Školní rok 2007 – 2008

„ Mladí žurnalisté “

VNOVÉM ŠKOLNÍM ROCE SNOVOU SOUTĚŽÍ

přicházejí členové redakční rady školního časopisu FELIX ze ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského a věří, že se jejich iniciativa a nová soutěž opět setká se zájmem na školách. Projekt se jmenuje „Mladí žurnalisté“ a je určený redakčním radám školních časopisů po celé České republice.

Po úspěšných soutěžích DĚTI DĚTEM, SVĚT ANDERSENOVÝCH POHÁDEK 3 D a letošní tvůrčí soutěži KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK jsme pro vás připravili soutěž pro redakce a redaktory školních časopisů.

Pracuje na vaší škole redakce školního časopisu ? Tak právě pro vás je určena naše nová letošní celoroční soutěž. Právě vtéto soutěži můžete představit svoji práci a podělit se o zkušenosti, které stouto prací máte. Současně si prostřednictvím této soutěže můžete se svými kamarády vyměňovat dobré nápady a zkušenosti ztvorby školních časopisů.

Jak bude soutěž náročná ?

Vůbec nebude náročná. Chceme jen od redakcí, aby vsoutěži představili svůj školní časopis, který vzávěru této naší soutěže vystavíme a některé redakce, které navrhne porota, také oceníme. Na závěrečnou výstavu prací redakcí školních časopisů potom pozveme školy zChomutovska, veřejnost a všechny zájemce a velice rádi jim ukážeme, co všechno dovedou děti na základních školách a vodpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Kromě několika výtisků vašich školních časopisů bude potřebné do soutěže poslat společnou fotografii redakční rady a soutěž bude také příležitostí pro prezentaci práce některého zredaktorů.

Chystáme se také, že na závěr soutěže, na vernisáž výstavy, pozveme ty redakce, které budou navrženy kocenění a vrámci tohoto setkání uspořádáme další zajímavé doprovodné akce. To však všechno budeme pečlivě připravovat jako závěrečné překvapení. Bude to taková tečka za tímto školním rokem.

O všem, co se bude vnaší nové soutěži dít vás budeme informovat na webových stránkách naší školy, které si můžete proklikávat na adrese

www.12zscv.cz

P R O P O ZI C E

SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

„Mladí žurnalisté“

Jak vznikla myšlenka uspořádat soutěž ?

Soutěž je vlastně projektem žákovského kolektivu – redakční rady školního časopisu FELIX , který kromě své pravidelné činnosti také každoročně vyhlašuje svoji hlavní akci pro probíhající školní rok.

Kdo se může přihlásit:

Soutěž redakčních rad školních časopisů je určena redakčním kolektivům ze základních škol a z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Kdo soutěží:

Celý kolektiv redakční rady zjedné školy

Co je nutné pro účast vsoutěži udělat:

Předběžně se písemně přihlásit do 15. ledna 2008 elektronicky (adresa níže)

Přihláška do soutěže:

Předběžné přihlášky zasílejte el. poštou pořadatelům – formulář přihlášky je vpříloze propozic – Přihláška je důkazem vašeho zájmu o soutěž.

Neposílejte poštou – šetřete finanční prostředky !

joee@volny.cz Jakmile se přihlásíte, zařadíme vás do naší databáze.

Co je pro soutěž nutné předat:

Zaslat maximálně 6 výtisků svého školního časopisu – mohou to být i výtisky starší – ale max. ze školního roku 2004 – 2005 a potom mladší

Nejlépe je do soutěže poslat jakýsi „průřez“ tvorbou redakce

Soutěžní práce se budou zasílat až vdubnu 2008

Fotografie redakční rady:

Každá soutěžící redakce zašle pořadatelům jednu barevnou fotografii kolektivu redakční rady ve formátu A 4 – na rubu popsanou a nejlépe zalaminovanou (pro závěrečnou výstavu) nebo 24 x 30 cm

Kfotografii je nutné připojit „Slovo o škole“ a „Slovo o redakční radě“ – tištěné i na CD – formát A 4 – Word Arial 14

Žurnalistická práce:

Každá redakce má možnost poslat do soutěže také JEDNU zajímavou redakční práci (individuální) – lze vybrat ztvorby mladých redaktorů stím, že stáří práce by mělo být maximálně ze školního roku 2004 – 2005 a mladší a práce by neměla být dosud nikde vcelostátním tisku publikována (nevadí regionální – místní tisk).

Literární (žurnalistická) práce by neměla mít větší rozsah než 2 strany A 4 ve Wordu Arial 14 – práci zaslat vtištěné podobě i na CD (popsáno)

Tato část soutěže bude hodnocena zvlášť.

Naše nejlepší redakční fotografie:

TOP FOTOGRAFIE REDAKCE

Každá redakce má možnost poslat do soutěže jednu svoji TOP fotografii, pro soutěž vkategorii „Redakční TOP foto“ – Fotografie musí mít rozměr formátu A 4 nebo nejméně 24 x 30 cm. (Může být i větší)

Porota udělí vtéto kategorii také zvláštní ocenění.

Není však povinnost soutěžící redakce tuto část soutěže obesílat, ale je to další možnost, jak zajímavým způsobem svoji redakční práci představit.

REDAKČNÍ TOP FOTOGRAFIEje část dobrovolná !

Termíny soutěže:

Vyhlášení soutěže 15. listopadu 2007

Předběžné přihlášky do 15. ledna 2008 písemně

Soutěžní práce zaslat pořadatelům vobdobí 1.4. – 30.4.2008

Hodnocení soutěže porotou vprůběhu května 2008

Vyhodnocení soutěže a setkání úspěšných autorů počátkem června 2008

Výstava všech školních časopisů, které do soutěže přijdou se potom uskuteční vprůběhu měsíce června 2008 vprostorách naší školy

Individuální práce:

(lze zaslat jen jednu za redakci)

Reportáž

Rozhovor

Esej

Povídka

Označení soutěžních prací:

Soutěžní kolekce školních časopisů (max. 6 výtisků) bude doplněna soutěžním listem (dostanete ho později od pořadatelů)

Individuální soutěžní práce bude označena (soutěžní list obdrží po uzávěrce přihlášek ti, kteří se zapojí do soutěže)

Soutěžní kategorie:

· Kolektivy redakčních rad školních časopisů ZŠ

· Kolektivy redakčních rad odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

· Jednotlivci – práce redaktora školního časopisu

· TOP FOTOGRAFIE – nejlepší foto soutěžící redakční rady

Kontakty na vyhlašovatele soutěže:

Josef GRIML – učitel ZŠ a garant soutěže „Mladí žurnalisté“

777107256

joee@volny.cz

Adresa naší školy:

Základní škola

Akademika Heyrovského 4539

430 03 CHOMUTOV

spoznámkou: „Soutěž MLADÍ ŽURNALISTÉ“

Zaslání soutěžních časopisů, prací a fotografií:

Každá redakce (její škola) zasílají materiály poštou na svoje náklady. Doporučujeme dobře zabalit, aby nedošlo kpoškození při přepravě. Individuální soutěžní práce 1 x vtištěné podobě, 1 x na CD + slovo o autorovi soutěžní práce. Slovo o redakci také na CD. To potom pro chystanou výstavu školních časopisů Word Arial 14

Zpráva pořadatele:

Soutěžní práce a školní časopisy pořadatelé nebudou vracet (finančně náročné na poštovné), po skončení výstavy si je na vyzvání mohou zájemci osobně vyzvednout.

Poroty soutěže:

Jednu porotu budou tvořit odborníci – učitelé a přizvaní novináři, druhou porotu dětskou budou tvořit členové redakční rady školního časopisu FELIX – autoři projektu a vyhlašovatelé soutěže.

Oprávnění udělit ceny mají výhradně tyto poroty.

Ceny pro úspěšné tvůrce :

Ve spolupráci se sponzory zajistí ceny pořadatelé.

Vyhodnocení soutěže:

Vyhodnocení se uskuteční na setkání úspěšných tvůrců při vernisáži výstavy „Mladí žurnalisté“ vZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského – počátek června 2008

Akce bude celodenním setkáním vChomutově a program zajistí pořadatelé.

Komunikace:

Komunikace spřihlášenými redakcemi bude vedena výhradně přes el. poštu formou „Soutěžních zpravodajů“ přes adresář e mailů. Je proto nutné tento kontakt přesně uvést. Vytvoříme zvláštní databázi.

Webové stránky školy:

Na webových stránkách školy se budou také pravidelně objevovat informace vkapitole SOUTĚŽ – MLADÍ ŽURNALISTÉ na webu www.12zscv.cz

Účast vsoutěži:

Každá přihlášená redakce školního časopisu se soutěže účastní dobrovolně stím, že se chce vrámci této soutěže kontaktovat se žáky, kteří se také zajímají o práci mladých novinářů. Soutěž je nepostupová a končí se závěrem školního roku 2007 - 2008 Účastí vsoutěži všichni potvrzují svůj souhlas stěmito propozicemi.

Bonus nakonec:

Redakce školního časopisu FELIX uvažuje o možnosti ze soutěžních prací připravit putovní výstavu školních časopisů vpřípadě, že se soutěž setká na školách vČR sohlasem a zájmem.

Datum:

Chomutov 15. listopadu 2007

Projednáno:

Propozice projednala a schválila redakční rada školního časopisu FELIX na své schůzce 11. listopadu 2007

Garant soutěže:

Josef Griml - učitel – ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského

Vyjádření ředitele školy:

Ředitel školy Mgr. Miloš ZELENKA souhlasí siniciativou žákovského kolektivu a doporučuje soutěž redakčních rad školních časopisů ve školním roce 2007 – 2008 ve smyslu těchto propozic r e a l i zo va t.

P Ř I H L Á Š KA

Předběžná přihláška do soutěže školních časopisů 2007 - 2008

„MLADÍ ŽURNALISTÉ“

Tuto přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 15. 1. 2008

e mailem na adresu: joee@volny.cz

Máme zájem se zapojit do soutěže školních časopisů, kterou vyhlašuje redakční rada školního časopisu FELIX ze ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

Škola: ………………………………………………………………………………………………………………

Přesný název školy, kde pracuje redakční rada školního časopisu

Redakční rada školního časopisu: ………………………………………………………………………………

jméno školního časopisu

Počet členů RR: ……………………………………… Kategorie: ……………………………………………..

Žáci ZŠ nebo víceletého Gy

Vedoucí RR : ………………………………………………………………………………………………………

Jméno učitele, který vede RR

Kontakty: ………………………………………………………………………………………………………….

na učitele, který vede RR – adresa, telefon, e mail…

Kontakty: …………………………………………………………………………………………………………

Adresa školy, telefony, e maily atd.

Webové stránky školy: …………………………………………………………………………………………

nebo také web školního časopisu

Vsoutěži se zapojíme do: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

  • Kolektivy RR ze ZŠ
  • Kolektivy RR zodpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • Individuální tvorba redaktora školního časopisu (jedna práce)
  • TOP FOTOGRAFIE redakce (jedna fotografie)

V ……………………………………….............. dne…………………………………

Zasílá: …………………………………………………………………………………………………………

POZNÁMKA: Budeme rádi, když kpřihlášce ještě připojíte něco o vaší redakční radě, o tom, jak dlouho pracuje a co se jí všechno již podařilo – prostě: SLOVO O SOBĚ.