Správou těchto vodních ploch LČR naplňují jednu z významných mimoprodukčních funkcí lesa – funkci vodohospodářskou. Ta patří k nejdůležitějším environmentálním funkcím lesa v kulturní krajině. Obnova vodních nádrží v lesích je také součástí „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“. Za devět let (1999–2007) jeho realizace bylo k naplňování veřejného zájmu vynaloženo více než 200 milionů korun. Letos může být čerpáno dalších 60 milionů korun.

Hlavním účelem obnovy vodních nádrží je zlepšení hydrologických podmínek v území, zejména zadržení vody v krajině, podpora krajinné a druhové pestrosti a v neposlední řadě zajištění funkce protipovodňové ochrany. Mělké neprodukční nádrže poskytují vhodné příležitosti pro existenci populací vodních a mokřadních rostlin. Konfigurací dna s mělkými příbřežními partiemi jsou zároveň ideálním prostředím k rozmnožování různých druhů živočichů, a to především obojživelníků a bezobratlých.

V letošním roce plánují LČR zahájit celkem 25 akcí charakteru revitalizací koryt vodních toků a výstavby vodních nádrží za 66 milionů korun. Spolu s rozestavěnými nádržemi a opravami bude do těchto vodních děl investováno celkem 105 milionů korun.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.

tel.: 724 623 858, e-mail: mluvci@lesycr.cz , www.lesycr.c