Díky celostátnímu programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy dat je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody lze díky zodpovědnému třídění ušetřit a pomoci tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci ZŠ Úprkova v loňském roce vytřídili 5 televizí, 11 monitorů a 180 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 6,79 MWh elektřiny, 357,7 litrů ropy, 29,2 m3 vody a 0,24 tun primárních surovin. Navíc se snížily emise skleníkových plynů o 1,45 tun CO2 ekv. a produkce nebezpečných odpadů o 5,83 tun.

Impozantní výsledky

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou například mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.

Petr Lehký