Společnost Stavoka Kosice nakládala na pozemku v Praseku s 10 tisíci metrů krychlových odpadní výkopové zeminy, která vznikla ze stavby kanalizace v obci Prasek. Využila ji v rámci rozsáhlé terénní úpravy. Soustřeďovala také 5 tisíc m3 odpadní výkopové zeminy ze stavby kanalizace a čistila odpadní vody v obci Smržov, na pozemcích Lejšovky a v Kasalicích. Pro výkopovou zeminu ale neměla zajištěno žádné využití. Ani jeden z výše uvedených pozemků nebyl určen k nakládání s odpady. Dalšího porušení zákona se firma dopustila tím, že na základě ústní dohody předala fyzické osobě nepodnikající minimálně 700 metrů krychlových odpadu vzniklého ze stavby kanalizace a ČOV, který byl následně využit k terénní úpravě pozemků v Kasalicích.

„Na základě zákona o odpadech je inspekce povinna uložit právnické osobě, která nakládala s odpady v zařízeních, ve kterých je nakládání s odpady zakázáno nebo není povoleno, pokutu, a to až do výše padesáti milionů korun. Navíc základní povinností původce odpadu je, aby odpady, které sám nedokáže využít nebo odstranit v souladu se zákonem, převedl do vlastnictví pouze osobě oprávněné k takovému převzetí,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Společnost Stavoka Kosice se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí ho však potvrdilo a sankce nabyla 1. dubna 2020 právní moci.