VÍTĚZNÝ NÁVRH

Náměstí 28. října


Ing. arch.
Martin Hájek,
Bc. Václav Hájek,
Bc. Radka Košťálová

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Náměstí 28. října se nachází na významné trase spojující vlakové a autobusové nádraží s centrem města. Je považováno za významný městský prostor obsahující výstavbu různých architektonických stylů a je svědectvím mnoha architektonických i funkčních proměn. V současné době nemá přesně vymezenou funkci, značná část náměstí není využita navzdory velkému potencionálu území. Na náměstí se soustřeďují různé obchodní aktivity a příležitostně i komerční akce, pro které ovšem chybí dostatek místa a narušují tak pohyb chodců.

/// koncept

Náměstí je charakteristické složitým pěším provozem v mnoha různých směrech s různými cíly. Lidé míří určitým směrem, občas se zastaví a pak zase pokračují dál. Od toho je odvozen i základní koncept návrhu. Rozhodli jsme se tedy tyto směry hlavního pohybu osob symbolicky vyjádřit v dlažbě ve formě jednotlivých linií. Tyto linie umožňují svobodu pohybu prostorem, která není limitována zelenými plochami. Náměstí jsme rozdělili na dvě funkční části. Větší živá část je tvořena volnou dlážděnou plochou a je určena pro kulturní a obchodní aktivity. Druhá klidová část se nachází v prostoru před kostelem Božského srdce Páně. Tato část slouží jako odpočinkový prostor a je ohraničena zelení a zatravněnými plochami. Celou kompozici dotváří výrazná osa protínající prostor náměstí a směřující ke kostelu, která tak podtrhuje význam této budovy.

/// návrh

Chodníky, vozovka, dlažba náměstí i travnaté plochy jsou navrženy ve stejné výškové úrovni. Celý prostor se tak opticky scelí. Základní plocha náměstí je vydlážděna. Přes tuto plochu probíhají linie, které vyčleňují jednotlivé zelené plochy. Osa směřující ke kostelu je tvořena menšími žulovými pásky v různém odstínu a vyvolává tak dojem rozvinutého koberce. Tato osa je doplněna o liniový vodní prvek. Před kostelem byla ponechána parkovací stání, která jsou oddělena od plochy náměstí zídkou z broušeného pohledového betonu tak, aby automobilový provoz byl odcloněn a nerušil uživatele náměstí. V krajní levé části zídky je navržený jednoduchý nasvícený reliéf naznačující národní vlajku - pojítko s názvem náměstí. Ve východní části náměstí je vyčleněn prostor pro pořádání sezónních trhů, případně různých kulturních akcí. Toto místo bylo zvoleno z důvodu křížení hlavních tras a tedy pozice ve středu dění. Nad touto plochou je navržena membránová konstrukce, která bude sloužit pro společné zastřešení jednotlivých stánků.

/// povrchy

Vedle štípané žulové dlažby použité jako povrch na komunikacích a řezaných žulových kostek na chodnících, které navazují na návrh povrchů v přilehlém okolí, jsou pro dlažbu jediným dalším použitým materiálem žulové desky. Hlavní dlažba je tvořena deskami formátu 0,6 x 0,4 m. Jednotlivé linie jsou také z žulových desek, jen v tmavším šedém odstínu, o rozměrech 0,8 x 0,8 m. Osa směřující ke kostelu je navržena z žulových pásků o rozměru 0,4 x 0,2 m v různě šedých odstínech.

/// mobiliář

Na náměstí je v současné době nesourodý, esteticky a funkčně nevyhovující mobiliář. Cílem je tedy nahradit stávající mobiliář novým mobiliářem s jednotným a současným designem. Jednotlivé prvky svým stylem korespondují s celkovým výrazem náměstí. Stožáry veřejného osvětlení, lampy, stojany na jízdní kola, odpadkové koše a pítko jsou ocelové s tmavě šedým matným metalickým nátěrem. Lavičky a zábrany vjezdu jsou rovněž ocelové, ale opatřené patinovým nátěrem evokující starobronz. Spodní část laviček je po celé délce čelní strany tvořena podsvícenou ocelovou mřížkou. Toto řešení dodává daném prostoru intimní večerní atmosféru. Ochranné mříže ke stromům jsou litinové. Stávající kašna před obchodním domem bude zachována jakožto výtvarný prvek odrážející dobu svého vzniku. Její poněkud nevhodné umístění v místě největší koncentrace pohybu chodců narušující jejich volný chodců je zmírněno odstraněním betonových, kamenem obkládaných, bazénků a jejich nahrazením vyspádovanou dlažbou s odtokem. Kontejnery na separovaný odpad jsou řešeny jako podzemní, velkoobjemové, a jsou situovány vedle stávajícího vjezdu do podzemních garáží v jihozápadní části náměstí. Přístřešek tohoto vjezdu jsme schematicky s ohledem na celkový design mobiliáře navrhli nový. Nosná konstrukce je opět ocelová s tmavě šedým matným nátěrem, zasklení je navrženo z průhledných metakrylátových desek. Kamenná zídka nesoucí přístřešek zůstává zachována.

/// zeleň

Náměstí 28. října by mělo být především místem zastavení a vzájemného setkávání lidí. Domníváme se, že rozsáhlejší parková úprava by v tomto prostoru neposkytovala dostatečnou intimitu k delší relaxaci a odpočinku a nebyla by proto patřičně využívána. V blízkém okolí řešeného náměstí je dostatek kvalitních parkových ploch i zeleně. Rozhodli jsme se proto částečně redukovat stávající zelené plochy na náměstí, avšak se snahou zachování co největšího množství hodnotné vzrostlé zeleně. Stávající stromořadí před kostelem Božského srdce Páně tvořené vysokými topoly vytváří nepříznivou bariéru oddělující západní uliční frontu od vlastní plochy náměstí. Tento funkcionalistický kostel by měl být ozdobou tohoto náměstí, avšak tímto způsobem je do značné míry zakrytý. Návrh proto počítá s vykácením současného stromořadí a jeho nahrazením a rozšířením stromy nižšího vzrůstu. Kostel se tak „vrátí“ zpět na náměstí, jak tomu bylo již dříve. Prostor náměstí je od ulice s trasou vozidel MHD oddělen linií stromů, které slouží jako hluková bariéra. Toto stromořadí je v plné míře zachováno a doplněno ještě o další strom. Nově navržené stromořadí před kostelem bude tvořeno katalpami, ostatní nově vysazené stromy budou lípy.

/// doprava

Prostor náměstí protíná jedna z hlavních tras MHD. Komunikace je napřímena tak, aby umožňovala plynulejší míjení dvou protijedoucích vozidel městské hromadné dopravy. Jednosměrný automobilový provoz před kostelem byl zachován. Atraktivita průjezdnosti je snížena zvýšeným prahem a uvedením vozovky do stejné výškové úrovně s náměstím. V těchto místech je rovněž zachováno parkovaní pro automobily a rozšířeno na celkový počet 15 stání.

/// přínos

Zamýšleným přínosem je vyzdvihnout význam samotného místa, jakožto i architektonicky cenného kostela Božského srdce Páně a řešení náměstí ve vší jeho komplexnosti. Zaznamenali jsme jak aktivitu, tak sociální skladbu návštěvníků, hlavní trasy jejich pohybů a místa jejich setkání, snažili se pečlivě dané poznatky zúročit a náměstí tak co nejlépe přetransformovat. Prostor náměstí by měl nabídnout dostatek prostoru pro spontánní pohyb ale i pro různorodé využití a aktivity, jako jsou sezónní trhy, zimní kluziště, nebo kulturně společenské akce. Doposud nevyužívaná místa by měla být atraktivněji zapojena do funkce celého náměstí. Vždyť bohatý kulturní a společenský život města Hradce Králové si zaslouží odpovídající prostředí

Zdroj: Průvodní zpráva k soutěžnímu návrhu

Náměstí 28. října