Otázka: „Dobrý den, žel bohu, nejsem nejmladší a nemám už žádné žijící příbuzné. Chtěla bych sepsat závěť a svůj byt odkázat kamarádce, která se o mě pečlivě stará. Jak mohu závěť napsat a musí být potvrzena od notáře?"   (Pravoslava z Hradce Králové)

Odpověď: Dobrý den, sepsání závěti u notáře formou notářského zápisu je pouze jednou z možností, jak platnou závěť pořídit, ne však možností jedinou.

Závěť můžete sepsat také sama. Taková závěť však musí být sepsána a podepsána vaší rukou, jinak je neplatná. Pokud byste nesepsala závěť vlastní rukou, ale třeba na počítači, bude muset kromě vašeho podpisu obsahovat i podpisy dvou svědků. Svědci musí mít způsobilost k právním úkonům a zároveň nesmí být dědici uvedenými v závěti.

Vzhledem k tomu, že nemáte žádné neopomenutelné dědice (potomky), nestanoví zákon zvláštní podmínky, aby mohla celé dědictví nabýt vaše kamarádka. Důležitou náležitostí, a to pod sankcí absolutní neplatnosti, je uvedení dne, měsíce a roku pořízení závěti a dále přesná specifikace budoucího dědice.

Závěť sepsaná jakoukoliv formou může být následně odvolána, případně nahrazena závětí novější. Od roku 2014 bude podle nového občanského zákoníku možné i stanovit podmínky, za kterých vámi určený dědic dědictví nabude.

Jaromír Petera, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.