Většina žáků má potřebu úspěšného výkonu a potřebu být respektován okolím. Může škola pomoci dosáhnout lepších výsledků než průměrných? Ano. Může motivovat, vzbudit zájem o vzdělání a chuť mít lepší výsledky.

Matematika v angličtině

Chceme-li žákům nabídnout nadstandard, musíme udělat něco navíc a věnovat tomu úsilí a energii. Uvědomujeme si význam jazykového vzdělávání. Na naší škole vyučujeme anglický jazyk od první třídy, s angličtinou se žáci setkávají v první až páté třídě také při hodinách matematiky, výtvarné a pracovní výchovy. Jedná se o výuku předmětů v cizím jazyce.

Cílem těchto hodin je osvojení učiva daného předmětu, jazykový cíl není stanoven. To znamená, že ve výtvarné výchově učitelé jazyka nejsou většinou zároveň výtvarníky. Je třeba zapojit dalšího pedagoga. Proto jsou reálné aktivity spojené se slovní zásobou a reáliemi jazykového prostředí, jsou tedy posilovány jazykové znalosti přímo v každodenních situacích. Výuka matematiky vychází z anglické terminologie.

Děti mají také možnost pracovat s rodilými mluvčími a domlouvat se s nimi v anglickém jazyce. Jazyk využívají jako komunikační prostředek. Není možné od hodiny s rodilým mluvčím očekávat to samé jako od běžné hodiny angličtiny. Pak bychom nemuseli vynakládat tolik energie. Nelze srovnat, co je lepší a horší, každé slouží jinému cíli. Zatímco běžná hodina angličtiny má dětem rozšířit teoretické znalosti látky a procvičit je v umělých podmínkách, rozšiřovat slovní zásobu a stavět stále větší základy pro budoucí používání jazyka, hodina s lektorem má jiný jasný cíl - pomoci dětem ztratit ostych z používání angličtiny. Oba celky by se měly doplňovat.

K ověřování komunikačních dovedností v cizím jazyce a za účelem vzájemného poznávání pořádá škola každoročně týdenní setkání s žáky z německé partnerské školy. Po celou dobu společného programu hovoří žáci anglicky a německy. Finančně pomáhá Fond česko-německé budoucnosti a Magistrát města Hradce Králové.

Zajímavé je pro žáky také zapojení do dílčích projektů. V tomto školním roce se všichni žáci školy zapojí do skutečného muzikálu s mezinárodní hudební a taneční skupinou. Hudebníci, tanečníci, scénografové, osvětlovači, zpěváci, zvukaři a reportéři jsou z devíti zemí světa. Dorozumívacím jazykem se stane angličtina. Společnému vystoupení v Aldisu předcházejí projektové hodiny zaměřené na potlačení rasových předsudků, na téma agrese, výhledy a sny do budoucnosti, empatie, síla v člověku a hledání sama sebe.

Všechny tyto vzdělávací možnosti jsou pro žáky Základní a Mateřské školy Josefa Gočára v Hradci Králové zdarma.

Jitka Kičmerová, ředitelka ZŠ a MŠ Josefa Gočára