Vyrobené teplo by měli využívat zimní stadion, oblast kolem Atasu, krytý bazén i obyvatelé sídliště. Právě těm se však plánovaná stavba nezamlouvá. Nelíbí se jim vidina třech třicetimetrových komínů a rozměrné akumulační nádrže. Lidé se obávají hluku i spalin a tvrdí, že jejich byty s takovým výhledem z oken ztratí na hodnotě.

„Zásadně nesouhlasím s výstavbou komínů, nádrže a dalších věcí s tím spojených! O tomto projektu jsem se dozvěděl až 3. května. Když si uvědomím, jaké následky z této výstavby nás čekají… Pravidelné ohrožení zdraví kvůli vysoké hlučnosti, vypouštění spalin, znečistění ovzduší s dalšími důsledky," reagoval Petr W. na internetových stránkách, které vyjadřují odpor ke stavbě. Muž bydlí v Zelené ulici a netěší se ani na budoucí výhled z oken.

Proti plánované technologii se rozhodl informovat a postavit muž, který na facebooku vystupuje pod jménem Viktor Vikyes Středa. Je autorem internetových stránek, na kterých se problematice podrobně věnuje.

Upozorňuje například i na skutečnost, že komíny měly být původně o polovinu nižší, stěžuje si i na nedostatečné povědomí o stavbě mezi tamními obyvateli.

„Tato stavba mi není ukradená a snažím se proti ní něco udělat," napsal v diskuzi.

PROJEKT PŘIPOMÍNKOVALO JEN MĚSTO

Mluvčí náchodské radnice Nina Adlof sdělila, že dubnu loňského roku společnost innogy Energo oslovila v rámci úprav v distribuční soustavě tepla Město Náchod se žádostí o souhlas s umístěním výrobny elektřiny a plynových kotlů v objektu výměníku na sídlišti u nemocnice, jehož je město spoluvlastníkem.

„Z důvodu připomínek k projektu si radní vyžádali osobní vysvětlení od vedení společnosti o chystaných technických úpravách v distribuční soustavě tepla a objasnění navržených změn pro koncové uživatele. Na základě předložených argumentů a koncepce město v září souhlasilo s umístěním výrobny za podmínek dodržení veškerých požadovaných limitů," uvedla mluvčí.

Ve stejném měsíci se investor rozhodl zvýšit komínové těleso z plánované výšky 15 metrů na 30 metrů. „Z důvodu eliminace možných nepříznivých vlivů na obyvatele sídliště SUN rada města souhlasila i s následnou změnou projektu a zásahem do pozemku města," konstatovala Adlof.

O měsíc později pak společnost innogy Energo podala žádost o stavební povolení a po doplnění žádosti v lednu stavební úřad zahájil stavební řízení, ve kterém podle mluvčí informoval všechny dotčené účastníky.

„Podle našich informací byla veškerá potřebná vyjádření v průběhu řízení kladná. Souhlas vyslovil i odbor životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Jediným, kdo v rámci řízení projekt připomínkoval, bylo město Náchod," míní Nina Adlof.

MODERNIZACE ZLEPŠÍ KVALITU OVZDUŠÍ

K problematice se vyjádřil i zástupce společnosti innogy Energo Martin Chalupský. „Modernizace teplárny je významným příspěvkem innogy ke zlepšení kvality ovzduší v Náchodě. Město je dlouhodobě zatíženo emisemi z narůstající tranzitní dopravy a také právě spalováním uhlí v dosluhujícím zařízení teplárny. To je také hlavní důvod, proč jsme zvolili přechod na ekologický zemní plyn," vysvětlil a dodal, že kompletním přechodem na zemní plyn dojde k výrazné ekologizaci celého provozu.

„Dramaticky poklesnou emise tuhých znečisťujících látek, oxidů síry a dusíku. Přechod na plyn také znamená nižší dopravní zátěž města zhruba o 900 vagonů uhlí ročně a s tím související odstranění prašnosti při manipulaci s uhlím," připomněl Chalupský.

Díky využití vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny v kogeneraci má dojít k podstatnému zefektivnění výroby. Modernizace parovodních rozvodů na teplovodní podle Chalupského zajistí snížení ztrát v síti a efektivnější dodávky tepla zákazníkům.

Zástupce společnosti také zdůraznil, že se nejedná o výstavbu teplárny, ale pouze modernizaci stávajících provozů. Nová technologie bude umístěna ve stávající výměníkové stanici. „Oproti rozptylové studii, která počítala s komíny vysokými 15 metrů, jsme se rozhodli učinit vstřícný krok a zvýšili jsme je na 30 metrů, aby převyšovaly okolní budovy a výrazně redukované zplodiny se mohli ještě lépe rozptýlit," objasnil. Zdůraznil také, že záměr modernizace teplárny prošel standardním schvalovacím procesem s možností vyjádření všech dotčených.

Společnost předpokládá, že moderní a ekologická výroba tepla pouze s využitím zemního plynu zahájí v Náchodě od 1. ledna příštího roku.