Na jednání dojde ke konfrontaci místních obyvatel, nespokojených starostů dotčených obcí, ekologů a zástupců Povodí Labe.

Místní obyvatelé jsou razantně proti stavbě a dávají to jasně najevo. Petici proti přehradě podepsaly již dva tisíce lidí. „Nevzdáme se, neustoupíme. Využijeme všech prostředků, aby se nestavělo," uvedl odhodlaně starosta Zdobnice Petr Novotný s tím, že na diskuzi přijdou kromě obyvatel dotčených lokalit i rekreanti a chalupáři. „Dorazí i lidé, kteří si uvědomují, jak je tato lokalita, která je zařazena i do soustavy chráněných území Natura 2000, vzácná," řekl.

Podle krajinného ekologa Martina Hanouska někteří z chalupářů dokonce uvažují o zadání oponentní studie. „Chceme oslovit lidi z ostatních zájmových skupin a spolků, kteří s přehradou nesouhlasí. Na tomto setkání také uzavřeme petici a předáme jí úřadům," poznamenal s tím, že k internetové petici budou lidé moci svůj podpis přidávat i nadále.

Podle odpůrců přehrady by její stavba nenávratně zničila velmi vzácnou lokalitu, ale také ztrpčila život místním lidem. Podle starosty Zdobnice by v obci musela vzniknout kanalizace a čistírna odpadních vod, což by znamenalo vyšší náklady pro občany.

„Musely by se měnit cesty, některá obydlí místních by se ocitla pod vodou. Kolem přehrady je navíc plánováno stometrové ochranné pásmo, do kterého by se mohlo jen s povolenkou. Takže by se do jejího okolí ani nikdo nedostal," uzavřel starosta.

Přehrada Pěčín
• Objem 17,1 mil. m3
• Zatopená plocha: 80 ha
• Přehrada by měla pomoci při nebezpečí povodní
• Dotčené obce: Liberk, Rokytnice v Orlických horách a Zdobnice
• Zatopila by osm domů
• Významný zdroj pro vodárenskou soustavu (hradecko-pardubické aglomeraci)
• Lokalita zasahuje do CHKO Orlické hory, Evropský významné lokality a regionálního biocentra a biokoridoru
• V lokalitě žijí ohrožené druhy například mihule potoční, zmije obecná, několik druhů netopýrů, ještěrek a čolků, mlok skvrnitý, slepýš křehký, čáp černý, ledňáček říční či plšík lískový.
• Jedná se o vodní tok s dochovaným přírodě blízkým charakterem koryta a údolní nivy.