(začátek příběhu): Obecně lze konstatovat, že kriminalita se během minulých desetiletí stala masovým sociálním jevem. Stala se tak předmětem mnoha diskusí nejen odborné, ale i široké veřejnosti, která je jejím nárůstem v naší společnosti právem znepokojována.

Z úst odborníků zazněl v minulosti opakovaně názor, že je možno kriminalitu chápat jako nejextrémnější článek sociální patologie. I když patologické jednání doprovázelo lidskou společnost odnepaměti, lze je považovat do jisté míry za běžný doprovodný jev do té doby, pokud se nevymyká alespoň základní kontrole.

Z této skutečnosti jednoznačně vyplývá, že kriminalistická teorie i praxe vyžaduje neustálý vývoj a zavádění nových systémů, metod a prostředků, které by nepřestaly být účinné. Jedna z takových metod, používaná zejména kriminální policií v boji s trestnou činností, je metoda fyziodetekčního vyšetření – tzv. detektor lži.

Tato metoda je u nás považována za metodou mladou i když svojí podstatou zasahuje daleko do historie. Z dochovaných písemných záznamů víme, že v každé společnosti lidí se objevil problém odlišení pravdy a lži. Ve vztazích mezi lidmi je lež – v písemné či verbální formě, bohužel i dnes běžným jevem. Přes toto konstatování je však možno říci, že přirozeností člověka je hovořit pravdu.

Při lhaní tak působí na psychiku člověka vlivy, způsobující změny v tzv. fyziologických reakcích projevujících se na periferii lidského organismu. Jedná se tedy o fyziologické reakce, kterými jsou například změny krevního tlaku, tepu, dýchání, svalového chvění apod.

O tom, že hypotéza přímé souvislosti mezi lhaním a těmito reakcemi byla známa již před mnoha sty lety, svědčí písemné záznamy nalezené např. ve staré Číně. Zde je popisován ceremoniál odhalení pachatele vraždy, před kterého byla stejně jako před další podezřelé osoby postavena miska s rýží. Čtyři z podezřelých začali zvolna jíst, pátý zbledl, stěží se držel na nohou a zoufale pohyboval čelistmi ve snaze spolknout alespoň několik zrnek rýže. Pro všechny přítomné byla jeho vina naprosto jasná.   (pokračování příště)

Lenka Burýšková