Formuláře pro podání nominací jsou k stažení na www.cstv.cz/kshk či k vyzvednutí na KH KO ČSTV.

I. Vyhodnoceni budou:
Kategorie – viz spodní část tohoto článku

II. Kritéria pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, kolektivů:
Uvedená kriteria jsou vodítkem pro zařazení navržených do nominací na Nejúspěšnější sportovce roku 2012 – nelze je uplatnit za umístění v obdobných soutěžích pro veterány (seniory).

A, B – jednotlivci
– zisk medaile  na LOH Londýn
– zisk medaile na MS, ME, univerziády ve všech druzích sportu
– umístění do 16. místa na  LOH a MS a do 10.místa na ME ve všech druzích sportu
– zisk medaile z MS, ME mládeže ve všech druzích sportu
– umístění do 16. místa na MS a do 10. místa na ME mládeže ve všech druzích sportu
– umístění do 8. místa ve SP a do 6. místa v EP
– zisk titulu mistr ČR-kategorie dospělých ve všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu
– člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal titul na MČR, ME, MS
– člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal  na MČR,ME, MS medailové umístění

C, D – kolektivy/družstva
Kolektivem se rozumí minimálně dva sportovci v daných soutěžích, pro zařazení musí být více než polovina členů kolektivu z TJ/SK z KHK).

– vítězství družstva na MS a ME ve všech druzích sportu
– účast a umístění do 6.místa na MS a do 3. místa na ME ve všech druzích sportu
– vítězství družstva  v jednom ze Světových nebo Evropských pohárů ve všech druzích sportu
– účast a umístění do 6. místa na Světových nebo do 3. místa na Evropských pohárech ve  všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR kategorie dospělých ve všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve  všech druzích sportu
– dlouhodobá účast v nejvyšších soutěžích ČR včetně pohárových soutěží ve všech druzích sportu
– u kolektivních sportů postup do nejvyšší soutěže ČR

E – trenér, cvičitel (E1 odměňovaní, E2 dobrovolní)
– osobní trenér (cvičitel) svěřence, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro jednotlivce
– trenér (cvičitel) kolektivu, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro sportovní kolektiv
– soustavná, úspěšná práce s mládeží
– kromě uvedených kritérií umístění dále  ovlivňuje: působení u reprezentace ČR mimo klubové povinnosti členství a aktivní činnost v mezinárodních sportovních institucích a v ČR publikační a lektorská činnost
– v případě cvičitelů je možné navrhnout kandidáta na ocenění za výsledky v soutěžích masového a  výkonnostního charakteru

F – handicapovaní sportovci
– účast a výsledky na letní paralympiádě v Londýně
– účast a výsledky na MS, ME v paralympijských disciplínách
– účast a výsledky na MČR v paralympijských disciplínách

G – sportovní zásluhy o reprezentaci kraje
–  v kategorii jsou vyhodnoceni sportovci, kteří – ač pochází, nebo žijí v našem kraji – působí ve sportovních uskupeních mimo náš kraj či mimo ČR a zasloužili se o propagaci kraje
–  hodnocena bude účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými anebo s jednorázovými soutěžemi vyhlašovanými sportovními svazy

H – Hvězda čtenářů Deníku
Hvězdu vybírají čtenáři ze všech nominací zveřejněných v Deníku.

J – osobnosti sportovních svazů KHK
– dlouholeté působení ve svazových orgánech  ČR, kraje a regionu
– publikační činnost a další činnosti, kterými pomáhal(a) rozvíjet tělovýchovu a sport v našem kraji
Navrhují krajské sportovní svazy a počet k ocenění určí výběrová komise. Nejvýše však 5 oceněných.
* Výběrová komise má právo zařadit další kategorie po vyhodnocení došlých návrhů.

III. Kdo navrhuje:
1. Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na území  KHK, zejména jednotlivé sportovní svazy a NNO sdružené ve Všesportovním kolegiu KHK, obce a města, regionální sdružení ČSTV a vybrané TJ/SK, s přihlédnutím k těmto zásadám, a to ve skupinách výše uvedených.
2. Do hodnocení jsou zařazení sportovci registrovaní v TJ/SK se sídlem v Královéhradeckém  kraji a mají v kraji trvalé bydliště, dále trenéři a cvičitelé působící na území KHK.
3. V kategoriích A a G  je možné podávat návrhy na sportovce, kteří mají trvalé bydliště v našem kraji a nejsou  členy TJ/SK sídlící v KHK.
4. Předběžný návrh se podává na předepsaném formuláři, kde bude uvedeno jméno a příjmení sportovce, data narození, adresa bydliště, PSČ, členství v TJ/SK, ve kterém sportu a dále  budou rozvedeny sportovní úspěchy v roce 2012 (neúplné formuláře budou vyřazeny).
Zároveň bude uvedeno jméno trenéra navrhovaného sportovce. A dále kontaktní telefony na sportovce i trenéra. Kontakt na osobu, která návrh podává (pokud to není sám sportovec či trenér).
5. Vyplněné formuláře se zasílají do 31. ledna 2013 na adresu KH KO ČSTV. Na jejich základě bude sestaven přehled sportovců a kolektivů, který bude zveřejněn v Denících a půjde   o nominace za jednotlivé subjekty. V případě potřeby bude termín odevzdání prodloužen.
6. Konečný výběr nejúspěšnějších sportovců provede výběrová komise (viz organizační  pokyny). Členové výběrové komise vyplní a předloží anketní  lístek do 15. února 2013.
Po součtu odevzdaných hlasů bude určen vítěz  ankety a pořadí pro jednotlivé kategorie.
7. Dle potřeby, v průběhu příprav ankety NSR 2012 může být vyhlášena další kategorie.

Nejlepší sportovec Královéhradeckého kraje

Vyhodnoceny budou následující kategorie:

A:    10 neúspěšnějších sportovců z řad dospělých;
B:    10 neúspěšnějších sportovců z řad mládeže, věková hranice má omezení směrem nahoru, a to věk 19 let dosažený v roce 2012;
C:    3   kolektivy dospělých;
D:    3  kolektivy mládeže;
E:     8  nejúspěšnějších trenérů, cvičitelů v členění;
E 1:  4  profesionální a úvazkoví trenéři;
E 2:  4  dobrovolní trenéři a cvičitelé;
F:     3  handicapovaní sportovci;
G:     3  sportovci nebo kolektivy za mimořádné sportovní zásluhy o reprezentaci kraje;
H:     1  Hvězda čtenářů Deníku –  podle hlasování čtenářů;
J:          osobnosti sportovních svazů KHK.