Svatí Cyril (Konstantin)
a Metoděj

Žili v 9. století. Velkomoravský kníže Rastislav požádal byzantského císaře Michala III., aby mu poslal církevní učitele, kteří by ovládali slovanský jazyk. Michal vyslal misionáře Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Bratři pocházející ze Soluně ovládali jihoslovanský dialekt, jímž se v okolí Soluně mluvilo a jehož pomocí bylo možno se dorozumět v celé slovansky hovořící oblasti.Jednotlivé slovanské jazyky nebyly tehdy ještě výrazně rozlišeny.

Obdobně jako Vulfila ( kolem r.350) pro gótštinu, tak i Konstantin a Metoděj vytvořili abecedu pro překlad bible do staroslověnštiny. takže se tento jazyk, kterým se dosud jen mluvilo, rázem octl mezi třemi jazyky, které byly považovány za posvátné (hebrejština, latina a řečtina).

Po třech letech působení na Moravě se bratři vydali do Říma, kam přinesli ostatky Sv.Klementa a byli proto slavnostně přijati papežem Hadriánem II..Staroslověnská bohoslužba byla schválena,ale Cyril se zde roznemohl a ve věku 42 let zemřel. Germánští misionáři obvinili Metoděje z kacířství a byl 2 a půl roku vězněn. Na zásah papeže Jana VIII. byl propuštěn. Nástupce Rastislavův, kníže Svatopluk, Metoděje nepodporoval. Po Metodějově smrti byli jeho žáci(asi 200 jáhnů a podjáhnů) vyhnáni, uchýlili se do Bulharska, Chorvatska, Polska a Čech, a papež Štěpán VI. r.896 zakázal používat slovanský jazyk při bohoslužbě, což přetrvalo až do minulého století.

Cyril a Metoděj - životopisy

Svatí Cyril aMetoděj byli rodní bratři apocházeli zřeckého města Soluně (Thessalonike), kde jejich otec byl vprvní polovině 9. století vysokým hodnostářem byzantského císařství. Metoděj se věnoval původně úřednickému povolání, ale náhle se zřekl úspěšné kariéry astal se prostým mnichem. Konstantin (později Cyril) si zvolil duchovní stav hned po skončení studií abyl rukopoložen neboli vysvěcen na kněze. Zjejich výborné znalosti slovanského jazyka se soudí, že jejich matka byla slovanského původu avnejnovější době bulharští učenci dokazují, že též otec těchto našich apoštolů byl Slovan. Vzdělání nabyli oba bratři na řeckých školách.

Konstantin vynikal už od mládí bystrým duchem a zbožností. Při studiu na cařihradském císařském dvoře brzy ovládl všechnu tehdejší učenost a byl za to obdivován svými učiteli, kteří ho obdařili titulem Filosof. Naučil se řadu jazyků, a byl jmenován učitelem na cařihradské vysoké škole. Už tehdy proslul svými vítěznými disputacemi, například se sesazeným obrazoboreckým patriarchou Janem. Když mu bylo 24 let, byl císařem vyslán na misii k Saracénům, kde měl velké úspěchy v disputacích, ale kde se ho také pokusili otrávit, milost Boží však byla s ním.

Okolo roku 860 byl Konstantin spolu se svým bratrem Metodějem vyslán byzantským císařem opět na misijní cestu, tentokrát k Chazarům, kteří žili na východ od Azovského moře ařeky Don. Při této cestě se bratřím podařilo nalézt avyzvednout zmoře ostatky svatého papeže Klimenta I. Vchazarské zemi pak vedli rozhovory sChazary, Židy iSaraceny. Výsledkem bylo to, že chazarský vládce přijal křesťanství za jejich oficiální náboženství.

Na žádost moravského knížete sv.Rostislava pak byli byzantským císařem Michalem III. apatriarchou cařihradským svatým Fotijem posláni, opět jako misionáři, na Moravu. Ktomuto úkolu se napřed dobře připravili. Sv.Konstantin sestavil písmena pro slovanský jazyk, přeložil do něho části Písma svatého, které se čtou při bohoslužbách východního obřadu, apřeložili také všechny obřadní knihy: Svatou Liturgii, Večerní, Jitřní, Povečeří, Půlnočnici, Hodinky, Osmihlasník, Velikonoční, Postní aSváteční bohoslužby, Trebník (pro udílení svatých Tajin čili svátostí) ajiné.

Na Moravě, kam přišli (sv.Konstantin nejspíš vhodnosti biskupa asv. Metoděj patrně jako diákon) vroce 863, měli velký úspěch; důvodem byla duchovnost svatých bratří, osobní příklad křesťanského života asmýšlení avneposlední řadě používání lidu srozumitelného slovanského jazyka při bohoslužbách. Latinští kněží sice proti nim sočili, ale marně.
Svatí Konstantin aMetoděj si vybrali zmoravského lidu brzy vhodné kandidáty pro duchovenský stav avzdělávali je, aby národ měl co nejdříve kněžstvo zvlastní krve. Vr. 867, když už byli čekatelé kněžství dostatečně vzděláni apřipraveni, vydali se snimi na cestu do Cařihradu, aby tam byli rukopoloženi na kněze ibiskupy. Poněvadž cesta přes balkánské hory byla velmi obtížná, rozhodli se cestovat do Benátek aodtud plout lodí do Cařihradu.

VBenátkách byli nuceni se zdržet delší dobu kvůli státnímu převratu vByzanci aproblémům sdopravou. Vtěch dnech je tam zastihlo pozvání římského papeže Mikuláše I., který jim psal, že je touží spatřit. Tomuto pozvání vyhověli aodebrali se do Říma, neboť vsetkání sřímským patriarchou viděli vhodnou příležitost přesvědčit ho ovelkém významu národních bohoslužeb, apodaří-li se ho otom přesvědčit, zbavit se sjeho pomocí stálých intrik, jež proti jejich práci podnikalo latinské duchovenstvo.

Než do Říma došli, Mikuláš I. zemřel ajeho nástupcem se stal Hadrián II. (867–872). Ten potřeboval pomoc byzantského císaře Basila I. (867–876) proti mohamedánům, kteří ohrožovali jižní Itálii iŘím, aschválil dílo byzantských misionářů včetně slovanské bohoslužby. Mezitím však svatý Konstantin, jehož velice vysilovaly neustálé zlobné útoky aobviňování latinského duchovenstva, těžce onemocněl. Když nakonec cítil, že se neuzdraví, požádal představeného řeckého monastýru, vněmž oba bratří ise svými učedníky za svého pobytu vŘímě bydleli, aby mu udělil velký mnišský postřih.

Jeho žádosti představený monastýru vyhověl aKonstantin přijal mnišské jméno Kyrillos (Cyril). Před smrtí, vida nebezpečí hrozící vykonanému dílu, prosil svatého Metoděje, aby neopouštěl misijní práci na Moravě, ale aby dokončil brázdu, kterou dosud společně orali. Vden zesnutí se modlil se slzami, aby Bůh zachoval moravské duchovní stádce anato, políbiv bratra ivšechny shromážděné návštěvníky, vydechl dne 14. února 869 svou šlechetnou asvatou duši.

V době jeho nemoci byl svatý Metoděj i někteří žáci vysvěceni na kněze. Po zesnutí svatého Cyrila byl pak Metoděj rukopoložen na biskupa a poslán zpět na Moravu s listem, kterým papež Hadrián II. schválil slovanskou bohoslužbu s tou jedinou výhradou, že epištola a evangelium při ní budou čteny ve dvou jazycích, napřed latinsky a pak slovansky. Když se svatý Metoděj vrátil na Moravu, dověděl se, že kníže Rostislav byl přičiněním svého synovce Svatopluka sesazen, zavlečen do ciziny a oslepen. Sám pak byl též zajat a bez ohledu na papežský list latinskými německými biskupy solnohradským, frizinským a pasovským, prohlášen za sesazena a odsouzen do žaláře. Totéž se stalo i jeho učedníkům. Ze žaláře svatého Metoděje propustili až za dva roky, a to na rozkaz papežského stolce, který se tímto svévolným počinem jmenovaných tří biskupů cítil velmi uražen.

Svatý Metoděj poté pokračoval na Moravě s velkým úspěchem v práci; počet slovanských duchovních rostl a lid zanechával pohanských bludů. Přistupoval ke křesťanské víře ne z donucení, ale s láskou.

Domácích cyrilometodějských kněží bylo na Moravě už dvě stě, což samo už svědčí o úspěchu Metodějovy systematické a horlivé činnosti. Do tohoto období patří též pokřtění českého knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, jakož i cesta Metodějova do Polska, čímž proniklo jeho dílo do Čech i k Polákům. Latinští kněží však slídili za touto činností s netajenou nenávistí. Obžalovali svatého Metoděje v Římě u Hadriánova nástupce, papeže Jana VIII., že uvádí národ na scestí učením, které se nesrovnává s tím, co římská církev vyznává, a že slouží mši svatou v barbarském slovanském jazyku.

Jan VIII. vyzval svatého Metoděje, aby se vydal na cestu do Říma ke zjištění, co je na žalobách pravdy. Poněvadž se nástupce knížete Rostislava, Svatopluk, který svatého Metoděje nemiloval pro výtky, jimiž se dotkl jeho nezřízeného života, netajil, že cesta do Říma je nutná, vydal se tam svatý Metoděj bez meškání. Svatopluk však současně poslal do Říma i latinského kněze Vichinga se žádostí, aby byl vysvěcen na biskupa. Svatému Metoději, který byl ve svém smýšlení neoblomný, se podařilo papeže přimět, aby stejně jako již jeho předchůdce schválil slovanskou bohoslužbu. Papež však vyhověl i žádosti Svatoplukově, vysvětil Vichinga na biskupa a ustanovil ho pro Nitru. Tato obojakost papežského stolce byla pro cyrilometodějské dílo zlým znamením.

To si svatý Metoděj ihned uvědomil apodnikl cestu do Cařihradu, kde byl slavnostně přijat císařem Basilem I. apatriarchou svatým Fotijem. Přinesl ssebou opisy slovanských bohoslužebných knih, které daroval císaři, azučedníků, kteří ho doprovázeli, ponechal vCařihradě jednoho kněze ajednoho jáhna. Ti pravděpodobně byli určeni, aby se jako misionáři odebrali do Bulharska, nebo, což není vyloučeno, do Ruska, kam patriarcha svatý Fotij vr. 866 poslal prvního biskupa, svatého Michaela.

Po návratu na Moravu se svatý Metoděj cele věnoval překladu do slovanského jazyka oněch částí Písma svatého, které dosud přeloženy nebyly. Neustal, až práce byla hotova, neboť chtěl, aby slovanská církev ještě před jeho smrtí byla vybavena vším, čeho bylo potřebí. Když dílo dokončil, postaral se ovhodného nástupce vosobě svatého Gorazda, jednoho znejvěrnějších svých moravských učedníků. Naposledy se svatý Metoděj zúčastnil bohoslužeb na Květnou neděli, vdubnu r.885. Tři dny nato 6. dubna 885 zesnul.

Několik měsíců po jeho zesnutí papež Štěpán V. (885–891) poslal králi Svatoplukovi list, stanovující pro slovanské kněze nepřijatelné podmínky, mimo jiné izákaz slovanské bohoslužby pod trestem vyloučení zcírkve (anatéma), ana jehož základě byli Metodějovi žáci vyhnáni zMoravy. List Svatoplukovi odevzdali papežští delegáti: biskup Dominik akněží Jan aŠtěpán.
Samým delegátům dal papež písemnou direktivu, aby Gorazdovi, – „jehož se Metoděj opovážil designovat jako nástupce«, zakázali konání bohoslužeb do té doby, dokud osobně nepředstoupí před papeže, aby vysvětlil celou věc. Gorazdův osud byl potom stejný jako ostatních slovansky sloužících kněží – byli vypuzeni zMoravy. Někteří znich odešli na Balkán, jiní se odebrali do Čech, další se uchýlili do lesních samot, kde žili jako poustevníci akonali bohoslužby lidu, který je vyhledával. Cyrilometodějská církev se udržovala vlidových vrstvách ještě dlouho jako církev lidová anárodní, ale úřední církví se stala církev latinská.

Svatí Cyril aMetoděj jsou největšími dobrodinci našich národů. Vždyť získali široké lidové vrstvy láskou pro křesťanskou víru amimoto učinili slovanský jazyk jazykem bohoslužebným aspisovným. Náš národ měl první ze všech ostatních středoevropských azápadoevropských národů svou národní literaturu, zatímco ujiných národů celého tohoto velkého území byly knihy psány vlatinském jazyku abyly tudíž pro lidové vrstvy nesrozumitelné abezvýznamné.

Kníže Svatopluk se domníval, že svůj moravský stát upevní, když se připojí klatinské církvi akdyž dá – jak to skutečně učinil – svůj stát pod ochranu papežského stolce. Avšak toto jeho rozhodnutí se ukázalo naprosto mylným. Morava se neudržela atěžiště celého národa se přesunulo do Čech, kde se slovanský spisovný jazyk islovanské bohoslužby ještě nějaký čas udržovaly. Některá česká knížata, jako Oldřich aVratislav II., se pokoušela cyrilometodějskou církev učinit církví oficiální, jak otom svědčí skutečnost, že svatý Prokop vr. 1032 za vlády knížete Oldřicha založil slovanský monastýr (klášter) na Sázavě atéž snaha knížete Vratislava II. zavést vcelém státě slovanskou bohoslužbu. Ale papež Řehoř VII. (1073–1085) se proti této snaze postavil ataké zmonastýru sázavského byli slovanští mniši vroce 1097, tedy 65 let po jeho založení, definitivně vyhnáni, třebaže monastýr působil vkaždém ohledu velmi blahodárně. Místo nich tam byli uvedeni latinští mniši benediktinského řádu. Po této události byly všechny slovanské knihy včeských zemích bezohledně aurputně ničeny.

Cyrilometodějské dědictví bylo unás tvrdě pronásledováno, udrželo se však uBulharů, Srbů aRusů, Ukrajinců aBělorusů, tedy uslovanských pravoslavných národů.

Avšak ipro náš národ, ačkoliv unás bylo zničeno, mělo svůj veliký význam, neboť tím jsme se přičiněním svatého Cyrila aMetoděje stali křesťany abyli jsme ušetřeni násilného způsobu pokřesťanštění. Duchovní setbu východního apravoslavného křesťanství vnašich národech se již nikdy nepodařilo natrvalo udusit. Mimoto jsme nabyli vobdobí cyrilometodějském takového národního sebevědomí, že jsme alespoň zvětší části odolali nebezpečí odnárodnění, jemuž podlehli Polabští Slované. Neštěstím Polabských Slovanů bylo, že vypuzením svatého Gorazda aostatních cyrilometodějských kněží zMoravy apak izČech bylo znemožněno, aby cyrilometodějská myšlenka acírkevní organizace pronikla do jejich země.

Svátek svatého Cyrila se slaví vpravoslavné církvi odpradávna dne 14. února asvátek svatého Metoděje dne 6. dubna, tedy ve dny jejich zesnutí. Jejich společná slavnost se slaví vpravoslavné církvi dne 11. května.

Latinská církev jen nerada trpěla, když její slovanští příslušníci po vydání listu papeže Štěpána V. nadále uctívali soluňské bratry. Papež Jan X. (914–928) vlistě zr. 924 zazlíval Chorvatům, že se odvolávají na Metoděje, kterého on, papež, prý vžádné knize mezi svatými nenachází. Papež Alexandr II. (1061–1073) dokonce nazval vroce 1069 svatého Metoděje kacířem.

Přišla doba, kdy včeských zemích ina Slovensku latinská církev památku obou svatých bratří úplně potlačila. Vlatinských misálech určených pro diecézi olomouckou zlet 1499 a1505 astejně ivmisále pro arcidiecézi pražskou vroce 1522 není osvatém Cyrilu aMetoději už pražádné zmínky. Teprve když v19. století národní buditelé obnovili jejich památku vnašem národě avznikla obava, že by to snad mohlo vyvolat lidové hnutí ve prospěch pravoslavné církve, akdyž mimoto se vnárodě vzmáhal kult Mistra Jana Husa, začala si církev latinská obou světců opět všímat, až konečně papež Lev XIII. okružním listem „Grande munus“ ze 30. září 1880 vyzdvihl – ovšem nevěcně anevědecky – zásluhy svatých bratří. Tento papež stanovil svátek svatého Cyrila aMetoděje na den 5. července, ačkoliv ten den nijak nesouvisí sjejich životem; stalo se to jedině za tím účelem, aby se jednak latinská církev jevila jako ctitelka svatých soluňských bratří, apotom též aby byl 6. červenec, den umučení Mistra Jana Husa, zatlačen do pozadí.

Dílo svatých bratří ze Soluně mělo nesmírný význam pro celé Slovanstvo. Proto sv.Cyrila aMetoděje nazýváme apoštoly Slovanů, kteří položili duchovní základy slovanskému pravoslaví

Zdroj: www.orthodoxia.cz