Zázemí nabízí pro realizaci přednášek moderně zařízené výukové učebny. Zde bude realizována veškerá přednášková, výuková i poradenská činnost oddělení.

Činnost oddělení prevence kriminality spočívá zejména ve využívání nerepresivních prostředků v boji proti kriminalitě, jejichž úkolem je předcházení trestné činnosti.

Programy reagují na situaci ve městě

Snahou oddělení je aktivně působit na rizikové skupiny obyvatel, kterými jsou především děti, mládež a senioři. Náplní prevence je vytváření programů, které mají za cíl reagovat na negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy našeho města. Působením na širokou veřejnost je žádoucí snižovat míru závažnosti páchané kriminality a naopak zvyšovat pocit bezpečí občanů.

Jednotlivé preventivní programy, ať již v oblasti situační prevence, které znesnadňují páchání trestné činnosti, nebo sociální prevence, zaměřující se na rizikové skupiny obyvatel, jsou přizpůsobeny dané věkové skupině a reagují na aktuální situaci ve městě. Cílem přednášek a besed v mateřských, základních a středních školách, klubech důchodců nebo v jiném společenství seniorů, je lepší informovanost občanů. Ta je později dokáže nejen ochránit, ale může i předejít možnému protiprávnímu jednání.

Teoreticky nabyté znalosti nestačí

Za kalendářní rok 2014 zrealizovalo oddělení prevence kriminality 534 přednášek pro 8542 posluchačů.

Městská policie se cíleně a dlouhodobě věnuje výuce dopravní výchovy u žáků základních škol. Přednášky a besedy s dopravní tematikou a výuku na dopravním hřišti nabízí zdarma všem hradeckým školám. Dopravní výchova se prolíná s učivem celého základního školství. Ze zkušenosti vyplývá, že teoreticky nabyté znalosti často nestačí a děti si je nedokážou přenést do reálných situací. K tomu, aby se naučily správně reagovat, bezpečně se chovat a uvědomit si, co je pro ně bezpečné, a co naopak nebezpečné, je potřeba procvičení na dopravním hřišti.

Reálné dopravní varianty vhodně učí

Takové hřiště svou podobou odpovídá realitě, se kterou se školáci setkávají denně na ulici. Jsou zde řízené světelné křižovatky, železniční přejezdy, kruhové křižovatky, stezky pro chodce či cyklisty a všechny možné dopravní varianty a situace, se kterými se děti ve skutečném provozu mohou setkat. Cílem je chránit zdraví a životy dětí, ale zároveň z nich vychovat takové účastníky provozu, kteří svým pohybem v silničním provozu nebudou nikdy nebezpečím pro sebe ani pro druhé.

Oddělení prevence kriminality v loňském roce zrealizovalo na téma dopravní výchovy 120 přednášek pro 1930 žáků.

Parametry hřiště vyhovují potřebám

Magistrát města vyšel vstříc potřebám moderní dopravní výchovy dětí ze základních a mateřských škol a rozhodl o vybudování nového dětského dopravního hřiště, které svými parametry bude odpovídat současným potřebám a závažnosti výuky dopravní tématiky. K jeho vybudování byla vybrána lokalita v Třebši, která je dobře dopravně obslužná. Hřiště bude od jara 2016 v odpoledních hodinách a o víkendech zahrnuto do projektu „Otevřených dětských hřišť".

Eva Kněžourová