Po několika sezonách bez dostatečné sněhové nadílky a červencích se subtropickým nádechem je dílčí úprava zákona, chránícího zdroje pitné vody, již nasnadě. V těchto dnech zahajují zákonodárci s předkladateli normy debatu, která by měla vést k jejímu schválení.

Nejpodstatnější změna bude asi zároveň nejproblematičtější. Zvýšení cen za odběr podzemní vody a zvýšení poplatků za vypouštěné odpadní vody bude mít vliv na ceny vodného a stočného. Nárůst ceny pocítí nejen průmysl, který podzemní vodu využívá, ale také koneční spotřebitelé. Zvyšování poplatků za odběr vody bude proto nutné provádět tak, aby nevedly k nepříznivým sociálním dopadům. Jsme v situaci, kdy zhruba polovina vody využívané ve vodárenství je vodou podzemní a vodárenské společnosti ji leckde nemohou nahradit vodu vodou povrchovou.

Výše poplatku za odběr podzemní vody zůstala v posledních patnácti letech prakticky na stejné výši, byť zpoplatnění odběru povrchových vod se zvedlo několikanásobně. Už tzv. Modrá zpráva Ministerstva zemědělství z roku 2013 konstatuje, že nepoměr mezi sazbou poplatku za podzemní vodu a cenou povrchové vody vede „k využívání podzemní vody k činnostem, pro které by zcela dostačovalo i využívání povrchové vody, jako je např. průmyslové čištění písku". Pro některé podnikatele v oblastech bez vodovodního řadu, bylo finančně únosnější průmyslově využívat podzemní vody, než investovat do infrastruktury přivádějící vodu povrchovou.

Nyní je poplatek za podzemní vodu stanoven na dvě Kč pro domácnosti a tři Kč pro jiné využití za metr krychlový. Nezvýšil se od roku 2002. Naproti tomu cena povrchové vody se určuje podle jednotlivých povodí pro každý rok. Není nadále možné, aby vzácnější a kvalitnější zdroj vody byl levnější než ten méně kvalitní. Poplatkem za využívání zásob podzemní vody je nutno vrátit jeho primární funkci ochrany zásobárny pitné vody pro období sucha. Pozitivním se může stát navýšení sazeb za vypouštěné znečišťující látky, neboť přispěje ke zlepšení kvality vody ve vodních tocích. Zvýšením poplatků za odběr i vypouštění vody dojde k navýšení příjmu Státního fondu pro životní prostředí. Stejně s rozmyslem je třeba postupovat také u dalších navrhovaných změn, aby například snížení nezpoplatněného limitu odběru podzemní vody nediskriminovalo obyvatele venkova, aby poplatky za odpadní vodu skokově nezvýšily náklady čističek, či nepostihly především rozpočty malých obcí.

Zvolit kompromis, který bude chránit vodní zdroje, a zároveň bude sociálně citlivý, to bude úkolem vlády a zákonodárců. Být „střechou kontinentu" a chlubit se největším počtem rozvodí mnoho výhod neskýtá, neboť veškerá voda od nás odtéká. Česká kotlina je zranitelnější než okolní státy, protože naše vodní zdroje jsou závislé na srážkách, na schopnosti zadržovat srážkovou vodu a účelně hospodařit s vodou povrchovou.

Robin Böhnisch (ČSSD), předseda výboru pro životní prostředí PS PČR