Úpravna vody v Herlíkovicích, známém lyžařském středisku, zásobuje pitnou vodou přes11 tisíc lidí ve Vrchlabí a okolních obcích. O vodu se starají Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (MěVaK), příspěvková organizace města Vrchlabí.

„Naše společnost zajišťuje ve Vrchlabí kompletní vodohospodářskou infrastrukturu. V podstatě jde o úpravnu vody a celý distribuční systém včetně čistírny odpadních vod. Vodu ze zdrojů odebereme, upravíme a dopravíme ke spotřebiteli. Dále ji v čistírně odpadních vod ve Vrchlabí vyčistíme a vrátíme do Labe. Voda putuje z Herlíkovic ke spotřebitelům ve zhruba 80 kilometrech podzemního potrubí,“ popisuje činnost společnosti MěVaK ředitelka Petra Vrabcová.

Historie úpravny vody v Herlíkovicích sahá k roku 1968, kdy byla dokončena. Své první zásadní vylepšení technologií zažila až po 28 letech, v roce 1996. „Byl rekonstruován zejména řídící systém a regulace technologických procesů,“ říká Petra Vrabcová.

Úpravna z roku 1968

Po celou dobu fungování úpravny se ale po stránce výrobních postupů nic zásadního nezměnilo a voda se od šedesátých let upravovala ve stejném duchu. Je jasné, že se postupně projevoval v této oblasti úpadek. „A to takový, že se stále častěji objevovaly závady v řízení a ovládání technologie. To začalo negativně ovlivňovat kvalitu upravené vody,“ vysvětluje Zdeněk Satur, vedoucí úpravny vody v Herlíkovicích i čistírny odpadních vod ve Vrchlabí, který v úpravně vody pracuje už tři desítky let.

close info Zdroj: MMR zoom_in

Když se k technickým problémům přidala i zhoršující se kvalita surové vody odebíranéz Labe, bylo nutné přistoupit k modernizaci. Voda z Labe totiž tvoří v průměru 80 procent zdrojové vody, zbytek pak tvoří podzemní prameniště Pod Strážným, Peklo, Kněžice a Žalý.

Modernizace přišla opravdu za pět minut dvanáct. Problémů bylo hned několik. Vedle havarijního stavu technologie, trápil vodaře nadlimitní obsah hliníku v upravené vodě a také nedostatečné hygienické zabezpečení pitné vody. Nevyhovoval rovněž obsah radonu v ovzduší úpravny a chybělo měření jakosti surové a upravené vody.

V rámci operačního programu Životní prostředí poskytla Evropská unie na modernizaci herlíkovické úpravny vody z celkové částky 74 milionů korun dotaci přesahující 47 milionů korun.

„Sešlo se už více problémů a bylo nutno vše řešit komplexně. Evropská dotace byla dobrý počin, vše se mohlo uskutečnit najednou, bez nějakého fázování po etapách,“ chválí systém financování ředitelka. „Celý průběh intenzifikace byl zajímavý, ale náročný, protože jsme opravovali za plného provozu úpravy vody. Museli jsme zajistit souběh prací a byl to hektický rok pro nás všechny. Trávili jsme s kolegy na úpravně nejen celé dny, ale i noci. Všem, co se podíleli, patří velký dík,“ vzpomíná Petra Vrabcová, která se ředitelkou stala v roce 2016 a ihned se zapojila do příprav zmíněné intenzifikace.

Náskok deset let 

Herlíkovická voda je pro místní chloubou. Nicméně odpovědní pracovníci už myslí dopředu. Úpravnu vody je vybavena jednostupňovou filtrační koagulaci, která sráží nečistoty do větších částic a ty se následně zachytí na filtru. „Je ale možné, že do budoucna budeme muset přistoupit k dalšímu stupni čištění vody či budeme muset vodu začít ztvrzovat, protože pitná voda ve Vrchlabí je extrémně měkká. To ukáže vývoj stavu životního prostředí a legislativy,“ přemýšlí o budoucnosti vedoucí úpravny Zdeněk Satur a Petra Vrabcová dodává: „Zatím máme náskok deset let, pak ale bude nutné úpravnu opět posoudit s tím, zda je schopná upravovat vodu v požadované kvalitě a v požadovaném čase.“

close Projekt v číslech: Vrchlabí info Zdroj: MMR zoom_in

„Zajímavostí je, že všechny provozy MěVaK, tedy úpravnu, čistírnu odpadních vod i distribuční technologie je možné po předchozí domluvě navštívit a dozvědět se tak, jak se z vody nepitné stane voda pitná, jak se voda dopravuje až do kohoutku u nás všech a konečně i co se sní stane poté, co ji spláchnete do WC nebo vypustíte z vany. Po domluvě zajistíme exkurze pro každého zájemce, velký zájem mají školy a školky,“ láká k návštěvě ředitelka.

Petra Vrabcová: Za naši vodu bych klidně položila hlavu na špalek

„Dobrý den, posaďte se. Mohu nabídnout kávu?“ říká hostitelka. „Rád a mohu ochutnat i vodu? Tedy pokud je vaše,“ odpovídám. „Jasně, že je naše. Jinou tady nepijeme. Ta naše je prostě dobrá,“ říká Petra Vrabcová, ředitelka Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí (MěVaK). Tématem našeho rozhovoruje voda. Ta, kterou pijí lidé ve Vrchlabí a okolí. Její kvalita se rodí v úpravně vody v nedalekých Herlíkovicích, které MěVaK spravuje a před časem výrazně modernizovala díky dotaci z fondů EU.

close Petra Vrabcová, ředitelka společnosti Městské vodovody a kanalizací Vrchlabí, je na vodu, kterou ve Vrchlabí a okolí pijí, pyšná info Zdroj: Deník/Jiří Macek zoom_in Městu Vrchlabí se podařilo získat na modernizaci úpravny vody dotaci z Evropské unie přes 47 milionů korun…
Evropská podpora byl dobrý krok. Je fajn, že se ji městu podařilo získat. Kdyby se to nepodařilo, měli bychom velký problém. Nicméně modernizace by se uskutečnit musela, jen by bylo otázkou, kde by město sehnalo peníze, aniž by nemuselo přehodnocovat další městské investice. Variantou by byly i práce po etapách. Nakonec bylo možné udělat vše najednou.

Rok trvala intenzifikace, opravovali jste a zároveň vyráběli vodu. Přišla krize?
Měli jsme poměrně dokonalý plán, tušili jsme, že to bude náročné, realita prověřila naše znalosti a zkušenosti. Když se blížila velká oprava, která by ohrožovala výrobu vody, navyráběli jsme ji dopředu,pak odstavili a modlili se ke všem svatým, aby se to povedlo. Nejednou jsme byli takzvaně na hraně, bylo nám hodně horko.

Nejhorší okamžiky?
Úpravna disponovala třemi filtry se systémem, které byly běžně navrhovány v 60. letech minulého století. Naše zařízení musí upravovat vodu na minimálně dvou filtrech. V té době byl jeden filtr v totální opravě, druhý se připravoval na opravu, ale vodu musel vyrábět, třetí upravoval vodu v běžném provozu. Jednou v noci se z přetíženosti a stářím technologie celé mezidno druhého filtru propadlo a filtr se stal nepoužitelným. Byli jsme závislí na jediném, což bylo nemyslitelné dlouhodobě, ale vodu jsme nakonec upravili a Vrchlabští nepoznali, že se stala havárie takového rozsahu. V té chvíli jsem byla hrdá, že jsme to zvládli.

Labe ve Vrchlabí nyní v létě připomíná spíš malý potůček. Je vody pro výrobu pitné vody dostatek?
V roce 2017 teklo Labem osm kubíků za vteřinu, časem průtok klesl na tři a půl kubíků a vloni to bylo osm desetin kubíků za vteřinu. Vrchlabí potřebuje s velkou rezervou čtyři desetiny. Rezerva ještě je, ale vody je podle mě poměrně málo, navíc se kvalita zdrojové vody v Labi kvůli jejímu snížení zhoršuje.

Jak se vlastně u vás voda upravuje?
Úprava je založena na koagulační filtraci. Do špinavé vody se rychle zamíchá koagulační činidlo, což je hlinitá sůl. Když se efektivně rychle zamíchá, tak se spojí se znečištěním ve vodě a udělají se takzvané vločky. Začne systém vyvločkování koagulačního činidla a vody v tzv. koagulační směs. Díky pomalému míchání dojde v koagulační směsi k narůstání vloček, které jsou zfiltrovatelné na pískovém loži filtru. Po filtraci a ulpění znečištění na pískovém loži filtru odtéká z filtru vyčištěná voda, která se hygienizuje a distribuuje odběratelům.

Běháte, jezdíte na kole i koloběžce. To vše zejména v okolí Vrchlabí. Když se takhle pohybujete, sledujete…
…jasně, když jdu kolem vodojemu, hned mě napadá, že tady je potřeba posekat, tady opravit plot, tady je potřeba udělat tohle. Všímám si poškozených kanalizačních vpustí, lidově kanálů. To je profesionální deformace, ale nestěžuji si. Já a moji kolegové se snažíme zkvalitňovat celý systém, jak to jde.

A když jste na dovolené…
…tak ochutnávám vodu všude a o vodě vlastně pořád přemýšlím. Poznám její odchylky, tvrdost, zda drhne na jazyku, její chutě i pachutě.

Kde jste pila nejlepší a nejhorší vodu?
Nejhorší kdesi v pražské hospodě a nejlepší, kromě té naší, měli na jižní Moravě v Hnanicích. V cizině mají také docela dobrou vodu, jen nevím, zda jí mám věřit, protože ji neupravuji a nevím, zda dodržují stejné parametry, jaké máme nastavené my. To je také profesionální deformace.

Co pro vás znamená voda?
Životní cíl. Vždy jsem snila o tom, že budu chemik a nakonec jsem – s přidanou hodnotou – vodárenský chemik.

A ta vaše? Vrchlabská z Herlíkovic?
Vím, co upravujeme a posíláme lidem do Vrchlabí, a to je základ. Vím, že pitná voda není samozřejmostí, kterou máme všichni, a proto je důležité si jí vážit. Myslím, že nastane doba, kdy nebude kvalitní pitná voda nebo její úprava bude tak drahá, že bude opravdu nad zlato. Vrchlabské vody se vždy ráda napiji, položila bych za ni hlavu na špalek. Na naši vodu jsem pyšná. Myslím, že jsme ji hodně zlepšili. Vlastně nemyslím, vím to…

close info Zdroj: MMR zoom_in