„Pokryla by celoroční spotřebu 2160 domácností. Na východě Čech byla tak nejlepší z našich osmi vodních elektráren,” hodnotí úspěchy práčovské elektrárny mluvčí ČEZ pro východní Čechy Jiří Kosina.

Vodní elektrárna Práčov je poměrně rozlehlá. Byla jednou z prvních hydrotechnických staveb u nás po druhé světové válce a svoji rozsáhlostí zasahovala do katastru šesti obcí.

Součástí celého komplexu dokončeného v roce 1953 je vodní dílo Křižanovice s ocelovým přivaděčem do Práčova. Přivaděč svým úctyhodným průměrem 2,4m pojme 13m3 vody za sekundu. Z křižanovického přivaděče proudí i voda pro úpravnu Monako.

K nejviditelnějšímu prvku z velké části Chrudimska patří vyrovnávací věž na Práčově.

„Účelem je ochrana přivaděče před nárazy tlaku vzniklým náhlým uzavřením uzávěru před turbínou,” objasňuje zasvěceně vedoucí elektrárny Aleš Chotěnovský.

Věž pracuje na principu spojených nádob s vodní nádrží Křižanovice. Hladina vody ve věži je tak stejná jako výška hladiny vody v Křižanovicích.

Ve strmém srázu pod vyrovnávací věží je lidskému oku skryta samotná vodní elektrárna Práčov se strojovnou a rozvodnou dodávající ekologicky čistou energii do rozvodné sítě. Voda přitékající přivaděčem z vyrovnávací věže rozbíhá lopatky Francisovy turbíny o výkonu 9,75 MW.

Štěpánka Beránková ze skupiny ČEZ informuje o modernizaci elektrárny v roce 2001. „Účelem modernizace vodní elektrárny Práčov bylo maximální ekonomické využití hydroenergetického potenciálu řeky Chrudimky za současných právních, ekonomických a technických podmínek.”

Vodní elektrárna Práčov je provozována ve špičkovém režimu. „Teď jedeme hodinu a třičtvrtě denně. Jsme závislí na množství vody, o kterém nás informuje Povodí Labe. Březen byl z důvodu tání sněhu nejúspěšnější, jeli jsme nepřetržitě,” dodává závěrem Aleš Chotěnovský.

Obnovitelné zdroje mají podle Jiřího Kosiny velký potenciál. Do roku 2020 má ČR závazek vůči EU zvýšit podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 13%. Vodní elektrárny však nemají možnost zvýšení výroby objemu elektrické energie. Na rozvoj tak čeká zpracování energie ze slunce, větru, biomasy a bioplynu.

RADEK LATISLAV


Vodní elektrárny ČEZ Obnovitelné zdroje pokryly v prvním pololetí spotřebu 65 tisíc domácností

Hradec Králové – Malé vodní elektrárny Skupiny ČEZ, které provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, vyrobily v prvním pololetí letošního roku téměř 114 GWh elektřiny. Za úspěšnými výsledky stojí kombinace zvyšování efektivity elektráren a dobrých přírodních podmínek.

„Celkem jsme za prvních šest měsíců roku v našich 21 vodních elektrárnách vyrobili 113 997 milionu kWh elektřiny. Takové množství pokryje pololetní spotřebu více než 65 tisíc domácností,“ řekl Libor Kičmer, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje (ČOZ). Elektrárny spadající pod ČOZ vyprodukovaly za celý loňský rok 212 milionů kWh elektrické energie.

„Po dlouhé zimě byly zatím pro malé vodní elektrárny z hlediska výroby nejpříznivějšími měsíci březen a duben, kdy se produkce elektřiny pohybovala okolo 25 milionů kWh,“ zrekapituloval první pololetí roku Kičmer. K nárůstu výroby podle něj přispěly také průběžné technické úpravy na elektrárnách, které vedly ke zvýšení efektivity výroby. Čerstvě modernizované jsou např. malé vodní elektrárny v Předměřicích nad Labem a Spytihněvi, roční rekonstrukcí prochází od června elektrárna na brněnské přehradě v Kníničkách. U všech se v důsledku toho předpokládá zvýšení účinnosti o 10 procent.

Ve východních Čechách vyrábí společnost ČEZ Obnovitelné zdroje ekologickou energii v osmi malých vodních elektrárnách – Hradec Králové, Les Království, Pardubice, Pastviny, Práčov, Předměřice, Přelouč a Spálov. Nejlepší z těchto osmi elektráren byla s výrobou 10,4 milionů kWh elektrárna Práčov.

V průběhu příštího roku plánuje ČOZ zahájení provozu nové malé vodní elektrárny v Mělníce, která bude k výrobě využívat proud chladící vody z blízké uhelné elektrárny.

Jiří Kosina
mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy


Více informací o vodních elektrárnách provozovaných v rámci Skupiny ČEZ najdete na
http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/energie-z-obnovitelnych-zdroju/voda/vodni-elektrarny-cez.html