Průmyslová výroba v listopadu meziročně prudce klesla, snížila se také stavební produkce. Výrazně klesl vývoz i dovoz, obchodní bilance skončila schodkem. V listopadu bylo o tři pracovní dny méně než před rokem.

Vlivem dalšího poklesu pohonných hmot byla hladina spotřebitelských cen v prosinci nižší než v listopadu, meziroční růst cen byl nejnižší od září 2007. Průměrná míra inflace v roce 2008 byla 6,3 %. Míra registrované nezaměstnanosti se v prosinci zvýšila a byla stejná jako koncem roku 2007.

LISTOPAD 2008

PRŮMYSL

Meziroční snížení průmyslové výroby činilo v listopadu výrazných 17,4 % (po očištění od vlivu počtu pracovních dní byl pokles 13,0 %). K celkovému poklesu přispěla –6,9 p. b. výroba dopravních prostředků a zařízení (snížení výkonu o 30,3 %), dalšími -2,4 p. b. výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (pokles o 23,4 %) a –2,0 p.b. výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (pokles o 9,9 %). Průmyslová produkce vzrostla pouze ve výrobě koksu, rafinérském zpracování ropy, která byla v důsledku odstávky v roce 2007 letos o třetinu vyšší. Průmyslová výroba sezónně očištěná byla meziměsíčně nižší o 9,2 % při shodném snížení trendu.

Tržby z průmyslové činnosti se snížily v listopadu meziročně reálně o 18,5 % (po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 14,3 %), z toho tržby z přímého vývozu o 20,0 %. V podnicích pod zahraniční kontrolou činil meziroční propad tržeb 20,3 % a tržeb z přímého vývozu 21,0 %. Podíl jejich tržeb na celkových tržbách v běžných cenách činil 58,2 %, v listopadu 2007 to bylo 59,7 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob v průmyslu se meziročně snížil o 3,5 % (o 41,8 tisíc osob), jejich průměrná mzda v listopadu ve výši 24 843 Kč byla nominálně o 2,4 % vyšší a reálně o 1,9 % nižší než před rokem. Produktivita práce1 v průmyslu se snížila o 14,6 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se v listopadu meziročně propadla o 30,2 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o více než třetinu (o 33,8 %).

V lednu až listopadu se proti stejnému období roku 2007 zvýšila průmyslová produkce o 1,7 %. Tržby z průmyslové činnosti reálně vzrostly o 1,3 % a tržby z přímého vývozu o 3,6 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslu se zvýšil o 0,3 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 8,1 %, reálně o 1,5 %. Produktivita práce byla meziročně vyšší o 0,9 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba byla v listopadu meziročně o 5,6 % nižší (ve stálých cenách), po vyloučení vlivu počtu pracovních dní o 2,2 %. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se snížila v listopadu meziměsíčně reálně o 0,2 %, trend se nezměnil.

Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci se stavební práce snížily o 6,4 %. Růst inženýrského stavebnictví o 0,7 % nedokázal nahradit výrazný pokles pozemního stavitelství o 11,3 %. Stavební práce v zahraničí se snížily téměř o čtvrtinu.

Počet zaměstnanců v podnicích s 20 a více zaměstnanci se proti listopadu 2007 zvýšil o 0,1 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 27 988 Kč a meziročně se zvýšila o 10,2 %, reálně vzrostla o 5,6 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se snížila v porovnání s listopadem 2007 o 6,6 %.

Počet stavebních povolení byl v listopadu meziročně nižší o 7,9 %. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 26,3 mld. Kč a v porovnání s listopadem 2007 klesla o 12,8 %. Byla povolena výstavba 3 140 bytů, což bylo o 9,3 % více než v listopadu 2007.

V lednu až listopadu byla stavební výroba reálně o 0,9 % vyšší než před rokem. Počet zaměstnanců v podnicích s 20 a více zaměstnanci se snížil o 0,5 % a produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila v těchto podnicích o 0,9 %. Průměrná měsíční mzda nominálně vzrostla o 11,0 %, reálně o 4,1 %. Počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady byl meziročně o 4,2 % vyšší, orientační hodnota povolených staveb se zvýšila o 13,5 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

V listopadu se snížil meziročně vývoz o výrazných 18,0 % a dovoz o 13,2 % (vše v běžných cenách), meziroční pokles vývozu byl nejvyšší v historii ČR. Při dolarovém vyjádření bylo snížení obou ukazatelů ještě výraznější. Obchodní bilance skončila schodkem 0,5 mld. Kč a to znamenalo zhoršení proti listopadovému rekordu v roce 2007 o 13,0 mld. Kč. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 39,2 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 39,7 mld. Kč. Saldo zahraničního obchodu bylo nepříznivě ovlivněno zejména zhoršením bilance v obchodě se stroji a dopravními prostředky, s minerálními palivy a s průmyslovým spotřebním zbožím. Pozitivně působilo zejména zlepšení bilance v obchodě s chemickými výrobky. Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 4,3 % a dovoz o 7,9 %. Trendová složka klesla u vývozu o 2,1 % a u dovozu o 0,8 %.

V lednu až listopadu vzrostl meziročně vývoz pouze o 0,3 % a dovoz o 0,8 %. Přebytek obchodní bilance 81,2 mld. Kč byl proti 11 měsícům roku 2007 o 9,5 mld. Kč nižší.

PROSINEC 2008


SPOTŘEBITELSKÉ CENY


V prosinci se snížila hladina spotřebitelských cen meziměsíčně o 0,3 %, v tom ceny zboží klesly o 0,5 % a ceny služeb vzrostly o 0,1 %. Snížení cen ovlivnil zejména pokračující pokles cen pohonných hmot (cena benzínu Natural 95 byla nejnižší od března 2002 a cena nafty od března 2005). Snížily se také ceny v oddílech pošty a telekomunikace, zdraví, odívání a obuv a ostatní zboží a služby. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na 3,6 % (o 0,8 p.b. méně než v listopadu) a byl v roce 2008 nejnižší. Na meziroční růst cenové hladiny měl rozhodující vliv vývoj cen v oddílech bydlení, voda, energie a paliva (2,8 p.b., růst cen o 11,1 %), alkoholické nápoje a tabák (0,8 p.b., růst cen o 9,2 %) a zdraví (0,6 p.b., růst cen o 31,6 %). Úhrnem vzrostly ceny zboží o 1,3 % a ceny služeb o 7,7 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců (rok 2008) proti průměru předchozích 12 měsíců (rok 2007), dosáhla v prosinci 6,3 % a průměrná roční míra inflace byla nejvyšší za posledních deset let. Životní náklady podle sociálních skupin (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech zaměstnanců vyšší o 5,8 %, v domácnostech s dětmi s minimálními příjmy o 7,7 % a v domácnostech důchodců o 8,2 %.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 byla průměrná cenová hladina vyšší v 1. čtvrtletí o 7,4 %, ve 2. a 3. čtvrtletí postupně o 6,8 % a 6,6 % a ve 4. čtvrtletí o 4,7 %. Z toho růst administrativně ovlivňovaných cen byl v 1. čtvrtletí 23,8 %, v dalších dvou čtvrtletích shodně 21,5 % a ve 4. čtvrtletí 22,7 %. Růst tržních cen postupně zpomaloval z 3,6 % na 3,3 % ve 2. čtvrtletí, 3,1 % ve 3. čtvrtletí a pouze na 0,4 % v posledním čtvrtletí roku 2008.

Meziroční přírůstek
průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v prosinci 2008 dosáhl v ČR 3,3 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,6 %).

NEZAMĚSTNANOST


Míra registrované nezaměstnanosti
se v prosinci 2008 zvýšila proti listopadu o 0,7 p.b. a činila ke konci roku 6,0 %, tj stejně jako koncem roku 2007. Pomaleji (o 0,5 p.b.) rostla míra nezaměstnanosti žen na 7,2 %, u mužů o 0,7 p.b. na 5,0 %. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce dosáhl koncem prosince 352,2 tisíce a to bylo o 32,0 tisíce více než koncem listopadu. Proti konci prosince 2007 se počet uchazečů snížil o pouhých 2,6 tisíce. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých se meziměsíčně i meziročně zvýšil, jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci klesl o 0,6 procentního bodu na 7,0 %, koncem roku 2007 dosáhl 6,4 %. Počet volných pracovních míst se meziměsíčně snížil na 91,2 tisíce a naposledy byl nižší v červenci 2006. Na jedno pracovní místo připadly koncem roku 3,9 nezaměstnané osoby v porovnání se 2,5 uchazeči v prosinci 2007.

V jednotlivých čtvrtletích roku 2008 průměrná míra registrované nezaměstnanosti nejprve klesla ze 6,0 % v 1. čtvrtletí na 5,2 % ve 2. čtvrtletí, ve 3. čtvrtletí se nezměnila a ve 4. čtvrtletí vzrostla na 5,4 %.