Doudleby nad Orlicí - Na silnici I/11 na Rychnovsku se množí stížnosti obyvatel na hluk. Denně po ní projedou tisíce osobních aut i kamionů. I kvůli obavám ze zhoršujících se hlukových poměrů Ředitelství silnic a dálnic zadalo zakázku na hlukové zmapování její situace. Také do této záležitosti však promluvila pandemie.

"Měření hluku z dopravy je sezónní záležitost - provádí se v období duben až červen a září až říjen. Vzhledem k nouzovému stavu díky nemoci COVID 19 však letošní jarní sezóna byla takřka zmařená – měření hluku nebylo možno provádět. Ve snaze zakázku neposouvat do dalšího roku a naopak dohnat ztracený čas bylo přistoupeno k využití zbytku měřící sezóny alespoň k přípravným pracím. Tak, aby bylo možno přes prázdniny návazně zpracovávat výpočtové modely a v podzimní sezóně práce co nejdříve dokončit," říká vedoucí autorizované laboratoře Akustického centra David Kail.

Jak poznamenává, snahou je, aby v nadlimitních oblastech bylo možné zrealizovat protihluková opatření co nejdříve. V okolí silnice I/11 v současnosti probíhá hlukové mapování v první etapě.

Proč se však přistoupilo k měření hluku i u rozkopané silnice v Doudlebách nad Orlicí?

"Obec Doudleby nad Orlicí je součástí komplexního úseku zahrnující též obce Častolovice a Kostelec nad Orlicí.

V části obce Doudleby nad Orlicí probíhají stavební práce soustřeďující se na krajnici komunikace I/11. V pracovní době je povoz řízen kyvadlově. Mimo pracovní dobu je v obci zachován obousměrný provoz a v kritické noční době je provoz na běžné úrovni. Ve dnech 9. až 10. června 2020 probíhalo v obci kalibrační měření hluku za účelem kalibrace výpočetního modelu," vysvětluje David Kail.

Pro tyto účely byla v obci na dvě místa instalována čtyřiadvacetihodinová referenční měření.

"Kalibrační měření vztažené k těmto referenčním bodům bylo prováděno v době po 16. hodině, tj. mimo stavební práce na komunikaci. Zároveň byl starostovi obce i dotčeným obyvatelům vysvětlen a zdůvodněn způsob a účel kalibračního měření a bylo předesláno, že na podzim bude měření zopakováno při běžném provozu bez uvedeného částečného omezení dopravy," upozorňuje David Kail.

Pro účely komplexního hlukového mapování se provádí kalibrační měření a následné výpočty ve specializovaném výpočetním softwaru s využitím ročních průměrných intenzit dopravy. Vytvoření výpočtového modelu dané lokality je časově velmi náročná záležitost a bez kalibračního měření na modelu nelze plnohodnotně pracovat. '

Kalibrační měření nelze zaměňovat s inspekčním či kolaudačním měřením, které slouží ke zjištění aktuální denní a noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v konkrétním bodě stěžovatele čikritickém bodě pro účely kolaudace. Zde musí být v každém případě dodržen běžný provoz pro celoudenní i noční dobu bez omezení. (Zdroj: Akustické centrum)

Hlukové mapování za účelem návrhu protihlukových opatření podél komunikací probíhá ve dvou fázích. V první fázi dochází ke stanovení hodnot denní a noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na úrovni jednotlivých objektů. Následně je vytyčena limitní izofona.

Ta odděluje nadlimitně zasažené objekty a objekty, u kterých je hygienický limit dodržen. Tato limitní izofona probíhá posuzovaným územím v závislosti na uspořádání terénu, výšce a situování posuzovaných objektů, stavu posuzované komunikace atd.

Hodnoty jsou stanoveny na základě počítačové simulace, která je prováděna ve specializovaném výpočetním softwaru. Výchozím podkladem pro výpočet jsou přesná geodata posuzované lokality, kalibrační měření a dopravní intenzity. (Zdroj: Akustické centrum)

Kalibrační měření slouží ke kalibraci modelové situace a není nutné stoprocentní zatížení silnice. Podle Akustického centra i kdyby byla plně uzavřena, dostačoval by krátkodobý simulovaný provoz.

"Důležitým výstupem kalibračního měření je zpřesnění šíření dopravního hluku v posuzované lokalitě v závislosti na uspořádání terénu a situování posuzovaných objektů. I nejpřesnější geografický model terénu nikdy přesně nereflektuje drobné terénní úpravy a lokální změny terénu. Vhodně situovaná místa kalibračního měření slouží k detailnímu zpřesnění a doladění hlukového modelu," popisuje David Kail.

V praxi se kalibrační měření provádí kombinací čtyřiadvacetihodinového referenčního měření a krátkodobého synchronního měření.V druhé etapě hlukového mapování se u již vybraných nadlimitních objektů ověřuje akustická kvalita

stávajících okenních konstrukcí. "Následně jsou u nevyhovujících okenních konstrukcí stanoveny požadované hodnoty neprůzvučnosti, podle nichž musejí být dimenzována nová okna, popřípadě pokud to situace a dispozice objektů umožňuje, jsou navrženy protihlukové bariéry s optimalizovanou délkou a výškou," dodává David Kail.