Tržní služby -
4. čtvrtletí 2008

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby v tržních službách1) mezičtvrtletně reálně poklesly o 2,1 %. Trendová složka poklesla o 0,6 %.

Meziročně poklesly tržby ve 4. čtvrtletí 2008 o 5,8 %. Po očištění od vlivu počtu pracovních dní (o 2 pracovní dny méně než v 4. čtvrtletí 2007) klesly reálně o 5,8 %, po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu pracovních dnů) o 3,1 %. Tržby v odvětví ostatních podnikatelských činností se snížily o 7,7 % (k celkovému poklesu přispěly 6 procentními body), o 8,4 % poklesly činnosti převážně osobního charakteru. Zvýšení tržeb zaznamenaly pouze činnosti ve výpočetní technice (o 1,2 %).

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích tržních služeb:

- tržby za činnosti v oblasti výpočetní techniky se meziročně zvýšily o 1,2 % i přes pokračující pokles tržeb za opravy kancelářských strojů (o 10,8 %). Objemově nejvýznamnější odvětví poradenství a dodávek softwaru oproti tomu vzrostlo o 2,0 % a databanky a zpracování dat zaznamenaly růst o 8,5 %;

- v ostatních podnikatelských činnostech se na meziročním poklesu tržeb (o 7,7 %) podílela všechna odvětví s výjimkou úklidových agentur, jejichž tržby vzrostly o 0,8 %. Zrychlil se propad odvětví zprostředkování pracovních sil (o 28,1 %), dvouciferný pokles (o 11,9 %) zaznamenaly ještě různé podnikatelské činnosti. K celkovému poklesu přispěly i architektonické a inženýrské činnosti (o 7,9 %) a právní, účetní a daňové poradenství (o 7,7 %). Úbytek tržeb se projevil také v reklamě (o 4,9 %) a mírné snížení zaznamenaly bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,3 %);

- tržby za ostatní činnosti převážně osobního charakteru meziročně poklesly o 8,4 %, na čemž se podílely jak kadeřnické, kosmetické a pohřební služby (pokles o 9,9 %), tak praní a chemické čištění (pokles o 5,5 %).

V roce 2008 vzrostly tržby ve službách reálně o 1,0 % ( v roce 2007 o 6,5 %). Pokles ve 4. čtvrtletí (o 5,8 %) byl vyvážen růstem v předchozích čtvrtletích. Největší nárůst se objevil v činnosti databank a zpracování dat (o 14,1 %), největší pokles za opravy kancelářských strojů (o 5,7 %).

Vývoj tržeb v jednotlivých odvětvích byl následující:

- v činnostech v oblasti výpočetní techniky se tržby meziročně zvýšily o 4,1 %, i přes soustavný pokles oprav kancelářských strojů od 2. čtvrtletí až do konce roku. Růst činností databank a zpracování dat pokračoval z roku 2007 (největší nárůst v 1. čtvrtletí o 17,5 %) ;

- v ostatních podnikatelských činnostech vzrostly tržby o 0,3 %, stabilní růst si udržely úklidové a bezpečnostní agentury. Vlivem vývoje ve 4. čtvrtletí celoroční tržby v reklamě, architektonických a inženýrských činnostech a právním a účetním poradenství jen mírně překročily úroveň roku 2007. Pokles vykázaly různé podnikatelské činnosti (o 2,4 %). Nerovnoměrný vývoj tržeb pracovních agentur v průběhu roku (v 1. a 2. čtvrtletí růst o 20,4 %,resp. 12,4 %, ve 3. a 4. čtvrtletí pokles o 1,8 %,resp. 28,1 %) vyústil v celoroční pokles o 1,5 %;

- v ostatních činnostech převážně osobního charakteru tržby klesly o 1,8 %. Stejně jako ve 4. čtvrtletí větší pokles zaznamenaly kadeřnické, kosmetické a pohřební služby (o 2,6 %), menší pak praní a chemické čištění (o 0,4 %).

Tržby v tržních službách, 4. Q 08