Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat

Bez mnoha požárů souvisejících stopidly (ať už na plynná, kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) akomíny se bohužel neobejde žádná topná sezóna. Vedle technických závad na nich má významný podíl ilidská neopatrnost či neznalost.

Ilustrační foto lustrační foto lustrační foto

Stačí zmínit jen několik ilustrativních příkladů:

 • Zhruba před rokem, 10. 10. 2006, způsobila hrubá nedbalost při užívání kamen požár rodinného domu ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku. Tři jednotky požární ochrany tehdy musely likvidovat oheň poté, co muž vkuchyni přiložil do kamen na pevná paliva aodešel. Vdobě jeho nepřítomnosti se ukamen bez dozoru uvolnila horní deska aplameny se ztopeniště přenesly na zařízení pokoje.
 • K požáru způsobenému neopatrností museli hasiči vyjíždět idne 5.10.2006, kdy vPřerově začalo hořet palivové dříví uskladněné příliš blízko kamen.
 • Také obyčejný textilní závěs položený na akumulační kamna může snadno způsobit požár. Dne 17.1.2007 se otom přesvědčil provozovatel čajovny vPraze7. Požár za sebou zanechal škody ve výši 300tisícKč.
 • Ještě mnohem vyšší škodu - milion Kč - způsobil dne 4.1.2007 požár vrodinném domě vobci Křídlůvky na Znojemsku. Itento případ souvisel sneopatrností při topení - pravděpodobnou příčinou vzniku požáru bylo nesprávné umístění komínu krbu vblízkosti hořlavých materiálů. Jen několik centimetrů od komínu byla dřevěná lišta, která se od rozpáleného komínu zřejmě vzňala. Oheň se pak dřevěnou konstrukcí stropu rozšířil na střechu adalší části domu, který byl nakonec téměř zničen.
 • Dne 11.9. 2006 zase likvidovalo několik jednotek profesionálních adobrovolných hasičů požár chaty vobci Karlov uPaseky. Požár zničil střechu acelé přízemí, zchaty zůstaly pouze obvodové zdi. Jako nejpravděpodobnější příčina vzniku tohoto požáru byl určen zazděný trám vkomíně.
 • Nedbalost při vysypání žhavého popelu do pytle ve stodole zase dne 14.3.2007 způsobila požár rekreačního stavení shospodářskou částí vDehtárech poblíž Českého Dubu. Při požáru byla zcela zničena stodola, střecha apůdní prostory obytné části aněkteré pokoje vprvním patře objektu, výsledná škoda činila 400tisícKč.
 • Dne 17. 3. 2007 se zase při pokusu zatopit vkamnech pomocí benzínu vážně zranil mladík vČechticích na Benešovsku. Hořlavé páry zkanystru začaly při zapalování topidla hořet. Po následné explozi kanystru musel být mladík stěžkými popáleninami hospitalizován vnemocnici. Pokus zatápět vkamnech pomocí benzínu skončil špatně idne 23.2.2007 vBystřici pod Hostýnem. Kvůli neopatrnosti ženy - hospodyně zde kompletně vyhořel jeden byt.
 • Velkou chybu zase udělal muž v obci Příšov na Plzeňsku, který se dne 9.3.2007 pokoušel uhasit hořící saze vkomíně svého rodinného domu pomocí vody. Kvůli tomu došlo kroztržení komínového tělesa apopráskání zdi. Doutnající saze srazili až hasiči pomocí kominické koule asaze vybrali vybíracími dvířky. Majiteli bylo doporučeno komín nepoužívat do jeho opravy avyvložkování odbornou firmou.
 • Při zanedbávání údržby topidel a komínů však hrozí i nebezpečí otravy jedovatými plyny. Dokládá to tragédie ze 3.12.2006, kdy byla vrodinném domě vPardubicích nalezena usmrcená tříčlenná rodina. Zabil je oxid uhelnatý zplynového kotle, který neměl vpořádku odvod zplodin hoření.

V roce 2006 zasahovali hasiči u celkem 841 požárů (4,2% ze všech požárů), které souvisely sprovozem topidel akomínů. Škody způsobené těmito požáry se vyšplhaly na téměř 106mil.Kč. Při těchto požárech přišlo oživot 19lidí a 89osob bylo zraněno.

Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla (vroce 2006 149případů), manipulace se žhavým popelem (101případů), umístění hořlavých látek vblízkosti topidla (83případů), nebo špatné umístění či instalace topidla (79případů), dále zazděný trám vkomíně (68případů), častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry zkomína nebo vznícení sazí (133požárů).

Stačí zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a „ohnivý kohout“ může „spolknout“ celý váš domov. Proto neuškodí, když si zopakujeme základní pravidla užívání topidel akomínů.

Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna aseřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste inebezpečí vznícení sazí, škvíry vkomínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.

U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění akontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco uelektrických spotřebičů můžete lecos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky idimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku utepelných spotřebičů na plyn arevizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.

Při prvním zatopení v sezóně kotel akomín raději příliš nenamáhejte atopte méně intenzivně.

Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad:

 • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen kvýrobku. Vžádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
 • Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením“ nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
 • Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenostitopidla od dalších předmětů vmístnosti, stavebních konstrukcí apodlahových krytin. Neobsahuje-li návod použití bližší údaje, lze za bezpečnou vzdálenost považovat uspotřebičů na tuhá paliva 80cm ve směru hlavního sání a 20cm vostatních směrech. Uspotřebičů na kapalná aplynná paliva auspotřebičů na elektřinu je to 50cm milimetrů a10cm. Pokud není možné bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci. Jakékoliv hořlavé látky apředměty, které se mohou vznítit, (ba iobyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. Vžádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy nebo laky!
 • Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály azabrání také žhavým uhlíkům vypadlým zkamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka by uvšech spotřebičů na tuhá paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o30cm před přikládacím apopelníkovým otvorem a30cm na bočních stranách, vpřípadě tepelného spotřebiče kvaření se jedná o60krát 30cm. Ukrbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o80 a40centimetrů).
 • Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména uotevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít kotravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje afunkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
 • Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. Uněkterých druhů topidel (např. ukarmy) hrozí vpřípadě nedostatečného odvětrání větrání otrava oxidem uhelnatým.
 • Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva ajeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete zjednoho druhu paliva na druhý (např. zplynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte uodborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.
 • Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří - např. biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné lahve apod.). To má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste inebezpečí vzniku požáru.
 • Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí atím se zvyšuje iriziko požáru.
 • Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par avážné zranění.
 • V případě topidel na tuhá paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné aumístěné vbezpečné vzdálenosti od hořlavých látek astavebních konstrukcí zhořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází kpožárům nejen popelnic akontejnerů, ale iobytných ahospodářských budov.

Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný aseřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz apožadovaný výkon, ale ivýznamnou úsporu paliva.

Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným spotřebičům připojené komíny (zpravidla svislá konstrukce sjedním nebo více otvory, které slouží kodvodu kouře ztepelných spotřebičů) akouřovody (roura spojující kamna se spalivovou cestou, respektive komínem).

 • Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti aneprodyšnosti komínového pláště, istarší komín by měl být řádně vyspárován apokud možno omítnut. Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména ustarších staveb).
 • Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován.
 • Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. Ivpřípadě komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví. Neudržovaný komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen.
 • Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí vkomíně avybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění akontroly komínů atopidel alespoň před začátkem topné sezóny apo jejím skončení. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu asám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění akontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami.
 • Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizi komínu ivpřípadě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. Oprovedení čištění vydá kominík doklad.
 • K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, znichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací dvířka upaty komínu by neměla být nikdy umístěna vobytných místnostech, pevně uzavřena musí být ivymetací dvířka na půdě.
 • Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.
 • Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být vpůdních prostorách vzdáleny nejméně 1metr - riziko zvyšují zejména textil aseno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani kněmu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.).
 • Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.

Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel akomínů udělit idesetitisícové pokuty.

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál zblízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku150 nebo112. Požár sazí vkomíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít kjeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. Ikdyž se vám podaří oheň uhasit vlastními silami abudete chtít uplatnit náhradu způsobené škody upojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání stopidly akomíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše ivašich dětí azabezpečí váš majetek před požáry.

Při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení. Tyto materiály byste měli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny vpříliš velkých vrstvách (nad1,5m). Například vroce2006 došlo kvůli samovznícení uhlí k109požárům, celková škoda činila více než 4mil.Kč. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna anenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv avždy zvlášť novou navážku od staré. Vjeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla - rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází knárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva. Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65°C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm anechte ho vychladnout.


por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-GŘHZSČR

 

Ssi=true;