Navrhují totiž, aby bylo možné osvojení partnerova biologického dítěte v homosexuálních párech. A obhájci modelu tradiční rodiny zbystřili…

Robert Pelikán, ministr spravedlnosti (ANO), spolupředkladatel návrhu:

Je podle vás dobře, že partner biologického rodiče bude mít vůči dítěti, které společně vychovávají, plnohodnotná práva a povinnosti?
Tato skutečnost nemůže být jiná než pozitivní, protože smyslem práv a povinností vůči dítěti je hlavně nejlepší zájem a ochrana dítěte. Předpokladem pro osvojení je navíc to, aby se mezi osvojitelem a osvojencem vytvořil stejný vztah jako mezi rodičem a dítětem. Jinými slovy - rodičovská práva znamenají zároveň povinnosti. Osvojení partnerem rodiče by proto mělo znamenat pouze legalizaci často už existujícího stavu, kdy se na péči a výchově podílí partner žijící s rodičem a dítětem v jediné domácnosti.

Podle některých poslanců je návrh zákona v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Není právě tohle podle vás jeho slabé místo?
Naopak, návrh zákona lépe napomáhá uskutečňování práva na soukromý a rodinný život, a to jak ve vztahu k dětem, tak ve vztahu k osobám, které jsou nyní omezovány kvůli své sexuální orientaci. V této souvislosti Ústavní soud nedávno uvedl: „Platí, že osoby žijící v registrovaném partnerství mají nesporné právo na ochranu soukromí, a to v jeho vnitřním i vnějším pojetí. Tato ochrana a respektování ze strany státu však nemůže být zcela naplněna, pokud bude i nadále docházet ke stigmatizaci těchto osob tím, že zákon zcela vylučuje, aby se některá z nich vůbec ucházela o osvojení dítěte."

Měly by podle vás mít homosexuální páry možnost osvojení dětí například z dětských domovů?
Toto téma by mělo být předmětem dalších odborných diskuzí. V nejlepším zájmu dítěte je samozřejmě vyrůstat ve zdravém a harmonickém prostředí, ideálně ve fungující rodině. V takových případech nezáleží na tom, jakého pohlaví jsou partneři, kteří dítě vychovávají. Nicméně, jak je jasné z první odpovědi: návrhem, na který se nyní ptáte, se má připustit osvojení partnerem rodiče, nikoli společné osvojení registrovanými partnery. S tímto omezením je potřeba tento návrh vnímat ve vztahu k osvojování dětí z dětských domovů.

Roman Joch, ředitel Občanského institutu:

Je podle vás dobře, že partner biologického rodiče bude mít vůči dítěti, které společně vychovávají, plnohodnotná práva a povinnosti?
A co skutečný biologický rodič toho dítěte? Ten jako že rodičovská práva ztratí? To je ono čertovo kopýtko návrhu: tváří se, že práva dalším lidem dává, ale ve skutečnosti je některým lidem bere. Nebo od této novely budou mít odteď děti tři rodiče? Předtím, než pro ten návrh zvedneme ruce, bych rád věděl: ztrácí v jeho důsledku biologický rodič své rodičovství? A když ano, proč ano? A když ne, proč ne?

Podle některých poslanců je návrh zákona v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Není právě tohle podle vás jeho slabé místo?
Ten zákon je především v rozporu se zdravým selským rozumem. Zda je v rozporu s Listinou či Ústavou, si jistý nejsem. Spíš si myslím, že s nimi v rozporu není. Což ale neznamená, že to není špatný nápad.

Měly by podle vás mít homosexuální páry možnost osvojení dětí například z dětských domovů?
Ach jo. A proč by měly mít? Neexistuje lidské právo na dítě, na adopci dítěte. Pokud jde o adopce dětí, měl by platit princip nejlepšího zájmu dítěte. A tím je, aby dítě v reálném životě vidělo oba vzory „v akci" mužský - otcovský i ženský - mateřský. Já jsem pro princip „žij a nechej žít" - tj. maximální tolerance k různým životním stylům mezi dospělými. Ale děti? Ty - pokud zvažujeme adopce - by měly mít právo a svobodu zažít jak ženu - maminku, tak i muže - tatínka. Ne dva tatínky bez maminky, ne dvě maminky bez tatínka.