Hladina spotřebitelských cen v listopadu byla nižší než v říjnu, meziroční růst cen se výrazně zpomalil. Míra registrované nezaměstnanosti se meziměsíčně zvýšila, zůstala pod úrovní loňského listopadu.

ŘÍJEN 2008

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v říjnu meziročně nižší o 7,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 6,1 %. Meziroční snížení bylo nejvyšší v letošním roce. K celkovému poklesu přispěla -3,2 procentními body výroba dopravních prostředků a zařízení (pokles o 14,7 %), -1,4 p.b. výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (pokles o 12,0 %) a –1,1 p.b. výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (pokles o 14,0 %). Průmyslová výroba se zvýšila pouze v odvětvích výroba koksu, rafinérské zpracování ropy o 82,4 % (vlivem loňské odstávky výrobního zařízení) a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken o 5,5 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se snížila proti říjnu o 8,7 % při růstu trendu o 0,3 %.

Tržby z průmyslové činnosti se snížily v říjnu meziročně reálně o 7,9 %, z toho tržby z přímého vývozu o 6,5 %. Podniky pod zahraniční kontrolou měly tržby nižší o 8,6 % a tržby z přímého vývozu o 7,5 %. Podíl jejich tržeb na celkových tržbách průmyslu činil v běžných cenách 58,7 %, v říjnu 2007 to bylo 59,9 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslu byl již třetí měsíc po sobě pod loňskou úrovní, v říjnu se meziročně snížil o rekordních 2,2 % (o 26,2 tisíc osob). Jejich průměrná mzda v říjnu ve výši 22 807 Kč byla nominálně o 5,7 % vyšší než před rokem, reálně se snížila o 0,2 %. Produktivita práce1 v průmyslu klesla o 5,1 %.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách uzavřených ve vybraných odvětvích se v říjnu meziročně snížila o 24,2 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 21,1 %.

V lednu až říjnu se proti stejnému období minulého roku zvýšila průmyslová produkce o 3,9 %. Tržby z průmyslové činnosti reálně vzrostly o 3,6 % a tržby z přímého vývozu o 6,4 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslu se zvýšil o 0,7 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 8,8 % a reálně o 1,9 %. Produktivita práce1 byla meziročně vyšší o 2,6 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba byla v říjnu meziročně reálně nižší o 1,1 %, po vyloučení vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 0,4 %. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se snížila v říjnu 2008 meziměsíčně reálně o 0,5 % při růstu trendu o 0,4 %.

Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci se stavební práce snížily o 1,9 %. Růst inženýrského stavebnictví o 12,3 % nedokázal nahradit pokles pozemního stavitelství o 11,5 %. Stavební práce v zahraničí se snížily.

Počet zaměstnanců2 v podnicích s 20 a více zaměstnanci se proti říjnu 2007 snížil o 0,5 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 25 066 Kč a meziročně se zvýšila o 9,3 %, reálně vzrostla o 3,1 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se snížila v porovnání s říjnem 2007 o 1,4 %.

Počet stavebních povolení byl v říjnu meziročně nižší o 3,4 %. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 35,1 mld. Kč a v porovnání se říjnem 2007 vzrostla o 7,1 %. Byla povolena výstavba 3 762 bytů, což bylo o 26,4 % méně než před rokem.

Za leden až říjen byla stavební výroba reálně o 1,8 % vyšší než v prvých deseti měsících roku 2007. Počet zaměstnanců2 v podnicích s 20 a více zaměstnanci se snížil o 0,5 % a produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila v těchto podnicích o 2,0 %. Průměrná měsíční mzda nominálně vzrostla o 11,1 %, reálně o 4,0 %. Počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady byl meziročně o 5,5 % vyšší, orientační hodnota povolených staveb se zvýšila o 16,3 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz i dovoz se v říjnu meziročně snížily, což bylo po březnu a srpnu potřetí v letošním roce. Měsíční hodnota dovozu byla přesto v letošním roce nejvyšší. Vývoz klesl o 10,7 % a dovoz o 5,9 % (vše v běžných cenách). Zahraniční obchod skončil schodkem 4,0 mld. Kč a to byl o 12,1 mld. Kč horší výsledek než před rokem. V předchozích třech letech byla říjnová bilance kladná. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 42,8 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 46,8 mld. Kč. Saldo zahraničního obchodu bylo nepříznivě ovlivněno zhoršením bilance v obchodě s minerálními palivy a v obchodě se stroji a dopravními prostředky, snížil se také přebytek obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím. Naproti tomu se zlepšila bilance obchodu s chemickými výrobky a s polotovary a materiály. Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 2,2 % a dovoz o 4,1 %. Trend ukazuje na pokles vývozu o 0,5 % a růst dovozu o 0,3 %.

V lednu až říjnu vzrostly meziročně vývoz i dovoz shodně o 2,4 %. Přebytek obchodní bilance 81,7 mld. Kč byl o 3,5 mld. Kč vyšší než v prvých deseti měsících roku 2007.

LISTOPAD 2008

SPOTŘEBITELSKÉ CENY


V listopadu se hladina spotřebitelských cen meziměsíčně snížila o 0,5 %, v tom ceny zboží o 0,8 % a ceny služeb o 0,1 %. Již pátý měsíc pokračovalo snižování cen pohonných hmot, tentokrát o rekordních 9,2 %. Snížily se také ceny osobních automobilů, ceny dovolených s komplexními službami a ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen 4,4 % byl o výrazných 1,6 p.b. nižší než v předchozím měsíci a byl nejnižší od října 2007. Na meziroční růst cenové hladiny měl rozhodující vliv vývoj cen v oddílech bydlení, voda, energie a paliva (2,8 p.b., růst cen o 11,2 %), alkoholické nápoje a tabák (0,8 p.b., růst cen o 9,2 %) a zdraví (0,6 p.b., růst cen o 32,2 %). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 7,9 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v listopadu 6,5 % a byla o 0,1 p.b. nižší než v říjnu. Životní náklady podle sociálních skupin (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech zaměstnanců vyšší o 6,0 %, v domácnostech s dětmi s minimálními příjmy o 7,9 % a v domácnostech důchodců o 8,3 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v listopadu 2008 dosáhl v ČR 4,1 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 2,1 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti byla koncem listopadu o 0,1 p.b. vyšší než koncem října, pro předchozí tři roky bylo v listopadu charakteristické její snižování. Koncem měsíce činila 5,3 %, z toho žen 6,7 % a mužů 4,3 %. Proti konci listopadu 2007 se snížila o 0,3 procentního bodu, tento rozdíl se v průběhu letošního roku stále snižoval. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce činil 320,3 tisíc a byl o 8,6 tisíce vyšší než před měsícem, proti konci listopadu 2007 se snížil o 21,1 tisíce. Meziměsíční pokles počtu nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých o 2,1 tisíce znamenal, že jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných se proti minulému měsíci snížil o 0,9 procentního bodu na 7,6 %, zůstal však nad úrovní loňského listopadu o 0,7 p.b. Počet volných pracovních míst se snížil meziměsíčně o rekordních 18,8 tis. na 111,3 tisíce a již druhý měsíc byl nižší než před rokem. Na jedno pracovní místo připadly koncem listopadu 2,9 nezaměstnané osoby a to bylo o 0,5 p.b. více než v listopadu 2007.