Zajišťuje v první řadě konzultační a vzdělávací činnosti v oblasti sociálního podnikání, jenž hraje důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním, či monitoring a analýzu aktualizací a změn v rámci operačních programů pro tuto oblast. Jednotlivé aktivity však vedou především k popularizaci a vyšší informovanosti o této oblasti podnikání.

Již v říjnu 2015 proběhl úvodní workshop a v lednu 2016 seminář na téma Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik, který byl určen v první řadě zájemcům, kteří chtějí rozpracovat a uskutečnit svůj podnikatelský záměr.. Tím však činnosti Regionálního centra zdaleka nekončí. V únoru a březnu se například uskutečnily dvě exkurze do sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o. v Žirči u Dvora Králové a v květnu do Ergotepu, družstva invalidů v Proseči, který zaměstnává zdravotně postižené osoby. Účastníci tak měli možnost poznat fungování sociálního podniku, seznámit se s jednotlivými podnikatelskými aktivitami a získat konkrétní představu o specifikách zaměstnanecké praxe osob se zdravotním postižením.

Zatím posledními exkurzemi byly na začátku června dvě návštěvy sociálního podniku Sdružení Neratov s tématem se stala cesta od neziskového sektoru k podnikání a sociální zemědělství.

Poslední akcí byl úterní seminář pro žadatele do výzvy č. 67 Podpora sociálního podnikání Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v Hradci Králové. Prezentujícími byli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, jejichž cílem bylo seznámení potenciálních žadatelů s výše zmíněnou výzvou a předložení konkrétních doporučení k uchopení projektové žádosti a podnikatelského plánu. Tento blok semináře byl shodný se semináři konajícími se v červnu a červenci v Praze.

Program druhého bloku s prezentací příkladu dobré praxe byl již nad rámec klasických seminářů pro žadatele pořádaných MPSV v Praze. Seminář uzavřel příspěvek zástupce Centra pro regionální rozvoj ČR o aktuálních informacích z oblasti podpory sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu.