Doporučení odborníků zní: nakupovat pouze takové množství a druhy potravin, které zkonzumujeme do vyznačeného data na obalu a pro které máme zajištěny vhodné, výrobcem deklarované podmínky skladování.

Další doporučení má inspekce pro nákup zmrzlin a lahůdek: „Při přípravě, vystavování i prodeji nebalených potravin určených k přímé spotřebě – zmrzlin, zákusků, lahůdek – musí být vyloučen přímý kontakt potraviny s rukou obsluhující osoby. Je proto dobré si všímat, zda prodavač používá nějaké podávací náčiní – kleště, ubrousek a jiné čisté a vhodné pomůcky. Hodně napoví také čistota jeho oděvu i čistota prodejního místa.“ .

Nebalené potraviny musejí být při prodeji umístěny tak, aby byly chráněny před znečištěním, klimatickými vlivy, a nejde-li o samoobslužný prodej, i před kontaktem se spotřebitelem.

Potraviny podléhající rychlé zkáze se označují datem použitelnosti a konkrétními podmínkami uchování. Zboží s prošlým datem spotřeby se nesmí prodávat. To platí podle inspekce u balených i nebalených potravin. Datum použitelnosti musí být v druhém případě umístěno na viditelném místě v blízkosti potravin.
Pokud spotřebitel zjistí v obchodní síti nedostatek, například výrobek plesnivý, zkažený, s prošlou dobou použitelnosti, klamavě označený, neoznačený česky, či neoznačený vůbec, nebo neodpovídající hygienické podmínky při prodeji potravin, může se nejprve pokusit upozornit prodejce.

„V případě, že spotřebitel nechce nebo nemůže sjednat nápravu přímo u prodejce, může se obrátit na krajské inspektory SZPI. Pokud o to požádá a uvede svou adresu, bude do 30 dnů seznámen s výsledkem kontroly,“ uvádí inspekce.

Ta zároveň upozorňuje, že není oprávněna zasáhnout do občanskoprávního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Nemůže tedy pomoci při navrácení peněz. Pokud se nespokojený zákazník nedohodne s prodejcem, musí se obrátit na soud. (eco)

. . .