O stavební povolení společnost CTP již příslušné úřady zažádala. Kvůli některým chybějícím podkladům se však čekání protahuje. Práce na stavbě se proto zatím pozastavily, dokud nebudou veškeré dokumenty v pořádku. Obyvatelé Hradce Králové se však přesto nad situací pozastavují a skladům vytýkají nejen to, že začaly vznikat „na černo", vadí jim i některé další skutečnosti. Sepsali proto petici. Jak na tyto výtky reaguje regionální ředitel CTP Tomáš Novotný?

Stavba začala růst dříve, než jste získali stavební povolení. Proč jste nepočkali?
Situace ohledně nepovolené stavby je pro společnost CTP velmi kritická a došlo k ní z mnoha různých důvodů, které byly částečně i mimo naši kontrolu. Celé situace velmi litujeme a snažíme se jí co nejrychleji napravit. Společnost CTP samozřejmě nese veškeré dopady a to jak smluvní, tak finanční, které jsou pro nás také velmi tíživé.

V jaké fázi je vyřízení stavebního povolení a jak to zamíchalo plány stavby?
Společnost CTP zastavila veškeré stavební práce v návaznosti na výzvu královéhradeckého stavebního úřadu a v současné době probíhá proces získávání potřebných povolení tak, aby mohla být výstavba v co nejkratším termínu zahájena a předešlo se tak zakonzervování stavby na delší dobu. Časový rámec se odvíjí od doby potřebné k získání potřebných povolení.

Obyvatelé hradeckých Svinar sepsali v minulých dnech petici, ve které stavbě vytýkají několik dalších problémů. Pojďme se na ně nyní podívat. V jednom z bodů například poukazují na to, že umístěním stavby dojde k narušení místního ekosystému a to výrazným omezením vazeb a pohybu živočichů mezi přírodním parkem Orlice a chráněnou lokalitou Dehetník.
Na začátku je třeba připomenout, že stavba se nachází v plochách územního plánu určených pro lehkou výrobu, průmysl a skladování již mnoho let a logicky navazuje na stávající skladištní oblast. Dá se tedy říct, že výstavba se zde dala očekávat a územní plán s ní vždy počítal. Lokalita je ohraničena bariérou železniční tratě a silnicí I. třídy a už tím je dán její charakter. Problematiku vlivu stavby na životní prostředí kompletně řešilo posouzení EIA a příslušný odbor krajského úřadu, posouzení schválil bez připomínek. Z toho vyplývá, že k narušení ekosystému a biokoridorů stavbou nedojde.

Stavba bude prý také svou velikostí, zejména výškou, rušivým prvkem v krajině.
O každé nové stavbě v krajině se dá říct, že je rušivým prvkem, a proto je třeba každou stavbu chápat jako kompromis mezi potřebami společnosti a narušením krajinného rázu. Vždy se snažíme, aby architektonické pojetí našich staveb bylo co nejpříznivější ke svému okolí, a zakládáme si i na vytvoření zelených bariér vzrostlých stromů, které pomohou „zapadnout stavbě do krajiny".  Jak je patrné z vizualizací, tak naše budovy oproti původnímu záměru ustupují od komunikace a současně zakrývají pohled na nepříliš uspořádané území za stávajícími areály. Tím by se současně s masivní výsadbou vzrostlé zeleně měl zpříjemnit první pohled na Hradec Králové při vjezdu od Třebechovic pod Orebem. Výška stavby je v souladu s vydaným ÚP Hradce Králové a se všemi regulativy, které v dané lokalitě platí. Výška budov byla taktéž posouzena ve studii EIA, která řeší celkové dopady na životní prostředí. Jinými slovy stavba není hmotově v rozporu s žádnými platnými stavebními předpisy pro danou lokalitu.

Signatáři petice si stěžují i na to, že provedením hlubinného založení staveb pomocí vrtaných pilot může dojít v sousedství stavby k negativnímu ovlivnění kvality podzemních vod.
Hloubkové založení na pilotech je standardní zakládací technologie pro halové objekty a nemá vliv na okolní vody, neboť piloty jsou zpětně zality betonovou směsí, která v žádném případě nenarušuje podzemní vody a to i s ohledem na skutečnost, že zakládací úrovně v žádném případě nezasahují do úrovně spodní vody, což by ani technicky nebylo možné.

Předmětem obav je rovněž to, že stavba není svými parametry a způsobem připojení odpovídajícím způsobem napojena na místní komunikaci a následně na silnici I/11 z hlediska bezpečného a plynulého provozu a předpokládané kapacity.
Opět je třeba upozornit, že při využití stavebního pozemku jiným způsobem, který umožňuje územní plán města Hradce Králové, mohlo být dopravní zatížení výrazně vyšší, než způsobí náš projekt. Náš záměr nejen že nepřekračuje povolené dopravní zatížení, ale vzhledem k způsobu využití bude dopravní zátěž výrazně nižší. Dopravní napojení lokality je v souladu s již vydaným ÚR na připojení areálu v lokalitě. Dojde k vybudování pravého odbočovacího pruhu na vedlejší komunikaci při připojení na komunikaci 1/11. Veškeré parametry dopravního napojení odpovídají platné legislativě a jsou schváleny relevantními dotčenými orgány.

Dopravní situace v lokalitě se výrazně zlepší
Průmyslové haly na okraji Hradce Králově by měly v budoucnu sloužit především jako sklady. Pro větší část areálu má už nyní společnost koncové klienty. Obavy, že se kvůli dvěma halám zkomplikuje v místě dopravní situace, jsou podle vedení firmy liché. Společnost za své náklady hodlá v místě vybudovat pravý odbočovací pruh na vedlejší komunikaci při připojení na hlavní silnici. Řidiči se tak nemusí bát přetížené vozovky, ani situace, kdy by se provoz v lokalitě stal nepřehledným a nebezpečným. Dopravní zátěž zde bude výrazně nižší než v původním záměru.