V čem je takovým přínosem?
„Dochází k zásadní změně, pokud jde o definici trestného činu, tj. z materiálního na formální, zavádí se rozdělení trestných činů na přečiny a zločiny. Mění se i systém trestů, když by mělo být více využívat tzv. alternativních trestů, objevují se i nové tresty: domácí vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné spol. akce. Dále dochází k rozšíření polehčujících a přitěžujících okolností, do TrZ dostávají pojmy a definice z trestněprávní teorie jako jsou např. omyly skutkový a právní, nové okolnosti vylučující protiprávnost: svolení poškozeného a přípustné riziko - a spousta dalších novinek. Důležitá je však změna v celé systematice trestných činů, kdy seznam je tradičně členěn do skupin skutkových podstat, jež se odlišují podle toho, jakým hodnotám poskytují ochranu. Prvé čtyři hlavy zvláštní části jsou věnovány ochraně života, zdraví, svobody, lidské důstojnosti v sexuální oblasti a ochraně rodin Přibyly nám nové moderní skutkové podstaty trestných činů, které reagují na potřeby v naší společnosti, ale i na začlenění našeho práva do evropského právního systému. Naproti tomu jiné trestné činy ubyly. Příkladem je nedovolená výroba lihu, což ocení hlavně v zemích moravských (smích…)

Zmínil jste, že trestní zákoník není politickou záležitostí?
Nový trestní kodex je v podstatě 90 % toho, co v Senátu projednávali před takřka třemi lety, tehdy ho předkládali sociální demokraté a nyní jej předložil pan ministr spravedlnosti z ODS. Jde skutečně o věcnou záležitost, když tuto zásadní právní normu potřebujeme nejen my právníci, ale i občané a vlastně celý český stát. I proto v Senátu prošel celkem hladce.

Na druhé straně se ale netajíte tím, že jste nespokojen s některými paragrafy. Které to jsou?
Jde o relativní zpřísnění trestů u násilných a dalších deliktů, o zmírnění postihu nejzávažnější majetkové trestné činnosti, připomínky mám i k mezinárodnímu drogovému zločinu.

Jak je to se zpřísněním trestů za násilnou trestnou činnost?
Vadí mi, že už nebude možnost uložení výjimečného trestu odnětí svobody u trestných činů jako jsou vydírání, loupeže, braní rukojmí, pohlavní zneužívání a znásilnění, u nichž dojde ke smrtelnému následku. V současném trestním zákoníku tato možnost je, a proto říkám, že zostření, resp. zpřísnění, trestní politiky je velmi relativní. Stejně však bude záležet na soudcích, zda budou využívat přísnějších trestních sazeb, protože dosud většinou nevyužívají ani ty stávající. Navíc mi připadá, že se snahou o „vyčištění věznic“ se stává pravidlem, že odsouzení jsou propouštěni z výkonu trestu už v den, kdy jim uplyne polovina trestu, resp. u těch nejhorších dvě třetiny. A přitom jde třeba o vrahy, u nichž psychologové i psychiatři konstatovali vyloučenou resocializaci (nápravu). Sám potkávám na ulici i ty, které jsem poslal na více než dvacet za organizované vraždy do kriminálu. Anebo máme skvělý nápravný systém – ale pak se mýlí ostatní experti. I proto mám zásadní výhrady k doživotnímu trestu u nás.

Co se vám nelíbí na výjimečných a doživotních trestech?
Ve schválené podobě TrZ dochází ke zpřísnění pouze jednoho z výjimečných trestů odnětí svobody, kdy se jeho sazba zvyšuje od 20ti až do 30ti let (dosud to je 15 až 25 let), trest odnětí svobody na doživotí však zůstává nezměněn, to včetně možnosti propuštění po 20ti letech výkonu tohoto trestu, resp. u tzv. zpřísněného doživotí po 30ti letech. Osobně jsem rád, že se populisticky nehovořilo o znovuzavedení trestu smrti, protože s ohledem na naši Ústavu, ale i situaci v Evropě nemá šanci. Jsem zastáncem tzv. absolutního doživotí.

Co to je?
To znamená skutečného doživotního trestu = s vyloučením možnosti návratu těch největších zločinců mezi řádné občany. Obdobně to mají třeba ve Slovenské republice. Věřte, že jsem viděl brutální vrahy, kteří by se již neměli nikdy vrátit mezi nás.

A co majetkové trestné činy?
Pro mne je skoro nepřijatelné snižování horní hranice trestní sazby u těch nejzávažnějších majetkových deliktů, a to ze stávajících 12ti let na 10 let. Já osobně si myslím, že u deseti až stamilionových krádeží, podvodů a zpronevěr je taková maximální hranice trestní sazby zcela nepřijatelná. Nemluvím o těch skoro „běžných“ majetkových deliktech, kde skutečně jsme příliš přísní a kde skutečně řešení alternativními tresty je na místě, ale o těch nejhorších.

Takže, podle nového trestního zákoníku by třeba František Procházka, který ukradl půl miliardy, mohl strávit ve vězení maximálně deset let?
Ano. Pokud by byl lapen, postaven před soud - říkám pokud - tak by mu skutečně přinejhorším hrozilo deset let - ¬a kdyby byl propuštěn po „půlce“, tak pět let. A tak by mu pak vycházelo na každý rok sto miliónů korun. Nechci polemizovat o tom, jestli se to vyplatí či nikoli, ale občané by o tom mohli uvažovat.

Zmínil jste, že vám vadí i úprava týkající se drogových deliktů?
Vadí mi zejména problematika postihu mezinárodního zločinného organizovaného obchodu s drogou. V současném i v novém trestním zákoníku lze uložit největšímu mezinárodnímu organizátoru či obchodníku s drogou nejvýše 15 let vězení.


Zdá se Vám nízká?
Ano - hned vám hned řeknu proč. Jako státní zástupce jsem žaloval asi pět věcí, které skutečně padaly do mezinárodního organizovaného zločinu. Měl jsem možnost při svých zahraničních cestách, kde jsem jezdil v rámci právní pomoci (zprostředkovaně) vyslýchat svědky a jejich pachatele – a trestní kodexy, jako například německý, švýcarský a další jsou podstatně přísnější. Pro ilustraci uvedu ten nekřiklavější případ Václava Novotného Urbana, který organizoval dovoz 60 kilogramů čistého hydrochloridu kokainu z Kolumbie do České republiky - navíc do mého současného senátního obvodu . Tato zásilka měla hodnotu zhruba 350 miliónů korun českých. Toto množství znamenalo nejméně 2.325.000 účinných dávek kokainu a takřka 40.000 dávek letálních, čili smrtelných. Vždycky jsem u takových případů měl „před očima“ drogově závislé občany, zejména děti, a logicky i mrtvé děti. Proto je pouhá 15tiletá trestní sazba pro mne nepřijatelná. Václav Novotný Urban dostal 14 a půl roku vězení, já jsem se odvolal – a Vrchní soud v Praze mu zpřísnil zařazení do typu věznice s tím, že zbylou sazbu si musí nechat pro ještě závažnější případ. A odsouzený Novotný Urban v současné době pronásleduje svědky svého zločinu různými žalobami a snaží se je připravit o jejich majetek. Jeho trest svědčí pro můj argument, že tato sazba je zcela nepostačující. I proto jsem tento případ zmínil i na plénu Senátu – a požaduji zpřísnění této trestní sazby alespoň na 20 let anebo i schválení alternativní možnosti výjimečného trestu (jak je tomu u trestného činu obecného ohrožení). I tohle pana doktora Jiřího Pospíšila zaujalo a slíbil se tím zabývat

A to je dokdy?
To je co nejdřív, aby to stačila projednat Poslanecká sněmovna a pak Senát Parlamentu ČR. Nový trestní kodex totiž nabývá účinnosti od 1.1.2010.

Vy máte k trestnímu zákoníku zásadní připomínky, ale hlasoval jste pro jeho schválení.
Nejenže hlasoval, ale předtím jsem požádal všechny senátory v senátorském klubu ČSSD a další den na plenárním zasedání Senátu jsem se snažil přesvědčit i ostatní kolegy, aby nový trestní zákoník přijali s tím, že se ihned začnou řešit věcně správné a konstruktivní připomínky. Ostatně nakonec byl proti jen jediný hlas. Ostatní připomínky, které v obecné rozpravě zazněly, směřovaly ke sledované problematice hranice trestní odpovědnosti u dětí. Jak jsem již říkal, jde o moderní a velice potřebný trestní zákoník. Já sám jako právník jsem na něj čekal 15 let. Naše připomínky by se měly řešit v následné novele. Byť jsem právník a nemám rád novely zákonů, které ještě ani nenabyly účinnosti, jiná cesta není, protože kdybychom nepřijali tento trestní zákoník, tak se s ním setkáme až za dalších několik let – anebo třeba nikdy. Věřím panu ministrovi spravedlnosti a „jeho lidem“, že v nejbližší době nám předloží přínosnou novelizaci.


Tak ještě, aspoň stručně, ke snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Váš názor?
Ke snížení věkové hranice trestní odpovědnosti z 15ti let na 14tý rok věku dítěte (§ 25 TrZ) došlo doslova „na poslední chvíli“ při rozpravě poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Od té doby se o této změně vedou takřka celonárodní diskuze – a názory se velmi různí.
Toto snížení je pojato celkově, tj. jde nejen snížení hranice trestní odpovědnosti, ale i hranice pro ochranu děti před delikventy. Z mého pohledu se nabízí pouze tři možnosti:
Tou první je ponechat i do budoucna nově schválenou právní úpravu, tj.14 let. Anebo dodatečně (novelou) změnit na původní, resp. současný stav, tj.15 let. A tou třetí a poslední možností je převzít „slovenský model“, tj. trestní odpovědnost dětí za protiprávní činy od 14 let, a děti chránit před sexuálním zneužitím apod. do jejich patnácti let. Já sám jsem (s ohledem na své bohaté trestněprávní zkušenosti) dlouhodobě pro snížení hranice trestní odpovědnosti na čtrnáct let. A jak jsem prohlásil i na půdě (resp. v jednacím sále, smích) Senátu, nebude mi dělat problém, když se tento stav změní další novelou.

Nestačil jste se v Senátu ani rozkoukat a hned jste byl určen zpravodajem tohoto zákona.
Zpravodajem jsem byl určen proto, že jsem mj. místopředsedou Ústavně-právního výboru a zejména jako jediný v Senátu v této oblasti práva pracuji již třicátý rok Je pravda, že jsem studiem nového zákoníku, ale i navazujících právních předpisů a jejich porovnáváním se současnou naší právní úpravou, i se situací v sousedních zemích, strávil intenzivně skoro měsíc, včetně vánočních svátků. Ale vyplatilo se – a bude se to hodit i mým studentům a občanům v regionu.

JUDR. MIROSLAV ANTL

Pol. příslušnost: BEZPP
Volební obvod: č. 48
Zvolen za: ČSSD v roce 2008
Mandát: 25.10.2008 - 25.10.2014

WEB: www.miroslavantl.cz

Členství:
Mandátový a imunitní výbor (člen)
Ústavně-právní výbor (místopředseda)
Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (člen)
Stálá delegace Parlamentu České republiky do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu (náhradník)
Senátorský klub České strany sociálně demokratické (člen)