Jeho významným nositelem byl velkomoravský kníže Rostislav I. Ten se zásadním způsobem zasloužil o uvedení křesťanství k našim národům a zachování národní identity.
Rostislav se obrátil na císaře byzantské východořímské říše Michaela III. se žádostí o vyslání slovanských věrozvěstů. Chtěl tak upevnit nezávislost Moravy na bavorských a německých panovnících. Tím došlo rovněž k zastavení postupu germanizace slovanských národů.