Jednání valné hromady zahájil předseda OFS Hradec Jaroslav Kratochvíl, který přivítal všechny přítomné a hosty, mezi jinými předsedu Královéhradeckého fotbalového svazu Lubomíra Sedláčka, předsedu KR KFS Václava Andrejse, člena komise MTZ ČMFS Michala Koťana. Nezbytné procedurální záležitosti a další průběh valné hromady řídil Vladan Haleš.

Poté následovala zpráva o činnosti OFS, přednesená jeho předsedou Jaroslavem Kratochvílem, jenž obšírně zhodnotil výsledky práce OFS Hradec za volební období 2006 až 2010. Zabýval se mimo jiné ekonomikou svazu, členskou základnou, sportovními výsledky, v další části zhodnotil činnost úseků OFS.

Zaplněný sál následně vyslechl zprávy předsedů jednotlivých komisí OFS: trenérsko metodické a mládeže (Martin Zbořil), sportovně technické (Jiří Pavlíček), komise rozhodčích (Jaroslav Pavel a Evžen Zvolánek), disciplinární komise (Jaroslav Šolc), hospodářské komise (Ladislav Steklý) a revizní komise (Vladan Haleš).

Vyvrcholením programu valné hromady byly volby předsedy a nového výkonného výboru OFS Hradec Králové, který bude v následujícím čtyřletém funkčním období pracovat v tomto sedmičlenném složení: předseda Martin Zbořil, členové Vladan Haleš, Jiří Pavlíček, Martin Novotný, Jiří Krenčík, Zbyněk Novotný a Vlastislav Pánek. Do revizní komise byli zvoleni Radoslava Kozlovská, František Dejnožka a Ladislav Steklý.

Předseda KFS Královéhradeckého kraje Lubomír Sedláček poblahopřál nově zvolenému VV OFS Hradec, který dlouhodobě patří ke špičce v rámci ČMFS. Informoval o činnosti KFS kraje a ČMFS Praha. Hovořil dále o úbytku mládeže, finančních prostředcích, podpůrných projektech pro rozvoj zejména mládežnického fotbalu. Velmi důležitou je propagace fotbalu v médiích, těší obnovení Fotbalu v kraji, aktuální zpravodajství na internetových stránkách KFS a OFS, rodí se projekt fotbalu na TV RTA (vysílání šotů z utkání). Na závěr Sedláček poděkoval za vše, co OFS Hradec, oddíly a další pro rozvoj fotbalu dělají.

Tečkou téměř čtyřhodinového rokování bylo usnesení valné hromady OFS Hradec. Valná hromada schválila: Zprávu předsedy OFS a zprávy jednotlivých komisí OFS, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise, a také volbu nového sedmičlenného výkonného výboru.

Valná hromada uložila VV OFS připravit soutěžní ročník 2010/11; dále věnovat pozornost růstu mladých talentů v okrese v rámci okresních žákovských reprezentací; zvolenému předsedovi OFS jmenovat předsedy jednotlivých komisí a dohlédnout na sestavení komisí; revizní komisi zvolit ze svého středu předsedu, zabezpečit každoroční ohodnocení dlouholetých činovníků v kopané v rámci okresu; pro jednotlivé soutěže pořádané OFS sehnat finančního partnera; a prosadit možnost střídavého startu v mládežnických soutěžích od roku 2010.

Na závěr Martin Zbořil poděkoval za důvěru s tím, že se těší na spolupráci. Jaroslav Kratochvíl poděkoval za osm let, které působil ve funkci předsedy OFS Hradec, do budoucna popřál nově zvolenému VV OFS, aby se mu podařilo navázat na dosažené výsledky činnosti. Dále vyslovil poděkování komisím valné hromady a všem, kteří volební valnou hromadu zabezpečili. (ld)