„Finanční správa v poslední době zaznamenala, že někteří živnostníci, kteří se při-hlásili k paušální dani, nezaplatili pravidelné měsíční zálohy. Tyto je vždy nutné zaplatit vždy do 20. dne daného měsíce. Proto některé živnostníky neformálně kontaktovala a zjistila, jaké chyby a omyly se při platbě paušální daně nejčastěji vyskytují,“ informovala tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová.

A na jaké chyby finančníci přišli? Nejčastějším omylem je podle nich datum splatnosti první zálohy. „Někteří poplatníci si například neuvědomili, že v termínu do 22. února 2021 byly splatné zálohy na paušální daň za leden i únor 2021 a uhradili pouze jednu měsíční zálohu, čímž jim zůstala ještě jedna měsíční záloha neuhrazena,“ vysvětlila mluvčí.

Podle ní také část poplatníků nezaznamenala, že součástí měsíční zálohy na paušální daň, která se platí pouze finančnímu úřadu, je jak záloha na daň z příjmů, tak i záloha na pojistné, důchodové a zdravotní pojištění. „Stále tak nesprávně hradí zálohy na pojistné na důchodové pojištění své místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a zálohy na zdravotní pojištění platí zdravotní pojišťovně, u které jsou přihlášeni,“ doplnila Zuzana Mašátová.

Platit je nutné za každý měsíc

U finančního úřadu tak těmto lidem vzniká dluh na záloze na paušální dani.„Narazili jsme i na jeden výjimečný případ, kdy poplatník zaznamenal jen část informace, že daň může zaplatit jednorázově. Uhradil tedy 5469 Kč s tím, že má daň zaplacenou na celý rok. Živnostníkům doporučujeme, aby využívali Daňový portál Moje daně, který nabízí detailní přehled zaplacených záloh a případných nedoplatků,“ doporučuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Časté chyby zaregistrovala Finanční správa i v platbách na nesprávné předčíslí daně. „Platba se pak logicky nemohla objevit na účtu paušální daně. Zálohy na paušální daň je nutné zasílat na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866, variabilní symbol je u fyzických osob rodné číslo. Dalším důvodem nezaplacení záloh pak nezřídka byla i skutečnost, že poplatníci, kteří podali oznámení o vstupu do paušálního režimu, mylně očekávali od finančního úřadu písemnost o schválení vstupu do paušální daně. Finanční správa kontaktuje v tomto ohledu daňové poplatníky pouze tehdy, pokud nesplnili podmínky pro vstup do paušálního režimu," uzavírá Zuzana Mašátová.