„Kniha je věnována opomíjenému královéhradeckému rodáku Otakaru Červenému, který se významně zasloužil o zformování zahraničního odboje v Rusku v období První světové války, a rovněž tak o založení československých legií – České družiny," vysvětlil autor Jiří Pavlík.

Publikace objasňuje dosud neznámé stránky jeho života. Mapuje Otakarovo dětství a mládí, které strávil v Hradci Králové. Zde se spolupodílel na oživení společenského a spolkového života, později přes svůj odchod do Ruska se stal donátorem řady královéhradeckých kulturních institucí a akcí. Své aktivity rovněž upnul k rozvoji krajanského hnutí v Kyjevě, kde řídil pobočný závod rodinné firmy V. F Červený & synové.

Po vypuknutí I. světové války se postavil do čela čs. krajanského hnutí a jako hlavní představitel ruských Čechů se účastnil audience u cara Mikuláše II. v roce 1914. Patřil mezi hlavní podporovatele vzniku České družiny a následně nezištně finančně přispíval do jejího fondu. Podporu pro své aktivity nalezl u manželky Marie, která neúnavně pečovala o raněné legionáře v kyjevské nemocnici, za což obdržela po návratu do republiky, jako mála z žen, Československý válečný kříž.

Ve svém domě několikrát hostili pozdějšího prezidenta T. G. Masaryka za jeho pobytu v Kyjevě. Masaryk nikdy nezapomněl na zásluhy manželů Červených o legie a krajanské hnutí, proto také v letech 1920-1921, kdy na Ukrajině zuřila občanská válka, intervenoval za jejich návrat do republiky.

Na Masarykovu přímluvu získal Červený v roce 1921 post na Úřadu pro zahraniční obchod. Manželé Červení se po příjezdu do vlasti plně oddali myšlence na budování silného samostatného československého státu, k čemuž se snažili přispět svými silami.   (jap, pav)