Česká republika - Ministerstvo vnitra - zastoupená Ing.Pavlem Kolářem, ředitelem Hospodářské správy Policejního prezidia České republiky (dále jen „vyhlašovatel“), vyhlašuje podle §281 a násl. zákona č.513/1991Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů obchodní veřejnou soutěž (dále jen „OVS“) o nejvhodnější cenovou nabídku na uzavření smlouvy o odprodeji nepotřebného majetku (dále jen "nabídka") z resortu Ministerstva vnitra ČR (dále jen „resort“).

 • Předmět plnění smlouvy je odprodej druhu majetku:
  • Hudební nástroje: baryton, buben velký, činel, harmonika Akordeon, křídlovka, klarinet, kytara elektronická, pikola dřevěná, roh, saxofon soprán, tuba, xylofon, zvonkohra zvonky, syntetizátor.
 • Majetek je opotřebován dlouhodobým používáním a proto je odprodáván bez záruky, jako jednotlivé kusy.
  Specifikace jednotlivých částí předmětu plnění je uvedena v bližších podmínkách OVS, které budou zájemcům na jejich žádost zaslány v písemné nebo elektronické podobě nejpozději do dne 5.března 2008. Spřípadnými požadavky o zaslání výše uvedených bližších podmínek je možné se obracet písemně na adresu: Hospodářská správa PPČR, Obchodní skupina, Nádražní16, Praha5 - Smíchov, do 29.února 2008.

 • Doba a místo plnění
 • Doba: do 2 měsíců od uhrazení kupní ceny
  Místo: Praha 5, Na Baních 1304

 • Prohlídka majetku
 • Vyhlašovatel bude organizovat prohlídku majetku. Termín a místo prohlídky bude uvedeno v bližších podmínkách. Účast na prohlídce vzorků majetku je podmínkou pro podání nabídky do OVS.

 • Účast v OVS
 • OVS se může zúčastnit každý zájemce, který podá nabídku v určeném termínu.

 • Přijímání a vyhodnocování nabídek a oznámení výsledků
 • Přijímání nabídek v českém jazyce a v zapečetěných obálkách bude provedeno osobním podáním dne 15.dubna 2008 od 9.00 do 12.00 hodin na adrese podle bodu 1, nebo je lze doručit poštou na adresu Policejní prezidium ČR, Všeobecný odbor, Obchodní skupina, P.O. BOX6, 15005 Praha5, tak, aby byly doručeny vyhlašovateli do12.00hodin dne 15.dubna 2008. Obálku s nabídkou je nutno zřetelně označit jak je uvedeno v bližších podmínkách. Později podané nabídky nebudou do OVS zahrnuty.
  Nabídky budou vyhodnoceny komisí vyhlašovatele podle nabídkové ceny.
  Způsob zpracování nabídky je obsahem bližších podmínek.
  Do 30. dubna 2008 vyhlašovatel odešle zájemcům písemné oznámení o výsledku OVS.

 • Další podmínky vyhlašovatele
 • Zájemci se podáním nabídky zavazují akceptovat bez výhrad obsah soutěžních dokumentů (tj. zejména tohoto inzerátu a bližších podmínek OVS) a dále v případě uzavření kupní smlouvy v souladu s jejím zněním uhradit cenu v plné výši před zahájením odběru majetku, odebrat na své náklady a nebezpečí majetek ve stanovených termínech, uhradit případné smluvní pokuty za neplnění podmínek smlouvy a v případě vývozu majetku z ČR postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
  Všichni zájemci jsou svými nabídky vázáni 30dnů od zaslání oznámení výsledku OVS vyhlašovatelem.
  Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v OVS.
  Vyhlašovatel je oprávněn změnit podmínky OVS, zrušit OVS, popř. odmítnout všechny nabídky.

  Vyhlašovatel:
  Ing. Pavel Kolář, v. r.
  ředitel Hospodářské správy PP ČR
  Zdroj: PČR