Všesportovní kolegium KH kraje ve spolupráci s Výborem pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity krajského zastupitelstva připravilo konferenci ve snaze zlepšit podmínky pro rozvoj sportu přijetím konstruktivních a systémových řešení ve vše oblastech a na všech úrovních.

Na jedné straně bylo téměř 140 zástupců TJ, SK a tělovýchovných spolků, na druhé krajské vedení. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Jiří Štěpán, který se spolu se svojí náměstkyní pro školství, sport a tělovýchovu Martinou Berdychovou, radním Rudolfem Coganem a Zdeňkem Švorcem, předsedou Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity, osobně zúčastnil.

Po slavnostním zahájení zazněly postupně příspěvky pozvaných hostů, které se týkaly systému financování a rozvoje sportu nejen v KH kraji, ale i v celé ČR. Postupně na téma promluvili místopředseda senátu Jiří Růžička, předseda Výboru pro sport Zdeněk Švorc, generální sekretář ČUS Jan Boháč a řada dalších představitelů sportovních organizací. Zazněly příspěvky na téma dotačních titulů kraje, pohybové gramotnosti a programu jejího rozvoje, od Jiřího Novotného pak výzkumem podložená přednáška, která mapovala bariéry pro vstup dětí a mládeže do SK. Prostor dostali i představitelé měst a obcí, v nichž se sportu daří a podmínky pro sportovní aktivity jsou v nich nadstandardní, kde vystoupil i senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Po právu byly vyzdviženy i pozitivní aktivity a projekty, kterým se v kraji i díky jeho vedení daří. Kladně byla hodnocena např. spolupráce s krajskými sportovními svazy a asociacemi, dlouhodobá podpora projektu Olympiáda dětí a mládeže, podpora významných tradičních sportovních akcí a krajských článků, stejně jako každoroční oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží či nejlepších sportovců.

Většina příspěvků přesto potvrdila nutnost rychlého a systémového řešení neutěšené situace ve sportovním prostředí a to nejen v oblasti investic, ale i v oblasti vzdělávání odborníků a vytváření podmínek pro sportovní činnost i v základních článcích sportovních a tělovýchovných organizací.

Smyslem bylo zmapování situace, zejména v oblasti financování sportu a jeho nastavení, které je pro rozvoj sportovního prostředí zásadní a pro kraj ne příliš lichotivé.

Téměř čtyřhodinové jednání bylo ukončeno schválením závěrů majících podobu konkrétních doporučení ke zlepšení podmínek pro rozvoj sportu a tělovýchovy. Tato doporučení zdůrazňují nutnost systémového financování, potřebu navýšení finančních prostředků do řádně vypsaných dotačních titulů alespoň na průměr v ČR i nezbytnost vypsání dotačního titulu na investice do sportovišť. Schválená doporučení by měla spolu s již realizovanou podporou sportu ze strany KH kraje (Olympiáda dětí a mládeže, vyhlašování nejlepších sportovců a trenérů, podpora významných sportovních akcí) tvořit obsah memoranda, uzavřeného mezi sportovním prostředím kraje reprezentovaným Všesportovním kolegiem a vedením KH kraje. Uzavřením memoranda budou učiněny první kroky dlouhodobého procesu, kterým je snaha o vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj sportu a tělovýchovy v kraji a naplnění cíle.

„Jako senátor jsem pouze jednou z figur v této hře. Je potřeba naslouchat těm, kteří ji hrají každý den a dělají vše, co je v jejich silách, pro zdar věci,“ to je citace místopředsedy senátu Jiřího Růžičky, jako projev úcty těm, kteří i v současné, pro sport nepříznivé době, odvádějí skvělou práci.

(zh)