Otázka: „Dobrý den. Nájemní smlouvu na byt máme na dobu určitou. Slyšela jsem, že se automaticky prodlužuje, pokud se po uvedené lhůtě ve smlouvě neodstěhujeme. Je to tak?" (Petra S., Třebechovice)

Odpověď: Dobrý den, takové prodloužení nájemního vztahu k bytu dříve možné bylo, podle stávající zákonné úpravy ale nikoliv.

Obecná úprava nájemní smlouvy obsažená v občanském zákoníku obsahuje ustanovení, podle kterého platí, že užívá-li nájemce věc i po skončení a pronajímatel nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.

Toto ustanovení bylo dříve možné použít i na nájem bytu. Novela občanského zákoníku v roce 2006 stanovila, že v případě zájmu je nutné uzavřít novou nájemní smlouvu.

Nový občanský zákoník, který by měl nabýt účinnosti 1. 1. 2014, obnovování nájmu bytu přímo ze zákona opět zavádí pro případy, kdy nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, pokud pronajímatel v této době písemně nevyzve nájemce, aby byt opustil. Nájemce a pronajímatel mohou ale v nájemní smlouvě tuto možnost automatického obnovení nájmu bytu vyloučit.

Tereza Karásková, Podroužek & Moník, advokátní kancelář s.r.o.

Vaše dotazy do právní poradny posílejte na jiri.fejgl@denik.cz.