V tomto případě se jedná o tzv. pasivní solidaritu, tedy o solidaritu na straně dlužnické. Jinými slovy řečeno, jde o situaci, kdy dvě nebo více osob mají témuž věřiteli zaplatit jeden a ten samý dluh, např. z titulu poskytnuté a nevrácené půjčky.

Zmíněný věřitel je oprávněn požadovat zaplacení dluhu po kterémkoli ze společně zavázaných dlužníků nebo i po více z nich. Záleží na jeho volbě. Zmíněná pasivní solidarita je tedy výhodou pro věřitele.

Pokud kterýkoli z dlužníků dluh splní, tak v tom okamžiku zaniká samotný dluh a tím pádem i povinnost ostatních dlužníků takový dluh plnit. Uváděná pasivní solidarita může vzniknout na základě smlouvy nebo rozhodnutí soudu a nebo to plyne přímo z právního předpisu. Pokud pak není stanoveno ve smlouvě, soudním rozhodnutí a nebo v právním předpisu jinak, platí, že podíly solidárních dlužníků na existujícím dluhu jsou stejné. To je důležité pro vzájemné vypořádání se mezi dlužníky navzájem.

Další díly právní poradny najdete ZDE.

Milan Břeň, advokát (Svitavy)