Celková výše grantu pro rok 2016 je stanovena na 450 000 korun. O granty mohou žádat fyzické i právnické osoby, tedy jednotlivci, oddíly, skupiny, soubory i sdružení, jejichž činnost bezprostředně souvisí s městem Nový Bydžov, je vykonávána na území města nebo pro jeho občany a zvyšuje pozitivní obraz města u veřejnosti a rozšiřuje jeho sportovní nebo kulturní nabídku.

Kritéria pro hodnocení žádosti, které městský úřad přijímá od 15. do 29. února, jsou vícezdrojové financování projektu, kvalita zpracování žádosti, přínos pro město a jeho občany, jedinečnost projektu a podpora tradic. Fyzická osoba může získat maximálně deset tisíc korun, právnická pak devadesát tisíc korun. Nejvyšší možný poměr příspěvku města Nový Bydžov k celkovým uznatelným nákladům projektu je 70 procent a žadatel může podat pouze jednu žádost.