K tomuto rozhodnutí vedly časté konzultace a dotazy rodičů dětí s Aspergerovým syndromem, jejichž potomci již se svojí nešťastnou diagnózou nezvládali požadavky „běžné" základní školy. Toto zjištění v žádném případě není kritikou škol, ze kterých žáci pocházejí, ale jenom pouhým konstatováním, že ne vždy se ani při nejlepší péči při integraci podaří překonat všechna úskalí.

Proto se v Hradci od školního roku 2013/14 rozhodli otevřít třídu jen pro děti s Aspergerovým syndromem. Ty jsou vzdělávány podle programu běžné ZŠ, ale ve třídě je jen šest dětí, z nichž každé je osobnost se specifickým chováním, která vyžaduje od okolí velkou míru tolerance, trpělivosti a pochopení.  Třídu vede zkušený speciální pedagog, pomáhá mu asistent pedagoga. Pracují podle strukturovaného režimu, mají velké množství vizualizovaných pomůcek, naučené dovednosti propojují s praktickým využitím, využívají různých motivačních prvků podle individuality každého dítěte, mají jasně daná pravidla, která jsou rovněž vizualizovaná.

Ve třídě se střídá minimum učitelů, všichni jsou informováni o každém dítěti. Žáci mají také možnost navštěvovat velké množství kroužků ve škole, a tím pádem navazovat i sociální vztahy mezi ostatními dětmi a ne jen ve svém „malém kolektivu".

Pedagogové často komunikují s rodiči, aby byli informováni o aktuálním psychickém a zdravotním stavu dítěte. V případě potřeby přizpůsobí tempo učení a množství zadávaných úkolů jeho individuálnímu stavu. Pro každé dítě je vypracovaný individuální vzdělávací plán, na kterém se podílejí pedagog, rodiče a poradenské zařízení, a  který respektuje i jeho zvláštnosti v chování.

Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom (dále AS) se řadí do kategorie pervazivních vývojových poruch neboli poruch autistického spektra. Slovo „pervazivní" znamená, že porucha zasahuje do celé osobnosti člověka po celou dobu jeho života a ovlivňuje ho ve všech složkách. Toto postižení se projevuje zejména ve třech složkách, odborně se toto označuje jako triáda postižení. Jsou to komunikace, sociální vztahy a oblast představivosti a s tím související abnormální chápání hry, abnormální zájmy a narušené chování.

AS se liší od  autismu tím, že se nevyskytuje celkové zpoždění mentálního vývoje. Většina takových dětí má normální všeobecnou inteligenci, velmi dobré akademické dovednosti, ale v praktickém životě selhávají. Jsou to takoví malí géniové, kteří vám v osmi letech odříkají latinské názvy rostlin, ale fotbal s kamarády hrát nedovedou. Mají problémy i v oblasti smyslového vnímání. Místo výkladu učiva sledují pohyb prachu ve slunci, vnímají bzučení rozsvícené zářivky a podobně.

Vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem (AS) není jednoduché. Tyto děti mají na všechno velmi vyhraněný názor, na kterém neústupně trvají. Nedají se zmanipulovat jako ostatní děti. Mají svoji hlavu, silnou vůli a přesně vědí, co chtějí, ale i co nechtějí. U běžných dětí většinou platí, že se snaží rodiče potěšit a zalíbit se jim, záleží jim na tom, aby rodiče byli spokojeni. Asperger dělá všechno proto, aby byl spokojen hlavně on sám.

Pokud je dítě s AS integrováno v běžné ZŠ s počtem žáků ve třídě nad dvacet, většinou vyžaduje péči nejen učitele, ale i pedagogického asistenta, který by mu pomáhal s komunikací, orientací v prostoru, s navazováním sociálních vztahů a v případě potřeby i s plněním školní práce. Má totiž potíže s orientací ve škole a na 2. stupni ještě i se střídáním učitelů na jednotlivé předměty, s přecházením do odborných učeben, s novým kolektivem. To vše ho velmi stresuje a dochází k psychickému selhávání, agresivnímu chování, výbuchům vzteku.

Po půl roce zkušeností nelze jednoznačně říci, že jsme se vydali správnou cestou. To opravdu prověří až delší časový úsek. Ale na základě dennodenních kontaktů s rodiči a dotazníku, ve kterém se zjišťovalo, jak rodiče novou školu svých dětí hodnotí, panují zatím jen pozitivní reakce. Jsou spokojeni rodiče a hlavně – jsou spokojeny děti. Ulevilo se jim v nárocích i proto, že učitelé mají čas a prostor k tomu, aby vyšli vstříc jejich nepochybně specifickým potřebám. Děti se zklidnily a občas jdou do školy i ze školy s úsměvem. A to by mělo být smyslem jejich vzdělávání.

Eva Jarková, krajská koordinátorka pro autismus, PaedDr. Pavel Svoboda, ředitel školy