Ministerstvo své rozhodnutí zveřejnilo na úřední desce.

Největším problémem odpůrců stavby úseku Sadová - Plotiště byla zejména nedostatečná protihluková opatření. Amatérská měření podle odpůrců prokázala, že skutečný hluk výrazně přesahuje povolené limity - a to až dvojnásobně. Problematickým místem je zejména vesnice Bříza, která spadá pod Všestary, ocitne se totiž v sevření dvou dálnic - již dokončené D11 a připravované D35.

Vizualizace. Plánovaný úsek D35 povede v blízkosti obce Všestary.
Stavební povolení k D35 napadli obyvatelé i Všestary. Nechtějí hluk z dálnice

„Žádám o provedení aktuální akustické studie. Vámi zmiňované Akustické posouzení společností EKOLA group, spol. s r.o, považuji za neaktuální. Neodpovídá současné, neustále se navyšující dopravě. Hlavně v oblasti nákladní dopravy došío k dramatickému navýšení. Námítky účastníka řízení uvedených na zahájeném stevební řízeni jsou zamítnuty a Ministerstvem dopravy uvedeny jako subjektivní pocity. S timto nesouhlasím, neboť bolesti hlavy, nespavost, nesoustředěnost, nervozita apod. nepovažuji za subjektivní, ale bohužel skutečné zdravotní problémy. Jedná se o současné podmínky pro život obyvatel v obci způsobené již vybudovanou stavbou dálnice D11. Má se tak za prokázané, že nadměrný hluk ve venkovním prostředí má zjevné negativní dopady na zdraví a psychickou zátěž obyvatelstva. Docházím nutně k závěru, kdy předmětnou stavbou jsou ohroženy veřejné zájmy, jsou omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy obyvatel obce Bříza. V žádném případě není zabezpečena ochrana života a zdraví osob,“ cituje jednoho ze stěžovatelů rozhodnutí ministerstva.

Vizualizace. Plánovaný úsek D35 povede v blízkosti obce Všestary.
Do soutěže na stavbu D35 ze Sadové do Hradce Králové se přihlásily jen dvě firmy

Rozkladová komise ale oponuje tím, že digitální modely nepředpokládají překročení normy hlučnosti dálnice. „Bříza je mimo dosah negativních vlivů z hlediska šíření hluku z budoucího provozu předmětné stavby,“ uvádí se v textu rozhodnutí.

„K rozhodnutí ministra dopravy o zamítnutí podaných rozkladů proti stavebnímu povolení na stavbu dálnice D35 již není možné podání dalšího odvolání,“ řekl Hradeckému deníku starosta Všestar Michal Derner. „Vzhledem k tomu nám nyní nezbývá nic jiného, než počkat na realizaci stavby a po jejím uvedení do provozu vyhodnotit provedená měření hlukové zátěže z D35 a to v kombinaci s D11, neboť vesnice Bříza bude oběma dálnicemi v podstatě sevřena. V případě současného hluku z D11, na které začal zkušební provoz v prosinci 2021, probíhá v Bříze v těchto týdnech certifikované měření hlukové zátěže. Po jeho vyhodnocení zvážíme další možné kroky a stejný postup nás čeká i po dokončení D35,“ dodal starosta Všestar.

Stavba má začít letos, termín dokončení je v roce 2027. Trasa vede rovinatým a mírně zvlněným terénem. V současnosti v místě plánované dálnice probíhá archeologický průzkum.

Trasa budoucí D35 v úseku Sadová-Plotiště prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové, dají se tedy očekávat četné archeologické nálezy.Trasa budoucí D35 v úseku Sadová-Plotiště prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové, dají se tedy očekávat četné archeologické nálezy.Zdroj: ŘSD

Silnice I/35 je podle ŘSD silnicí s mezinárodním významem a s vysokým podílem nákladní dopravy, prochází ale skrz řadu obcí. „Potřebnost a naléhavost stavby dálnice D35 vyplývá z dopravní funkce a dopravního zatížení stávající silnice I/35 v úseku Úlibice–Hradec Králové, která je v současné době již na hranici únosnosti, resp. za hranicí kapacity, dále z bezpečnosti silničního provozu a vlivů provozu na obyvatelstvo a životní prostředí,“ zdůvodňují potřebu stavby v informačním letáku ke stavbě silničáři.

Úsek Sadová - Plotiště bude mít délku 10 450 metrů a vznikne na něm celkem čtrnáct mostních objektů (12 na dálnicí, dva nad dálnici). Vzniknout by mělo šest protihlukových stěn o celkové délce 4 933 metrů. Stavba vyjde na 2 441 996 771 korun.