovat společníky a další. Důležitá je také povinnost podat insolvenční návrh, pokud se jednatel dozví, že je společnost v úpadku. Při porušení povinností odpovídá jednatel za škodu, která vznikne. V určitých případech může mít porušení povinnosti jednatele za následek i vznik trestní odpovědnosti.

Funkce jednatele je tedy spojena s řadou omezení, povinností a s poměrně širokou odpovědností, proto Vám doporučuji se o těchto záležitostech nejprve podrobněji informovat.

Podroužek & Moník, advokátní kancelář (www.akhradec.cz)

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.