Pro některé lidi Vánoce představují jen jeden z nejdůležitějších svátků v roce, pro jiné jsou Vánoce časem setkání s rodinou a rozdávání dárečků pod vánočním stromkem. Někteří lidé slaví svátek světel a těší se na smaženou rybu. A pro obchodníky? Prodeje, prodeje a zase prodeje. Peníze a zase peníze. Prodejcovo šťastné období. A pro mnoho lidí zase Vánoce znamenají ještě větší zadlužení.

Nepohodlnou pravdou však zůstává, že Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. Den narození a den úmrtí jsou dvě nejdůležitější data v životě každého člověka. Zamyslete se nad tím. Pro toho, kdo četl nebo studoval Bibli svatou, rukověť křesťana a Slovo boží, je narození Ježíše Krista nejdůležitějším dnem v historii lidské rasy, následováno Velikonocemi, tedy dnem, kdy vstal po třech dnech v hrobě z mrtvých.

Mnoho lidí ani neví, že Ježíš Kristus byla skutečná historická postava, spíše si myslí, že se jedná o figurku vymyšlenou pro zpestření svátečního období. Ten stejný Ježíš, který se narodil v judském Betlémě, je tentýž Ježíš, který dospěl, činil divy, byl ukřižován na kříži, byl pohřben a vstal z mrtvých, vystoupil fyzicky na nebesa, kdy ho mnoho lidí sledovalo na Olivové hoře. Ten samý Ježíš se brzy vrátí fyzicky na Zem, aby ustanovil svou tisíciletou vládu pokoje. Jeho trůn bude v Jeruzalémě.

Nebeský anděl Gabriel promluvil k Marii a řekl jí: „Neboj se, Marie, vždyť jsi u Boha nalezla milost! Hle, počneš v lůnu a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ (Lukášovo evangelium 1:30-31)

Jméno Ježíš znamená Spasitel, zachránce od hříchu a jeho následků. Tak, jak prorokoval Izaiáš, hle, panna počne a porodí syna a nazve ho jménem Emmanuel, což znamená Bůh s námi. Vánoce jsou vlastně Božím zásahem do lidské vlády.

Ode dne, kdy se Adam s Evou v zahradě Eden vzepřeli Bohu, lidstvo osleplo vůči duchovnu a stalo se zajatcem toho, co je hmatatelné a materiální. Bůh proto musel vstoupit do světa lidských smyslů.

Vánoce znamenají Bůh s námi. Vánoce znamenají Sláva Bohu na výsostech, narodil se Spasitel. Vánoce znamenají Vzdejte slávu Králi Ježíši.

Narodil se na místě nejpodřadnějším, přesto je sám ten Nejvyšší. Narodil se v Betlémě, což znamená Dům chleba, protože Ježíš je chléb života.

Až budete letos rozsvěcet vánoční stromečky, vzpomeňte si, že Ježíš o sobě řekl: „Já jsem světlo světa. Ten, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě.“

Až budete rozdávat dárky, připomeňte si, že Bůh tak miloval zrovna vás, že dal svého Syna Ježíše Krista, abyste v něj uvěřili a nezahynuli, ale měli život věčný. (Janovo evangelium 3:16)

Až koupíte kapra a budete si na něm pochutnávat při vánoční večeři, vzpomeňte si na Ježíše Krista, který požehnal pokrm ze dvou ryb a pěti chlebů a nasytil jím zástup pěti tisíc lidí.

Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. (Lukášovo evangelium 2:11)

Zašeptejte - Pane Ježíši, zachraň mě.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech.

Haleluja. Veselé Vánoce!