- Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé. Zpravidla by mělo např. zachovávat správné držení těla, běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu, být přiměřeně obratné, být pohybově aktivní po delší dobu.

- Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze například se obléknout i obout, používat příbor, zvládat osobní hygienu.

- Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti. Zpravidla by mělo např. vyslovovat správně všechny hlásky, mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci apod., mělo by mluvit většinou gramaticky správně (tj. užívat správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.), rozumět většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, vést rozhovor, domlouvat se.

- Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace.

- Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Zpravidla by mělo např. zručně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji; zvládat činnosti s drobnějšími předměty, tužku držet správně, tj. třemi prsty, s uvolněným zápěstím; vést stopu tužky, pastelu, štětce; označit si výkres značkou, písmenem, popř. zkoušet napsat hůlkovým písmem celé jméno, napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, rozlišovat pravou  a levou stranu, pravou i levou ruku, řadit prvky zleva doprava, zprava doleva i v dalších směrech, upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje.

- Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

- Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť. Zpravidla by mělo např. udržovat soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10 -15 min.), věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé a které mu byly zadány; záměrně si zapamatovat, co prožilo, vidělo, slyšelo, po přiměřené době si toto vybavit a reprodukovat, znát říkadla, písničky, postupovat při činnostech podle pokynů, pracovat samostatně.

- Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné.

- Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat se v tvořivých činnostech.

- Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí:
– vyznat se ve svém prostředí, spolehlivě se orientovat v blízkém okolí (vědět, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště apod.)
– zvládat běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává
– vědět, jak se má chovat (např. doma, ve školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snažit se to dodržovat
– znát a zpravidla dodržovat základní pravidla chování na ulici
– mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě
– rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává
- mít elementární povědomí o naší zemi, o existenci jiných zemí a národů, o planetě Zemi, vesmíru.

Nejčastější nešvar? Výslovnost

Východní Čechy - Zápisům do prvních tříd odzvonilo. Plno práce teď ale mají nejen v základních školách, ale i pedagogicko – psychologických poradnách. Podle dlouhodobého průměru v Česku do první třídy nastoupí o rok později 18 procent dětí. Žádost o odklad školní docházky může rodič přinést rovnou k zápisu, anebo ji podat nejpozději do 31. května. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. K rozhodnutí potřebuje doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo klinického psychologa.

Podle ředitelky ústecké pedagogicko-psychologické poradny  Petry Novotné je aktuálním nešvarem předškoláků zejména nedokončený vývoj řeči. „Děti špatně artikulují a vyslovují některé hlásky," říká. Podle jejích slov však pouze vada řeči není důvodem  pro odklad školní docházky. Dále by se podle psycholožky, která se práci s dětmi věnuje více než dvacet let, měli rodiče dětí zaměřit na samostatnost dětí. „Jde o rytmus, aby předškolák věděl, že se u stolu jí či pracuje, že nějaká činnost začne a v určenou dobu skončí či že si před tím, než začne jinou činnost, po sobě musí uklidit," jmenuje Petra Novotná.