Projekt byl podán ve výši téměř 100 000 000 Kč bez DPH. Výsledek přidělení finanční podpory z EU bude znám nejpozději začátkem roku 2009. Bude-li Správa KRNAP s projektem úspěšná, realizace je naplánována v období 2009–2013.

Hlavním záměrem projektu je obnova a podpora biodiverzity lesních i nelesních ekosystémů na území KRNAP. Projekt zahrnuje tři dílčí cíle. První záměr s názvem Úprava prostorové struktury, zápoje a druhových skladeb mladých porostů. Cíl bude realizován prostřednictvím úpravy druhové, prostorové i věkové skladby v mladých porostech. Cílem je přiblížit se k přirozené skladbě původního porostu a to vysazováním dřevin jako například bříza, buk, javor klen, jedle. Ohled se bere také na současnou i předpokládanou imisní zátěž.

Území realizace projektu je v I. až III. zóně Krkonošského národního parku, ve věkové skupině porostu do třiceti let. Celková rozloha území realizace je 6833,36 ha.

Druhý záměr projektu nese název Obnovení původního vodního režimu v mladých porostech. Cílem je vytvořit předpoklady pro rekonstrukci lesních i nelesních ekosystémů vázaných na zamokřená stanoviště, která patří z hlediska biodiverzity k významným fenoménům na území národního parku. Současně se také v mnoha případech jedná o stanoviště, která jsou předmětem ochrany Evropsky významných lokalit. Cílem je obnovení přirozeného vodního režimu. Toho lze dosáhnout úplnou likvidací odvodňovacích příkopů vybudovaných v místech původních rašelinných a podmáčených smrčin s mozaikami vrchovišť. Tento záměr se týká území o rozloze přibližně 400 ha.

Třetí a poslední záměr s názvem Vytvoření přirozeného biotopu pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který je významným prvkem biodiverzity KRNAP a současně předmětem ochrany Ptačí oblasti. Cílem je vytvořit vhodné životní prostředí pro udržení populace tetřívka obecného. Předpokladem pro to je rozvolnění přehoustlých mladých porostů, podpora pionýrských dřevin a obnova původního vodního režimu na meliorovaných lokalitách.

Pionýrská dřevina – sukcesní dřevina, která vykazuje vysokou rezistenci vůči nepříznivým vlivům prostředí. Převážně světlomilné, bývají první, které se přirozeně objevují po narušení porostů nebo při zarůstání nových ploch. Např. bříza, vrba

Biodiverzita – rozrůzněnost života, ekosystém s vysokou biodiverzitou je většinou stabilnější

Evropsky významné lokality – chráněné území, vyhlášené k ochraně planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů podle směrnice Evropské komise

Ptačí oblast – oblasti vyhlášené podle evropské směrnice o ochraně volně žijících ptáků. Např. PO Krkonoše

Bližší informace:

Alena Drahná, mluvčí Správy KRNAP

tel.: 737 272 557, e-mail: mluvci@krnap.cz

Václav Jansa, provozní inspektor

tel.: 605 205 889, e-mail: vjansa@krnap.cz